Jak poznat sám sebe

Jsem si plně vědom, a to i na základě vlastní zkušenosti, že k poznávání sebe je skutečně potřeba odvaha a značná dávka upřímnosti. Skutečně to není jednoduché introspektivně hledat své stinné stránky, které se před námi skrývají často i pod nánosy času a mnoha událostí. Je to však velmi důležité, protože se mnoha lidem již v životě stalo, že se v zcela nečekaných situacích objevili tzv. kostlivci ze skříně. Lidé pak někdy s velkým překvapením zírají, jakých činů se dopustili a vůbec nikdy nepředpokládali, že by toho byli schopni.

Proces poznání a jeho význam v dnešní době

Svoji nedostatečnou informovaností způsobujeme příčiny, jejichž následky pak označujeme jako zlo. Za zlo tak často označujeme i to, co může být spravedlností. Každý okamžik, každý bod časoprostoru tohoto vesmíru je natolik specifický, že se odlišuje od každého jiného bodu časoprostoru. Ale zároveň
a současně platí to, že se již mnohokrát odehrál. Rozpornost těchto dvou tvrzení nelze pochopit rozumem, ale pouze vhledem.

Kult smrti a kult násilí

V nám známé historii je kult smrti velmi silným kultem, dokonce bych řekl kultem dominantním. Z určitého zorného úhlu se dá říct, že historie lidstva je historií válek, násilí a smrti. Smrt je přirozenou součástí všech válek, nebo téměř všech válek. Oslava všech forem a druhů násilí a zabíjení je součástí téměř nebo možná opravdu všech civilizací a kultur na naší planetě. Ty, kteří zabijí nejvíce lidí, ať už ve válkách nebo z jiného důvodu, oslavujeme jako hrdiny, což platí již od starověku.

Signály duše

Není však málo lidí, kteří při určité práci na sobě, často odpracované již v minulých inkarnacích, mají schopnost se na své minulé životy podívat a objevit vazby s lidmi z tohoto života. Myslím si, že i tento pohled na minulé životy je na základě signálu duše. Vědomí lidé však nečekají někdy i na násilný signál duše, mnozí komunikují se svým overegem a žijí život, jak nejlépe dovedou, protože jsou si vědomi, že si tuto inkarnaci dobrovolně vybrali, aby např. mohli zpracovat některá nevyřešená témata

Zakázaná filozofie: smyslem života ve 3D realitě je být šťastný a láskyplný

Také musím dodat, že je kladen v posledních desetiletích velký důraz na technologický pokrok, na to, abychom se cítili v materiálním nadbytku, v iluzi blahobytu a na to, že v životě musíme něčeho dosáhnout, něco vybudovat. Ovšem “zapomnělo se” na duchovní rozvoj bytosti, na to, že jsme kdysi dávno dokázali svými schopnostmi a stavem své duše žít v harmonii, pocitu lásky a štěstí. Domnívám se však, že i toto je jedním z hlavních cílů manipulace s lidstvem. Zapomenout na to, kdo doopravdy jsme a čeho bychom mohli dosáhnout.

Nebezpečné pasti tak zvaného duchovna

Myslím si, že nebezpečné pasti tzv. duchovna nejsou vytvářeny pouze lidmi bez zlých úmyslů, kteří pouze nejsou na dostatečné duchovní úrovni a nemají dostatek poznání. Jsou také vytvářeny bytostmi, které je tvoří právě se záměrem, aby lidé uvízli v nějaké pasti, která jim nakonec zabrání ve skutečném duchovním vývoji. Záměrně uvádím pojem bytosti a ne lidé, protože se opravdu může jednat o bytosti nehmotné. Tyto bytosti působí na některé lidi, kteří pak předávají scestné poselství, myšlenky a ideje dalším lidem a ovlivní lidi na počátku duchovní cesty bez větších zkušeností.

Život po smrti aneb Česká kniha mrtvých

Dle mého názoru zřejmou výhodou české formy ateismu je odolnost vůči náboženským ideologiím všeho druhu a tím i určitá odolnost vůči ovlivňováním a manipulacím, které jsou svým způsobem charakteristické pro téměř všechny formy a druhy církví. Například katolická církev má své symboly, rituály a obřady propracovány do detailů a také na nich pracovala a zdokonalovala je téměř dva tisíce let.

Mimosmyslové vnímání

Zřejmě nejobecnějším a možná by se dalo říct i nejúčinnějším či nejčistším způsobem je získávání informací z informačního pole. Otázkou je, jak se na toto pole napojit. Získáváme informace přímo, nikoliv přes nějakou další bytost, což by mělo zajistit čistotu informace bez jakéhokoliv dalšího vlivu či dokonce záměru. Bytost, která nám zprostředkovává informaci, může mít i jiný úmysl, než nám předat pro nás vhodnou informaci. Kromě toho ani tato bytost, i když je třeba již v nehmotné podobě nemusí mít informace správné.

Speciál pro rodiče, učitele a lékaře

Nekomplexnost chápání celého Universa spočívá v tom, že vnímá pouze jeho hmotnou složku. Vše, co existuje a veškerou činnost či aktivitu vnímá pouze jako projev hmoty, takže například lidské vědomí je vnímáno jako produkt mozkové činnosti. Toto omezení však neumožňuje chápání universa v jeho komplexnosti, protože se soustřeďuje pouze na jednu část universa, řečeno velmi zjednodušeně.

Změna náboženství

Vývoj této civilizace připomíná hada, který požírá svůj ocas a požírání je rychlejší než dorůstání nového těla. Dostali jsme se do stavu, kdy tlama už začala požírat sama sebe, ale my jsme si toho ještě nevšimli. Tento stav je do značné míry zaviněn mechanicko-materialistickým pojetím světa euroatlantickou civilizací a stavem převládajících světových náboženství. Protože se domnívám, že první příčina je zásadně ovlivněna, ne-li přímo způsobena příčinou druhou, budu se věnovat pouze druhé příčině.