Pohádka o Stvořiteli

Pohádka o Stvořiteli, transformaci, transformátorech a buditeli

Byl jednou jeden Stvořitel a ten si stvořil Vesmír plný galaxií, hvězdných soustav a planet. Vesmír si pro větší legraci zabydlel mnoha bytostmi. Bytosti žily všude možně, ale nejčastěji žily na planetách. Jedna z planet se mu obzvláště povedla, a tak ji osel tvory, které nazval lidmi. Lidé byli tvorové zvídaví, a tak se v počátečních dobách, kdy to ještě uměli, optali svého Stvořitele, jak jejich planeta vznikla. Stvořitel odpověděl jak jinak než pravdivě: „Ze Mě.“ (U Stvořitele se i osobní zájmena píší s velkým písmenem na začátku.) A tak lidé začali své planetě říkat Země.  Stvořitel si vzpomněl, co mu říkala jeho babička Stvořitelka, když byl ještě malý Stvořitelík: „Když budeš zvědavý, budeš brzo starý,“ a proti obvyklým zvyklostem v tomto Vesmíru hodně zkrátil délku života lidí na Zemi. 

Bylo to zrovna v době, kdy Stvořitele přestávala bavit dokonalost. Rozhodl se, že obyvatelům Země dá do vínku pouze možnost dosažení dokonalosti namísto dokonalosti samotné. Takže nechal lidstvo svému vlastnímu vývoji. Víceméně pak si už jen hlídal, aby mu lidstvo nikdy plně nevyhynulo, ať už zásahem přírodních sil nebo jiných bytostí. Někdy v době, když na lidstvo neměl delší dobu čas a to se pak vyvíjelo zcela jiným, než rámcově předpokládaným směrem, udělal nějakou korekci. Tu nechal zahynout či opustit Zemi mimozemskou rasu, tu nechal přežít jen určitou část lidstva. Lidstvo tak prodělávalo cyklické vývoje projevující se opětovnými sestupy z ducha do hmoty a výstupy z hmoty k duchu. Protože se tak lidstvo dostávalo při dalším a dalším cyklu stále o trochu výše, procházel vývoj ve spirále. Alespoň z vyššího pohledu Stvořitele, protože z lidského pohledu vývoj vypadal občas jako spirála s vrcholem dole.  

Stvořitel si naplánoval zásadní transformaci lidstva na rok 2012. Coby si ji tak nenaplánoval, kdo mu v tom může zabránit? Proč si vybal zrovna tento rok nikomu nesdělil, ale šuškalo se, že v tomto roce bude slavit 15 miliard let stvoření tohoto našeho vesmíru. Protože ze všeho nejvíce miluje změnu, rozhodl se to oslavit transformací celé sluneční soustavy s jejími hlavními aktéry v té době – lidstvem na Zemi. 

Pro tuto akci naplánoval již dlouho dopředu výron transformační energie z centra Mléčné dráhy, mateřské to galaxie Sluneční soustavy a Země. Tato energie začala proudit tak, že s postupným zesilováním její příliv na Zemi vyvrcholí koncem roku 2012. Pak zase pustil Zemi nějaký čas ze zřetele. Když se koncentrace jeho pozornosti opět vrátila k Zemi, zjistil, že se ne vše daří podle jeho plánů.

