Probuzení osvícení intuice

 

   K práci na sobě i změně okolního světa je potřebné mít přiměřeně otevřené (nezablokované) první tři čakry. Srdeční čakru je důležité mít otevřenou, aby člověk nemohl zneužít schopnosti získané otevřením páté a šesté čakry a samozřejmě předával energii a vibrace lásky ostatním bytostem. Ve velké většině případů nedostatečně otevřená srdeční čakra je zábranou před získáním paranormálních schopností, což je vlastně ochrana před zneužitím těchto schopností.

 

   Zjednodušeně řečeno otevřená pátá čakra umožňuje získat informace mimosmyslovou cestou a otevřená šestá čakra umožňuje díky intuici vybrat ty informace, které je vhodné aplikovat na konkrétní případ, který hodláme řešit.

   Velmi přispívající je však i poznání získané cestou našich smyslů, protože jsme schopni dešifrovat a interpretovat informace získané cestou mimosmyslovou, zejména pokud se jedná o informace neverbálního charakteru. 

   Otevření páté čakry také zlepšuje schopnost učit se a mluvit jinými jazyky, zejména jim rozumět. Při zlepšující se schopnosti rozumět cizímu jazyku má vliv otevřená pátá čakra i vzhledem ke zlepšené schopnosti telepatie, takže i to, co člověk nechytne (od anglického catch na rozdíl od understand) si “domyslí” díky telepatii.  

 

   Další důvod k práci na sobě – efekt sté opice. Každý další probuzený člověk podporuje morfogenetické pole probouzení, a proto každý další člověk pracující na svém probouzení má tuto práci usnadněnou. Kromě toho po překročení kritického množství, dojde k přeskoku na novou kvantovou úroveň a spontánnímu probouzení velkého množství lidí.

   Morfogenetické pole se za posledních 25 let a zejména za posledních 5 let výrazně změnilo a vzhledem k tomu jakékoliv formy práce na sobě se realizují výrazně snadněji než před 25 či 5 lety. Někdy se mi to zdá až neuvěřitelné, jací lidé získávají paranormální schopnosti a kolik lidí vnímá, že má před sebou nějaký důležitý úkol, který jejich životu dá nový smysl, případně vůbec mu dá nějaký smysl.   

 

   Morfogenetické pole přijímání nové filozofie a egregor nové filozofie stále zesiluje, a tak další lidé tuto novou filozofii přijímají snadněji a rychleji. Je možné to pozorovat zejména v posledním roce. Rozšiřuje se nebo možná přesněji zesiluje i morfogenetické pole energie lásky a morfogenetické pole paranormálních či senzibilních schopností. Proto se dnes dá postupovat při práci na sobě daleko rychleji než dříve a někdy se mi zdá až neuvěřitelné, jak někteří lidé, kteří se relativně nedávno probudili, dělají rychlé pokroky.

   Významnou roli také hraje kvalita času současné doby dle principu fraktálního uspořádání Teoversa a tudíž i časoprostoru. Současnou kvalitou času je změna, obrat, transformace provázející ukončování více časových cyklů a počínání cyklů nových.  

 

   Informace typu principů a funkce Teoversa nejsou nezbytně nutné pro běžný život, ale vzhledem k tomu, jak se v mnoha duchovních a esoterických naukách mluví o takových pojmech jako je například jednota, prvotní zdroj, absolutno, aniž jsou tyto pojmy blíže vysvětleny a jsou občas používány v nevhodném kontextu, považoval jsem za vhodné je pomocí určitého modelu objasnit.

 

   Existuje poměrně mnoho představ o tom, co je to probuzení či osvícení. V některých případech se jedná o záměrné manipulace k představám o dosažení jakýchsi extatických stavů, kterých stejně nějakých 95 % lidí nedosáhne během svého života. Stavu probuzení může v relativně krátké době dosáhnout každý. Rovněž stavu osvícení může dosáhnout téměř každý, pokud tomu věnuje čas a patřičné úsilí. Jedná se o dlouhodobou a úspěšnou manipulaci směřující k tomu, aby se lidé neprobouzeli. Otázkou samozřejmě je, co si kdo pod těmito pojmy představuje nebo jak jsou definovány.

Například wikipedia má pod heslem osvícení uvedeny tyto body

  • obecně – zážitek a životní změnu poznání pravdy, často o Bohu, jinak také prozření
  • Bódhi – ústřední buddhistický pojem označující prožitek nirvány
  • Rigpa – pojem používaný v dzogčhenu, označující prvotní, neduální stav vědomí
  • Satori – pojem používaný v zenu, označující přelomový duchovní prožitek

Když se mě někdo zeptá, jakože se už lidé ptali, zda se považuji za osvíceného, tak na tuto otázku nerad odpovídám. Když řeknu ne, tak to nebude zcela v souladu s tím, co si myslím, ale když řeknu ano, tak si mohou lidé pomyslet cosi o namyšleném člověku. Abych mohl odpovědět, tak bych musel definovat, co si představuji pod pojmem osvícení. Proto vždy odkazuji na svou povídku “Osvícení”.

