Léčení a uzdravování

Léčení a uzdravování

 

   “Léčení těla i mysli zcela jinak” je článek na mém webu se stejným názvem (stačí dát do vyhledávání).   V textu, na který odkazuji, jsem se věnoval tématu komplexně a dnes se budu věnovat jen jednotlivým aspektům, o kterých jsem od té doby získal další informace.

 

   V původním textu jsem se věnoval hodně aktivnímu přístupu toho, kdo se chce vyléčit či uzdravit a považuji to stále za bod, který je velmi důležitý, ne-li nejdůležitější. Ačkoliv se to zdá běžnému člověku neuvěřitelné, je stále nemalé množství lidí, kteří se sice léčí, ale na úrovni podvědomí či nevědomí se vlastně uzdravit nechtějí a těch důvodů a příčin je více druhů. Například, že na podvědomé úrovni mají pocit, že si utrpení vzhledem ke karmickým důsledkům zaslouží.  

 

   Ještě před léčením a uzdravováním by samozřejmě měl předcházet komplexní přístup k předcházení nemocí. V souladu s pozitivním přístupem je přesnější a vhodnější nazývat to komplexním přístupem k udržení zdraví. Popis tohoto komplexního přístupu však už vůbec není v rozsahu jednoho článku a snažil jsem se jej popsat ve své nové knize Umění žít a milovat, která snad vyjde v letošním roce i knižně. Trochu mám jeden menší problém, který spočívá v tom, že dostávám stále další a další informace, které by se hodily buď do knihy Elegantní bůh, nebo do knihy Umění žít a milovat, ale pokud bych je chtěl stále doplňovat, tak by nikdy nevyšly. Takže mně nezbývá než informace doplňovat formou pořadů na SVCS nebo formou článků.  

 

   Moje ideální a v této době stále ještě velmi idealistická představa o léčení a uzdravování, což jsou přece jen dva trochu odlišné pojmy, spočívá v první fázi v sestavě tak zvaně léčitelského týmu.

   Prvním článkem by byl diagnostik, což by optimálně byl lékař se senzibilními schopnostmi, nebo senzibil s důkladnými znalostmi medicíny zejména anatomie.

   Druhým článkem by byli spolupracující lékař a léčitel.

   Třetím článkem u vážných a dlouhodobých nemocí či opakovaných úrazů i jiných zdravotních problémů by byl člověk, kterého bych poněkud nepřesně nazval regresní terapeut, tj. člověk, který by měl schopnost spolu s pacientem zjistit hlubinné příčiny obtíží a rovněž je spolu s pacientem pochopit a vyčistit.   

   Čtvrtým článkem by měl být vždy pacient, i když přesnější název by byl léčící se či uzdravující se, ale budu používat pojem pacient pro jeho jednoduchost a obecné používání.

 

   Za optimálních podmínek by byla normální pravidelná prohlídka u senzibilního diagnostika v určitých časových intervalech, například jako je tomu, nebo by mělo být u zubaře.         

   Senzibilní diagnostik by vzhledem ke svým schopnostem dokázal určit přesnou diagnózu i bez invazivních metod, a to dokonce ještě dříve než by se nemoc projevila na fyzické úrovni. Součástí takového vyšetření by byl například i stav jemně hmotného těla, aury a čaker. Jakákoliv forma léčení v době před projevením se nemoci na fyzické úrovni by samozřejmě byla vůči tělu daleko šetrnější a většinou i účinnější, vůbec nemluvě o tom, že by se tím často předešlo i zbytečnému utrpení pacienta a v nemenší míře i jeho okolí.

   Včas a přesně stanovená diagnóza by předešla mnoha nesnázím, spočívajících bohužel poměrně často i v nesprávně zvolené léčbě vzhledem k nesprávně stanovené diagnóze. Kromě toho včas objevená disharmonie na úrovni jemně hmotného těla a následná informace, jak dále postupovat ve vlastní práci na sobě a včetně možných energetických působení kvalifikovaného léčitele, by mohly předejít projevení se nemoci na fyzické úrovni. 

