Příčiny zablokování čaker, akášická kronika a paměť

Příčiny zablokování čaker, akášická kronika a paměť

 

   Dobrá funkce čaker, jejich průtočnost a aktivita jsou důležité pro náš život nejen z pohledu zdravotního, ale i ostatních životních událostí pozitivního či negativního charakteru. Je v našem zájmu mít přehled o stavu našich čaker a dle toho s čakrami pracovat tak, aby se jejich průtočnost zvyšovala, abychom si čakry takzvaně odblokovali. 

   Obecně se dá říct, že pokud máme nějakou čakru přivřenou či zablokovanou, tak jsme si ji přivřeli nebo zablokovali v některém z minulých životů z nějakého důvodu sami, ale nedá se vyloučit, že i v životě současném.

   Znalost a pochopení důvodů zablokování čaker je důležitá, protože tato znalost nám je velmi nápomocná při procesu na odblokování čaker. Pro snadnější pochopení principů blokace čaker vlastní aktivitou uvádím následující příklady, které by mohly někomu prospět při snaze o vlastní nalezení příčin zablokování čaker.

 

   Příklady zablokování čaker

 

1. čakra – z nějakého důvodu se nám do nové inkarnace moc nechtělo, což bývá způsobeno tím, že nás nečeká lehký osud a musíme si prožít nelehké principy. Vybíráme si sami svou inkarnaci, ale někdy na výrazné doporučení či možná až na určitý nátlak vyšších bytostí. Současné tak zvaně těžké inkarnace mohou být absolvovány z toho důvodu, že je nutno si karmu odžít a pochopit. 

 

2. čakra – jeden z nejčastějších případů manipulace s lidstvem, a to zejména ze strany téměř všech církví a různých sekt, jako jsou například přívrženci Sri Chinmoye. Principem je dehonestace sexu, či dokonce zákazu sexu jako například u komunity Sri Chinmoye. Minimálně byla jakákoliv radost ze sexu zavrženíhodná, nebo dokonce hřích. I u různých duchovních nauk je sexuální abstinence považována za důležitou pro možný duchovní vývoj.

V některých náboženstvích je doporučována ženská obřízka, která má zamezit potěšení žen ze sexu. Tím došlo u mnoha žen, ale i mužů k zablokování druhé čakry, v některých případech i vědomému.

 

3. čakra – zablokování dochází většinou tím, že se nám nechtělo v minulých inkarnacích se s někým jiným dělit o energii, většinou finanční, nebo že jsme měli nadměrný vztah k majetku. Zejména strach o majetek byl většinou příčinou, že jsme si zablokovali třetí čakru. Jak už jsem často zmiňoval, energie musí proudit, pokud ji zadržujeme, tak energie nemá žádnou účinnost a samozřejmě tím, jak energie neproudí, čakra se nepoužívá, tak se i uzavírá.

 

4. čakra – o zablokování srdeční čakry jsem mluvil již mnohokrát. Většinou se jedná o snahu zabránit opakování našeho utrpení, o kterém si myslíme, že je způsobeno tím, že jsme příliš milovali, ačkoliv jsme trpěli tím, že jednalo o závislost. Jedná se o nepochopení toho, co je láska a důsledkem je zablokování srdeční čakry.

 

5. čakra – její zablokování je částečně zapříčiněno dlouhodobou manipulací ze strany mimozemské civilizace prostřednictvím technologických prostředků z měsíce s cílem zamezení schopnosti komunikace mezi lidmi i zamezení výměny informací v nejširším slova smyslu včetně získávání informací z informačního pole. Tato manipulace již skončila, ale vzhledem k poměrně dlouhé době, po kterou působila, se promítlo zablokování do morfogenetického pole a v této podobě působí i nadále.

   Jsou však i případy, kdy si lidé zablokovali pátou čakru sami. Jedním z důvodů bylo, že chtěli někoho podvést, a aby se žádným způsobem nemohli prozradit, a tak si zablokovali pátou čakru (čakru komunikace) tak, aby žádným způsobem nemohli k druhým lidem přejít informace, které chtěli před nimi utajit. Nelze si to však představit tak jednoduše, že si řekli: “Zablokovávám si pátou čakru.” Dalším důvodem, s kterým jsem se setkal, bylo zablokování páté čakry z toho důvodu, aby dotyčný člověk nemohl nic říct například při výslechu. Nic, co by uškodilo jemu popřípadě někomu blízkému. Jeden konkrétní příklad byl zablokování čakry při útrpném výslechu při podezření z čarodějnictví, kdy se v podstatě každá žena přiznala k čemukoliv vzhledem k hroznému mučení.          