 

   Dle mého názoru není probuzení v podstatě nic jiného než koncentrace pozornosti na přítomný okamžik, na to, abych kdykoliv, cokoliv dělám, dělal plně vědomě. To znamená vědom si plně toho, kdo činí, proč tak činí, vědom si účelu své činnosti. Není to zase tak jednoduché, jak to vypadá, protože v mnoha, ne-li většině případů si podsouváme jiné důvody našeho konání, než skutečně jsou. Odůvodňujeme si naše činy, jejichž účel nám v daném okamžiku není znám, jakýmisi logickými příčinami.

   Základem probuzení však je uvědomění si toho, kdo koná, neztotožnění se s tělem, egem, s rolí, kterou jsme si přišli zahrát. Dlouhodobou příčinou manipulací je to, že není zájem, aby se lidé probouzeli, či dokonce, aby se probouzeli takto snadno. K prvotnímu probuzení stačí jediný okamžik koncentrace na přítomný okamžik a uvědomění si toho, kdo jsem, co činím a za jakým účelem tak činím. Není to vůbec nic nového, ale je to stále cíleně i z nevědomosti zahalováno balastem různých dalších informací. Probuzení není otázka desítek seminářů a stovek knih.

 

   Probuzení však ještě není osvícení, ale je to jakýsi bod zlomu v životě. Mezi probuzením a osvícením je asi takový rozdíl, jako mezi tím probudit se ze snu a pamatovat si sen a probudit se ze snu a pamatovat si všechny sny z této inkarnace. K dosažení stavu osvícení je třeba dalšího a mnohem širšího poznání a určitého stupně otevření horních čaker. Stupeň otevření čaker je vhodné poměřovat průměrným stavem otevřenosti čaker u lidí dané civilizace.

 

   Nestěžujme si stále na tuto realitu, kterou jsme si do určité míry sami vybrali. Jsou daleko horší reality, ačkoliv se to může někomu zdát při pohledu na současnou situaci neuvěřitelné.

Nečekejme na radikální změnu reality kolem nás, ale pracujme na radikální změně sebe sama.

   Existujeme v prostředí mnoha alternativních realit a každé rozhodnutí a každá změna sebe sama nás směřuje do jiné reality, takže změna sebe sama je i změnou okolní reality. Tou radikální změnou sebe sama je i radikální změna vnímání této reality. Nakonec i soudobá věda uznává, že náš způsob vnímání reality tuto realitu ovlivňuje.

 

   Lidé se bojí odhodit své mimikry a ukázat se takoví jací skutečně jsou a často netuší, kolik kolem nich je lidí, kteří se bojí toho samého a jsou přibližně na stejné úrovni jako oni.

 

   Do jaké doby chceme ještě čekat? Přitom stačí jediná věc. Otevřít oči a probudit se. Po probuzení je obtížné s probuzenými manipulovat.

   Zastavme se a řekněme si, kdo jsem, proč jsem teď tady, co mám udělat, jaký tu mám úkol. Jenom chodit do práce a na nákupy, vychovat děti? To je opravdu jediným smyslem mého života. Nezapomínejme na morfogenetická pole. Čím více se nás zastaví a probudí se, tím to bude pro další snazší. Pomocí efektů sté opice lze dosáhnout relativně neuvěřitelných výsledků.

 

   Když člověk dostane příležitost nahlédnout do množství fantaskních realit, kde nepoznává vůbec nic, nic není podobné tomu, co zná, kde se vše mění každým okamžikem, tak člověk dojde k závěru, že jediným smyslem této inkarnace je tato inkarnace.

   Vždy, když vnímáte nový web nebo novou bytost, která k vám promlouvá, soustřeďte se nejdříve na svoji intuici, vnímejte energie srdcem. Pak pozorně poslouchejte, co ta bytost říká. I bytost, z které necítíme dobré energie, pro nás může mít významnou informaci, která nám může pomoct na naší cestě. Ta informace nám může ukázat cestu kudy jít, ale i kudy nejít. I ukázka slepých cest má pro nás význam. I “nevhodný” guru může ve vhodný okamžik přinést důležitou a přínosnou myšlenku pro připraveného člověka. Doporučuji cvičit a zapojovat pravou hemisféru. Je možné si představit, jak nová informace mentálně prochází pravou hemisférou.  

   Pokud nejsme připraveni přijímat nové myšlenky, tak je jedno, jací velikáni k nám hovoří.

 

   Děti jsou úspěšně používány při brainstormingu (spontánní dis­kuse za účelem hledání nových nápadů). U dětí většinou intuice funguje lépe, protože kanál, kterým informace přitékají, ještě není zanesen jako u většiny dospělých. Navíc nejsou ovlivňovány a omezovány znalostí již známých řešení.