 

   U druhého článku jsem uvedl spolupracující léčitel a lékař, i když samozřejmě optimální variantou by byl lékař se schopnostmi léčitele, což by ovšem znamenalo, že součástí přijímací zkoušky na lékařské fakulty by byly i talentové. Konec předchozí věty je nutné brát pouze jako určitou nadsázku a v žádném případě doslova. Kromě toho na jednotlivá odvětví medicíny jsou také potřeba různé talenty jako například na chirurgii. V současném pojetí je diagnostika v rámci tohoto článku.

   V porovnání s ostatními články je tento druhý článek nejpropracovanější, ale bohužel je léčení často redukováno pouze na něj, což má za následek současný stav. Pro účely tohoto textu se nevěnuji příčinám této situace, jako je vliv farmaceutické a lékařské loby a ještě ke všemu v zájmu tzv. globálních elit.

 

   Vzhledem k tomu, že mnoho lidí již začíná na sobě pracovat a zvedá tak úroveň čtvrtého článku, tj. pacientů, je nejvíce zanedbaným prvkem v potencionálním optimálním komplexu léčení a uzdravování článek třetí. Dle mých zkušeností se zabývají příčinami vážných a dlouhodobých nemocí u sebe i blízkých zejména probouzející se lidé nebo ti, kterým soudobá lékařská věda ani léčitelé nedokázali pomoc. Zajímavé je, že na cestu probouzení se dostali mnozí lidé právě proto, že dosavadní formy léčení nezabíraly, a tak začali hledat cesty nové vedoucí nakonec k duchovnímu probouzení a s tím spojených forem práce na sobě.

   Zjišťování hlubokých vnitřních příčin v podstatě všech obtíží, což se netýká pouze oblasti zdraví, je věnována v porovnání zejména s článkem druhým zcela minimální pozornost. Přitom nejen dle mých zkušeností nejsou některé obtíže bez zjištění, pochopení a čištění těchto příčin řešitelné.       

   Hlavním důvodem minimálního využívání postupů v rámci tohoto článku je materialistický přístup vědy k možnosti existence jemně hmotných realit a příčin souvisejících s reinkarnacemi a principiálně nevíra v existenci reinkarnací, což logicky ovlivňuje mnoho lidí ke skepticismu k postupům a formám typu regresní terapie a léčebné meditace.

 

   Čtvrtým článkem je pacient. Z pohledu převládající lékařské vědy aktivní přístup pacienta k léčení spočívá zejména v přesném dodržování lékařem předepsaných léčebných postupů a forem. Zvláštní je, že ačkoliv věda uznává placebo jako vědecky prokázaný fakt, tak v konkrétním případě speciálního přístupu pacienta k léčení s nedej bože kladnými výsledky, hovoří o spontánním vyléčení či dokonce o zázraku.

   Zdá se mi, že právě v rámci čtvrtého článku se dějí největší pokroky v souladu s novým nastupujícím paradigmatem. Mnohem více lidí než dříve se zajímá o alternativní metody léčení a dokonce se snaží zjistit i hlubinné vnitřní příčiny svých stavů a obtíží, včetně těch, které se netýkají zdravotního stavu, i když i ty ve svém důsledku zdravotní stav někdy i výrazně ovlivňují.      

 

   Nepochybně nemá význam, abych se věnoval oficiální lékařské vědě, jejím postupům a úspěchům nebo neúspěchům, protože na toto téma vychází téměř denně nějaký článek či dokonce článků mnoho, i když se poměrně často jedná o reklamu na nějaký lék či očkování.

   Na více či méně alternativních webech je také možno se setkat s nyní již docela nepřehledným množstvím (alespoň pro normálního člověka) druhů alternativních forem léčení, takže myslím není nutné se věnovat i činnosti léčitelů.

 

   Tím se okruh témat zúžil na třetí a čtvrtý článek.

    Jak jsem již uvedl hlavní náplní třetího článku je zjišťování hlubokých vnitřních příčin v podstatě všech druhů a forem obtíží, jejich pochopení a čištění. Součástí je rovněž zjišťování přisedlých duší, energetických parazitů a poltergeistů a jejich odstraňování, kdy zejména u  lidí závislých například na drogách je vyléčení závislosti zřejmě málokdy možné bez odstranění přisedlé duše. Současně je ale potřeba upozornit, že odstranění přisedlíka nemusí být jedinou podmínkou pro vyléčení závislosti, protože i sklony k závislosti původní duše mohly sehrát a hrají často podstatnou roli, ale bez odchodu přisedlíka je to téměř nemožné. Samozřejmě budou i výjimky. Někdy přisedlík odejde dobrovolně, protože soužití vzhledem ke stavu nositele už pro něj nemá význam.

