Mimozemšťané a jejich hodnocení

Mimozemšťané a jejich hodnocení

 

Naše tendence vidět vše černobíle (světlo-temně) nám v mnoha případech zabraňuje vnímat a chápat samu podstatu problému. Co nás omlouvá je skutečnost, že jsme k tomuto způsobu uvažování byli a jsme vlastně celý život vychováváni a vedeni.

 

Již vícekrát jsem chtěl napsat, že naše posuzování mimozemšťanů (zejména dělení na dobré a zlé) je velmi problematické. Téměř vždy, když uvažujeme o mimozemšťanech, jako jsou Annunaki, Síriané, Plejáďané apod., představujeme si homogenní skupinu bytostí téměř jednotného vzhledu a charakteru. Když se však nad tím zamyslíme pečlivě, musíme dojít k logickému závěru, že tato představa je nelogická, možná až absurdní.

 

Předveďme si to na situaci na Zemi. Jakou tu máme širokou škálu různých velikostí, tvarů, barev, charakterů, obyčejů, zvyklostí a druhů různých typů chování. Když si představíme, že by k nám z vesmíru přiletěli bytosti s rysy tak odlišnými, jako jsou některé zcela odlišné lidské rasy, tak bychom je se vší pravděpodobností považovali za obyvatele různých planetárních systémů. K tomu přidejme rozdílnost lidských charakterů i v rámci jednoho národa a někdy i jedné rodiny. Nechci zde popisovat rozdíly mezi rasami a různými typy lidských bytostí, abych nebyl podezírán z rasové diskriminace. Je ale nepochybné, že tyto rozdíly existuje a jsou obrovské. Má pak smysl hodnotit či případně odsoudit všechny Němce podle Hitlera, Rusy podle Stalina nebo Číňany podle Maa? Případně Čechy podle ŠvejkaJ? Také můžeme hodnotit Němce podle Einsteina nebo Beethovena, Rusy podle Dostojevského nebo Čajkovského a Číňany podle Lao-c nebo Konfucia.

 

Abych se více přiblížil k možné konkrétní situaci, hodnotíme všechny (podotýkám dnešní) Portugalce a Španěly za to, co v určité době spáchaly jejich „vyslanci“ v Americe? Samozřejmě ne, ale proč takto neuvažovat i u mimozemšťanů?     

Je si to možno i představit na podobenství s tím, že když někdo s českou státní příslušností vyjede do zahraničí a udělá tam ostudu. Taky si to budeme vztahovat na celý český národ?

A připusťme i takovou možnost, že jsou vesmírné civilizace natolik technologicky vyspělé, že i ten příslušník této civilizace, jehož morálka a inteligence je vysoce pod úrovní planetárního průměru má k dispozici dopravní prostředek, který mu umožní přemístit se bez větších potíží v krátkém čase na jinou obydlenou planetu. Dejme tomu tak, snadno jako někdo z Prahy takřka všem dostupným autem se může snadno dostat na jižní, severní a západní okraj Evropy. Vzhledem k tomu, že i z našich zkušeností se Země je zřejmé, že technická vyspělost nemusí a také často neznamená duchovní vyspělost, je možné, že k nám mohl přiletět z pohledu duchovní úrovně téměř kdokoliv. A není možno ani vyloučit to, že si k nám někdo přijel jen tak zahrát na boha.

 

Pro nás by mělo být podstatné hodnotit ne rasy a příslušníky jiných planet jako celek, ale hodnotit činy jejich konkrétních příslušníků (byť i potenciální) a jejich význam nejen pro lidskou historii, ale zejména pro současnost a budoucnost lidstva a Země. A to si ještě musíme uvědomit, že naše hodnocení z pohledu kratičkého časového okamžiku, v němž zrovna žijeme a který vnímáme, nemusí být vůbec komplexní a tím i správné.

 

Uvedu na příkladu. Když je dítě v mládí „mučeno“ pro něj v tom okamžiku zcela nezáživným cvičením na některý hudební nástroj, tak to nepochybně pociťuje jako velké příkoří. Pokud se pak v dospělosti věnuje muzice jako svému povolání a současně životní lásce, hodnotí toto „učení mučení“ určitě zcela jinak, protože ví, že bez určité dávky nezáživné dřiny by toho nikdy nedosáhl.

Zkusím i příklad z nedávných dějin. Co když se mimozemšťané (a to hodnocení, zda jsou zlí či hodní vyplyne z hodnocení jejich činu) podíleli svým vlivem (nespecifikovaným) na rozpoutání 2. světové války. Akt zdánlivě jednoznačně odsouzeníhodný. Ale, co když tato jejich akce byla v daném okamžiku jedinou možností, jak zabránit daleko horším následkům než byly následky způsobené 2SV. A oni takto zasáhli, protože díky své technologii (možná i duševního charakteru) měli k dispozici informace, které my dodnes nemáme. Například takové, že kdyby se válka zdržela o 5 – 8 let, už by to byla válka atomová.