 

   Schopnost jasnovidectví je schopnost vnímat některou ze současně probíhajících variant budoucnosti. Schopnost dobrého jasnovidectví je schopnost vybrat z vnímaných variant budoucnosti tu nejpravděpodobnější. Čím je situace před hledanou budoucností složitější, tím je více variant budoucnosti a každá z nich se tak stává méně pravděpodobnou. Proto nelze jasnovidce považovat za podvodníka, když se realizuje jiná varianta budoucnosti, než kterou on skutečně jasnovidně zřel. Mluvím o skutečném jasnovidci se skutečnými jasnovidnými schopnostmi a ne o podvodnících, kterých je taky dost. Rozhodující pro kvalitu jasnovidce je jasnovidné vidění pravděpodobných variant budoucnosti a intuice při výběru nejpravděpodobnější budoucnosti.

 

   Relativně časté případy zdánlivě logicky rozporných jevů naší 3D reality přivedla některé duchovní rádce k tomu, aby učinili závěr, že logika vždy neplatí a je proto lepší se řídit intuicí (nebo někteří říkají srdcem).

   S takovýmto závěrem si dovolím částečně nesouhlasit. Teoversum má svou hlubokou vnitřní logiku, a proto není vhodné se zříkat logiky jako jedné z metod poznání. Při nedostatku informací (vhodných premis) však není možné učinit logický závěr. V případě nedostatku informací pak přichází na pomoc intuice, která nám nahrazuje nedostatek informací. Intuice se dá rovněž chápat jako napojení na vyšší informační pole (v námi uvedených příkladech pohled do vyšších úrovní vědomí či do vyšších úrovní frekvence vibrací), které nám umožňuje získat běžnými postupy nedostupné informace.       

   Intuice tedy nenahrazuje logiku, ale nedostatek informací, který nám brání pochopit určité rozporné jevy pomocí logiky (tedy zdánlivě logicky rozporné).

 

  Všichni máme paranormální schopnosti a všichni je rovněž do určité míry i využíváme. Pouze se lišíme v míře jejich využívání. Nižší míra využívání však není často rozpoznána, a tak je většinou posuzována jako nepoužívání těchto schopností.

    Mnohdy je však využíváme nevědomě, čemuž přispívá i to, že mnozí ani netuší, že by mohli mít nějaké paranormální schopnosti, nebo dokonce, že takové vůbec existují. Kromě toho ti, kteří tuší nebo již slyšeli či četli o jejich možné existenci, v ně nevěří. Přesto však dochází k jejich využití. Neuvědomujeme si, že je využíváme a pro jejich působení si nacházíme jiná rozumově „racionální“ zdůvodnění, z nichž zřejmě nejčastějším je „náhoda“ a „štěstí“, v lepším případě intuice (což však už je z určitého zorného úhlu paranormální schopnost). Pro naše jednání, které bylo ovlivněno jasnovidností, si pak nacházíme dodatečně logické argumenty, takže nás ani nenapadne nazývat naše jednání využitím paranormálních schopností.

 

   Považuji za velmi důležité při práci na svém duchovním vývoji, co nejdříve se koncentrovat na objevení, vytvoření či pročistění (záleží na zorném úhlu) komunikačního kanálu se svým overegem, často rovněž nazývaném jako spojením se se svým vnitřním já. Nepochybně mnozí takovýto komunikační kanál běžně nevědomě využívají a říkají tomu třeba intuice.

 

   Anděl strážný napomáhá dodržet cestu, kterou si duše zvolila. Tím lze vysvětlit, proč v některých životních situacích anděl pomůže, případně až zachrání život, zatímco v jiné situaci z našeho pohledu škodlivému následku nezabrání.

   Anděl je v překladu posel. Anděl strážný je posel přinášející informace, které nemůžeme získat běžnou cestou. Jsou andělé strážní, kteří vzhledem ke své předchozí průpravě v mnoha inkarnacích a případně i v mnoha životech ve formě anděla strážného, mají schopnost mentálně ovlivňovat naši realitu. Vzhledem k rychlosti jejich vibrací “náš” čas pro ně běží pomalu, a tak mají dost času reagovat i v situacích, kdy z našeho pohledu je času zcela minimálně.

   Do kategorie anděl jsou někdy zařazování i bytosti, které ve skutečnosti anděly nejsou, ale jsou tu vyšší bytosti, které tu plní jiné úkoly.   

 

Meditaci na odblokování šesté čakry je možné stáhnout na této adrese

https://uloz.to/!2p90dIoBrDZT/miroslav-zelenka-meditace-odblokovani-celni-cakry-a-cistena-spodnich-caker-mp3

 

 

 

Shlédnutí: 566