   Stále je potřeba mít na zřeteli, že i v případě negativních vlivů přisedlých duší se jedná o karmické důsledky pro nositele přisedlíka a jeho okolí a každý, kdo nějakým způsobem trpí aktivitami přisedlíka zažívá v životě princip, který si měl prožít a měl by se zajímat o hluboké vnitřní příčiny své situace a z tohoto úhlu pohledu je i chápat. Nic se nám neděje bez příčiny.

 

   Mnohé obtíže nejen zdravotního charakteru nejsou řešitelné ani dokonce pochopitelné bez inkarnačních a karmických souvislostí. Některé rodinné a partnerské vztahy se vyjasní, pokud máme možnost my sami či s pomocí někoho senzibilního nahlédnout do svých společných minulých životů. Jak jsem již mnohokrát zdůrazňoval, důležité je proniknout nejen do těch životů, kdy nám bylo ubližováno, ale až do životů, kdy my sami jsme umožňovali prožít druhým bytostem (nemusí se jednat pouze o lidi) určité negativní (přinášející utrpení) principy. Teprve plným pochopením jednoduchého principu co nechci, aby bylo činěno mně, nečiním druhým v rámci většinou více inkarnací, dochází k vyčištění karmických vazeb, samozřejmě za předpokladu, že se tímto pochopením budeme v tomto životě řídit a budeme se snažit naše nesprávné chování odčinit láskou a pomoci druhým. Je to hodně zjednodušeně řečeno, ale věnoval jsem se tomuto tématu častěji již dříve.  

   Předpokladem pro tuto práci “regresního terapeuta” jsou otevřená čtvrtá, pátá a šestá čakra. Nejedná s jen o zjištění příčin obtíží, ale i o práci na celkovém zvednutí frekvence vibrací. Někteří pacienti jsou na počátku v takovém stavu, že je nutno věnovat nejdříve péči jejich práci s energiemi a zlepšení jejich celkového energetického stav, aby bylo vůbec možno přistoupit k procházení kritických situací jejich minulých životů. Předčasné odkrytí negativních činů v minulosti by mohlo dokonce způsobit ještě větší deprese, než má pacient v současnosti a nevedlo by ke kladným výsledkům. Ideálním terapeutem je i z tohoto pohledu ten, který má čisté napojení nahoru a je veden vyššími bytostmi, takže proces léčení probíhá do určité míry i mimo jeho rozumovou mysl. To by mělo zajistit, že informace směřující k pacientovi budou v souladu s jeho momentálním stavem.

 

   Pacient by se měl v každém případě věnovat zdravému životnímu stylu, protože vše, co směřuje ke zvednutí frekvence vibrací má kladný vliv na jeho zdravotní stav. V poslední době stále více poznávám, jak nezanedbatelný vliv nejen na naše zdraví, ale i na všechny naše vztahy má stav našich čaker, jejich otevřenost či zablokovanost.

   Příčiny zablokování také často leží v minulých inkarnacích a zjištění těchto příčin má vždy kladný vliv na jejich odblokování, ovšem za předpokladu, že je přijmeme, pochopíme a změníme odpovídajícím způsobem své chování.

   Velice přínosná je rovněž energetická práce s vlastním jemně hmotným i hrubo hmotným tělem. Energetické pročišťování a zprůtočňování čaker je vhodnou činností k jejich odblokování. Samotná meditace na pročištění čaker, ale i jiné mají na náš stav blahodárné účinky, což dnes potvrzuje už i oficiální věda, která zkoumá vyplavování hormonů označovaných jako hormony štěstí do mozku v rámci meditací.

 

   Na úrovni fyzického těla je vhodné posílat energii do nemocných či bolavých míst, protože většina obtíží je provázená nedostatkem energie v postižené oblasti. Například při obtížích se zrakem nebo sluchem může pomoct posílání energie do očních a ušních čaker. Mám vyzkoušené, že to pomáhá při delší práci s počítačem. 

Shlédnutí: 778