 

6. a 7. čakra – zablokování u obou čaker má podobný důvod, a to ten, že lidé, kteří si je zablokovali, měli schopnost se napojit “nahoru”, na vyšší bytosti, což samozřejmě z pohledu velké většiny církevních funkcionářů jakýchkoli církví nebylo žádoucí, protože k tomu byli přece vyvolení pouze oni. Napojení k bohu je přece jen pro vyvolené. K zablokování docházelo právě usilovnou manipulací s lidmi, kdy byli přesvědčování, že pokud se sami napojují, tak se jedná o napojení na nějaké zlé, satanské síly. Proto si lidé tyto čakry sami zablokovali, protože uvěřili, že jejich napojení je něco jako hřích, a že se kvůli tomu dostanou do pekla. Dost často k tomuto zablokování docházelo již v dětském věku, protože děti jsou ještě napojeny na vyšší světy a dostávají určité informace či vize, což je samozřejmě nebezpečné pro mnohé církve, protože jejich zájmem je, aby informace přicházely pouze prostřednictvím církevních autorit. Proto ze strany církví docházelo k autorizaci pouze zcela výjimečných událostí, které se církvím nepodařilo potlačit, zesměšnit nebo jinak neutralizovat. Těch neuznaných případů bude hodně a samozřejmě nejsou příliš známy, protože není žádný důvod, proč by je církve měly zveřejňovat. Nejznámější uznaná mariánská zjevení jsou Lurdy, Fatima a Medžugorie. 

 

   Před tím, než popíšu své představy o principu toho, co je nazýváno akášickou kronikou, uvádím několik verzí popisu akášické kroniky, tak jak jsem je nalezl na internetu.

 

   Slovo akáša se obvykle překládá jako „éter“, nebo „duch“. Akášu (akášickou kroniku, akášické záznamy) si můžeme představit jako kolektivní knihovnu života, kde jsou zaznamenány všechny činy a zkušenosti všech lidí všech dob (a nejen lidí).

 

   Akášické záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem, zčásti jsou astrální, zčásti mentální, a svým způsobem se rozpínají mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech událostí, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečná mentálně-historická obrázková kniha. Akášické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí, činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti.

 

Akáša – je slovo pocházející ze sanskrtu a jeho význam je “duch” nebo “éter”.

Akášická kronika je záznam všech činů, myšlenek i slov. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti, vše, co se kdy událo.

Je to minulost, současnost a budoucnost vědění o všech věcech. Vztahují s k ní nejrůznější názvy jako například Kniha života, Kosmický Duch, Univerzální Duch, kolektivní nevědomí či podvědomí, záznamy duše.

V tomto univerzálním záznamovém systému jsou zaznamenány všechny myšlenky, všechny slova a činy.

Akáša je takzvaná úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí, vesmírná databanka.

 

   V mém pojetí neexistuje něco jako jakási knihovna, kde je vše zaznamenáno. V mém pojetí si lze představit tzv. získávání informací z akášické kroniky napojením na komplexní informační pole Teoversa. Vše se děje současně, minulost, přítomnost i budoucnost. Minulost i budoucnost lze chápat z tohoto pohledu jako paralelní realitu. Získávání jakékoliv informace v podstatě o čemkoliv je přenesení koncentrace vědomí na jinou (paralelní) realitu. Jinou v tom smyslu, že je jiná, než je naše momentální přítomnost.

   Na podobném principu funguje v podstatě to, čemu říkáme paměť. Naše paměť není uložena v neuronech, tedy nervových buňkách zejména mozku. Mozek v daném případě (míněno z určité úrovně poznání) funguje jako tuner, jako přijímač informací z informačního pole, z paralelní reality, kterou označujeme jako minulost. V hypnóze jsou lidé schopni získávat informace o své minulosti, ke kterým už neměli přístup, nebo tak jak běžně říkáme, které zapomněli, dokonce i včetně informací z minulých životů.

   Principiálně není zásadní rozdíl mezi vzpomínkami z tohoto života nebo životů minulých. Z důvodů toho, že jsme si naplánovali prožít si určité principy v tomto životě, tak si omezujeme schopnost našeho mozku jako přijímače naladit se na paralelní reality, které nejsou součástí naší momentální inkarnace. Toto omezení je zcela individuální a pro každého jedince odlišné, a tak jsou jedinci, kteří jsou schopni se relativně běžně napojovat i na paralelní reality jiných inkarnací, nebo jsou jedinci, kteří k tomu dospějí prací na sobě.

   Pokud použijeme podobenství se skutečnými přijímači – tunery, jak je známe v podstatě z každé domácnosti, tak prací na sobě získáme schopnost rozšířit výkon přijímače a možnost naladit se na větší počet přijímaných stanic, u mozku (tuneru) na větší počet paralelních realit. Pro lepší názornost je to jako, když si k televizi nebo k rádiu přidáte anténu nebo výkonnější anténu. Do určité míry si lze představit, že tu anténu pro nás představuje pátá komunikační čakra a jejím odblokováním, vyčištěním nebo zprůtočněním se nám zvyšuje schopnost napojení se větší rozsah paralelních realit.       

 

   Máme také paměť, která by se dala v počítačové hantýrce nazvat operační. Jedná se o jakousi paměť v přítomnosti. Problémy s touto pamětí zná většina lidí a projevují se zejména v poslední době, a to tím způsobem, že například se doma někam vypravíme a než tam dojdeme, tak nevíme, proč tam jdeme. Toto ale není ten případ, kdy se napojujeme na infomrační pole, na alternativní realitu.

 

 

 

 

Shlédnutí: 613