Kolektivní meditace

1.1. 2021 – začátek 22:05

Meditace na posílení egregoru slovanství a vize pozitivní budoucnosti

zde ke stažení: Meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti

Posílení egregoru slovanství neznamená žádný nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména Praslovanů (lidských bytostí, které zde žily před 15 až 20 tisíci lety) jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Jedná se o získání určité kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi a v neposlední řadě ve vztahu sami k sobě, a to jak ve vztahu k sobě coby jednotlivci, tak i ve vztahu k sobě coby národu, tak abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory. Součástí této meditace je rovněž i navození pocitu harmonie a vize pozitivní budoucnosti, tato vize může být ukotvena v každém z nás jako pocit štěstí, pocit bezpečí a harmonie.

Je nepochybné a mnohokrát vyzkoušené, že kolektivní meditace jsou díky synergickému efektu silnější než meditace individuální. Mnoho lidí to již  poznalo a pocítilo přímo na sobě.

Je vhodnější si tuto meditaci stáhnout do svého PC a pak si ji rovnou pustit bez nutnosti být připojen k internetu. Záznam meditace je možno stáhnout z ulozto.cz zde, nebo v sekci Meditace ke stažení, kde si můžete všechny meditace i rovnou spustit.

Podle mého názoru jsou kolektivní meditace nejúčinnějším prostředkem, proti kterému nemají ti, kteří se snaží námi manipulovat v podstatě žádnou obranu, a proto se snaží přesvědčit lidi o jejich škodlivosti. (zejména v poslední době se vyrojily různé teorie o škodlivosti kolektivních meditací). Vždy v každé činnosti je nejdůležitější záměr, čistý záměr spolu s energií srdeční čakry nelze zneužít.

Kolektivní meditace stahuj zde

V dnešní době s nepochybně silným a řekl bych až prudkým rozvojem různých duchovních nauk, dochází ke stejně rychlému rozvoji různých meditativních technik a rituálů. S rozšířením internetu došlo i k rozšíření fenoménu, který se dá nazvat kolektivní meditací, kdy v jeden časový okamžik buď na jednom místě, nebo na mnoha různých místech klidně i po celém světě medituje větší množství lidí na dané téma.

Může se jednat o meditaci řízenou nebo meditaci individuálně vedenou za stejným cílem, případně i podle určitého návodu. Je nepochybné a mnohokrát vyzkoušené, že kolektivní meditace jsou díky synergickému efektu silnější než meditace individuální. Mnoho lidí to již  poznalo a pocítilo přímo na sobě. Zajímavé je, jak lidé vycítí sílu kolektivní meditace na rozdíl od toho, když meditují sami, i když nejsou v jednom místě a meditace je řízena “jen” po internetu. Řízená meditace, kdy lidé jsou po celou dobu meditace vedeni jednou osobou má zřejmě větší účinnost, protože mentální činnost meditujících je sladěna v čase, což má synergický efekt.

V poslední době se šíří různé desinformace o škodlivosti kolektivních meditací či  dokonce o varování před účastí na kolektivních meditací, jako důvody jsou uváděny např. zneužití energie, či dokonce poškozování zdraví či planety apod. Jsem přesvědčen, že aktivity těchto jedinců či skupin o šíření škodlivosti kolektivních meditací jsou  záměrnou desinformací, jejímž záměrem je odradit co nejvíce lidí od kolektivních meditací. Podle mého názoru jsou kolektivní meditace nejúčinnějším prostředkem, proti kterému nemají ti, kteří se snaží námi manipulovat v podstatě žádnou obranu, a proto se snaží přesvědčit lidi o jejich škodlivosti. 

Svým způsobem se mnohé duchovní, šamanské a podobné rituály od řízené meditace tolik neliší. Bývají však často dynamičtější a od účastníků je vyžadována i jiná aktivita, než jen čistě mentální.

Meditace

Pod tento pojem je zahrnováno tolik různých forem lidských činností až nečinností, že je s podivem, že jsou spojovány shodným názvem.

Je obtížné najít jeden sjednocující prvek v tomto labyrintu forem. Když se však přesto pokusím o stanovení tohoto prvku, tak se zdá, že tímto prvkem by mohla být koncentrace pozornosti na určitou činnost případně na nečinnost. Činností se v daném případě rozumí nejen činnost fyzická, ale zejména mentální aktivita.

V užším slova smyslu je meditace většinou chápána jako koncentrace pozornosti dovnitř své mysli. K tomuto účelu jsou používány různé formy či techniky meditací. Základ většiny technik bývá obdobný a bývá jím práce s dechem. Posuzování motivace a zvolené techniky meditace je již zase jen hodnocením, které záleží na hodnotícím subjektu. Existují však určité hranice, které vymezují pole meditací, abychom například odlišili meditaci od magie. Občas se stává, že někteří lidé zaměňují mentální ovlivňování jiných bytostí za meditaci. Myslím, že ani léčení na dálku a posílání energie se nedá podřadit vyloženě pod pojem meditace, což ovšem neznamená, že je možné se meditací dostávat do stavu, ve kterém jsou tyto aktivity usnadněny. Z tohoto pohledu je pak otázkou, zda to, co je nazýváno meditací v případě tak zvaných kolektivních řízených meditací, je skutečně meditací, nebo zda se jedná o mentální ovlivňování reality dosahované pomocí meditativních stavů. Meditace tak je vlastně forma, kterou se dostáváme do stavu, kdy jsme schopni (nebo si to myslíme) mentálně ovlivnit realitu, a to ať už realitu fyzickou či nefyzickou.

Zde se můžete seznámit s hlavními kolektivními meditacemi:

Meditace na odstranění hmotných parazitů

Meditace na harmonizaci časoprostoru Česka a Slovenska

Meditace na posílení egregoru Slovanství

Meditace na přijem energií z kosmu, zvýšení frekvence vibrací a odvádění přisedlíků

Meditace na ochranu lesů

Kompletní seznam všech meditací naleznete zde.

Shlédnutí: 8613