 

A není důvod nepředpokládat i velké rozdíly v duchovním vývoji jednotlivých skupin mimozemšťanů, a to i v rámci jedné rasy. Nemůžeme vyloučit, že nás navštěvují dvě skupiny z jedné planety, které se od sebe morálně a duchovně i podstatně liší. Musíme také na základě lidských zkušeností předpokládat rozdílné názory na to co je dobré a co zlé a na to, co se má a co se nemá. I na Zemi je někde dobrým mravem sebevraždu nikdy nepáchat a jinde je proti dobrému mravu naopak za určité situace sebevraždu nespáchat.

   

Napadl mě takový křiklavý případ. Jaké by bylo naše hodnocení toho, kdyby v zájmu Země dostala povolení třeba Galaktické rady některá reptiloidní civilizace, aby sežrala ½ – 2/3 obyvatel Země s tím, že mají raději maso hrubších vibrací, takže by na Zemi zůstaly jen „čistší duše“, což by přispělo k celkovému duchovnímu povznesení Země a jejich obyvatel? Abych negativně neovlivnil hodnocení, podotýkám, že by ona reptiloidní civilizace zase záhy a navždy ze Země zmizela.       

 

Aby argumentů pro naši různorodost jevu „mimozemšťan“ bylo dost, tak ještě v kategorii mimozemšťanů nesmíme zapomenout na bytosti, které jsou do této kategorie zařazováni pro jejich nezemský nebo nadpozemský charakter (odlišnost od lidské bytosti), což je dáno tendencí zařazovat všechny ne lidské inteligence mezi mimozemské inteligence.  Některé duchovní entity se schopností manifestace v naší 3D realitě mohou také projít hodnocením ve stejné kategorii jako 3D mimozemšťané a toto jejich hodnocení pak nepřesáhne úroveň hodnocení našich politiků tříletým dítětem.

I když u tříletého dítěte by ta intuice ještě mohla fungovat, ale dá se předpokládat, že by hodnocení bylo vyjádřeno pouze v citoslovcích. Ovšem k tomu dospívají již i mnozí jinak dospělí.

Inteligenční a intelektuální převaha těchto entit může být takového druhu, že naše vzájemná komunikace je pro nás velmi obtížná. O to obtížnější a nepřesnější pak je jakékoliv naše hodnocení jich samotných, ale i jejich činů. Většinu z těchto činů nejsme ani schopni vnímat, natož hodnotit. Nechci mimozemským bytostem přisuzovat lidské vlastnosti, ale princip kosmické hry je jedním ze základů stvořeného světa, nejen vesmíru, a proto si svým způsobem hrají i bytosti na vysoké úrovni. Pro nás to však může být stejně pochopitelné jako šachy pro kočku pozorující tahy šachovými figurkami.         

Dalším faktorem je přirozená tendence považovat ty mimozemšťany, kteří se nám nejvíce podobají za ty „dobré“. V této souvislosti bych ještě připomenul, že více badatelů v této oblasti uvádí zejména u vyšších inteligencí schopnost přizpůsobit svůj vzhled našim představám, případně vzhled odpovídající našim představám (ale již ne skutečnosti) „vložit“ do našeho vědomí.

 

K výše uvedenému je nutno ještě se věnovat tomu, co je z našeho pohledu dobro a zlo, abychom podle toho mohli zařadit některé bytosti do škatulky dobří, neutrální či zlí. Dle mého názoru je možná jediným víceméně použitelným hlediskem skutečnost, zda přispívají svojí činností (a možná někdy i nečinností) k duchovnímu rozvoji lidstva, jejich činnost je z tohoto pohledu neutrální nebo naopak duchovní rozvoj brzdí.    

 

Proto říkám buďme velmi opatrní při hodnocení (tak jako ostatně téměř u každého hodnocení), zejména v této oblasti, kdy nedostatek informací je tak zřejmý. Abych byl přesný, informací je až moc, ale bohužel si dost vzájemně odporují, takže výsledek se velmi podobá nedostatku informací. Ale jsou tací, co jsou přesvědčeni, že jejich informace jsou správné a tudíž mají ze svého pohledu dostatek informací. Těch je sice výrazná menšina, ale zase provádějí většinou ta hodnocení. A nepochybně někteří z nich mají pravdu. Jak jen poznat, kteří z nich to jsou?

 

Doporučuji dva nástroje – logiku a intuici. Logika vyloučí nelogické a intuice vybere z nevyřazených. Když vyloučíte vše, nezbývá než tvořit vlastní a pak vylučovat logikou a vybírat intuicí, což je proces platný pro více oblastí činnosti lidského ducha a soudím, že tak pracovalo a pracuje mnoho velkých myslitelů.                   

 

Nenabádám k nulovému hodnocení mimozemšťanů, ale nabádám k opatrnosti při tomto hodnocení a k pečlivé analýze informací tomuto hodnocení předcházející.

 

 

Shlédnutí: 249