Energie proudily, ale jejich vibrace byly tak vysoké, že většinu lidí jen míjely a některým působily zdravotní komplikace. Tímto způsobem by se transformace nemohla do konce roku 2012 realizovat, protože černé figurky se nějak nechtěly vzdát své momentální převahy na šachovnici Země.  Nebyl by to však všemocný Stvořitel, aby si nevěděl rady a pomoci, a protože pro něj není žádný problém ani zásah do minulosti, tak takový zásah učinil. Vložil do některých bytostí zvláštní schopnost transformovat vysokovibrační energie v takové frekvenci, jaká je v daný okamžik optimální pro dané okolí, aby bytosti tyto energie přijímající je mohly absorbovat v maximálním množství a s co největším účinky na zvýšení jejich frekvence vibrací. Zajistil rovněž, aby takovéto bytosti tuto svoji schopnost rozvíjely. Vědomí těchto bytostí bylo schopno fungovat jako retranslátory a transformátory vysokofrekvenčních energií z kosmu a tyto energie transformovat do nižších frekvencí, ale větších energií. Dalo by se to přirovnat k tomu, kdy transformátor přijímá elektrickou energii o vysokém napětí a převádí ji na energii s nižším napětím a vyšším proudem. Takto transformovaná energie je předávána všem ostatním bytostem a Zemi. Schopnost naladit se na optimální frekvenci druhých bytostí mají nejvíce ženy matky, které se ladí na frekvenci svých dětí. Stvořitel tak využil vlastnost vloženou do žen již dávno k nové funkci – k transformaci. I když převažovaly ženy, přece jen se díky svým schopnostem empatie transformátorské vlohy  vyvinuly i u některých mužů.

Uspokojený Stvořitel se opět pohroužil kamsi do sebe a u takového Stvořitele je opravdu kam se pohroužit. Když se jeho mysl opět vrátila zpět k Zemi, k svému údivu zjistil, že se zde stále nedělo vše dle jeho plánů. Už téměř začal pochybovat o své vševědoucnosti a všemohoucnosti, kdy si všiml, že transformátory téměř nepracují, protože je nikdo nezapnul, nikdo jim nedal pokyn. Nikdo jim neřekl, jaké jsou jejich schopnosti a jak je mají aktivovat. Tak opět provedl zásah v minulosti a přetvořil jednoho človíčka na buditele a vědom si svých předchozích podcenění, věnoval lidstvu také Internet, aby buditel měl možnost širokého působení. Není nutno mít ani vševědoucnost Stvořitele, aby bylo možno předpokládat, že hlavní média tyto informace šířit nebudou.

Přestože měl buditel vytvořeny ve srovnání s předchozími dobami takřka ideální podmínky, neměl to úplně jednoduché, protože jeho jméno nikdo neznal a ani by nenavštěvoval jeho internetové stránky. Ale protože měl schopnosti buditele od samotného Stvořitele, věděl si rady. Vyhlédl si na internetu jednoho pisálka, u kterého se podle témat a obsahu jeho článků dalo předpokládat, že mezi jeho čtenáři je největší množství neprobuzených transformátorů a tomu sdělil buditelské poselství.     

To poselství bylo v podstatě velmi jednoduché a je možné ho uvést víceméně v plném znění.

„Na Zemi proudí energie o vysokých vibracích, které nejsou všechny bytosti schopny optimálně přijímat. Mnozí z vás máte schopnost fungovat jako plnohodnotné transformátory těchto energií. Pouze inkarnovaní lidé mají cit pro optimální frekvenci vibrací pro předání druhým. Je to aktivita hlavně pro ženy matky, které mají tuto schopnost naladit se na předávání energie v optimální frekvenci lásky svým dětem. Energie z kosmu jsou přijímány 7. čakrou a přes srdeční čakru transformovány na láskyplné energie srdeční čakry a předávány do okolí všem bytostem včetně Země. Nemělo by se zapomínat ani na Slunce. Jeho přiměřená aktivita zajišťuje podmínky pro život na Zemi. Kromě toho je to rovněž bytost a posílané láskyplné energie mohou velmi kladně ovlivnit jeho působení na bytosti na Zemi.

Je to velmi jednoduché a umožňuje to tuto činnost provádět kdykoliv, kdekoliv a víceméně kýmkoliv bez jakýchkoliv speciálních technik a hodin určených k meditaci, bez nebezpečí zneužití, kódování apod. Vyžaduje to pouze jedinou věc, a to koncentraci na transformaci této energie. Při troše tréninku lze dosáhnout toho, že tato transformovaná energie proudí neustále a člověk je současně schopen vykonávat běžné činnosti. Je to trochu podobné tomu, když matky malých dětí vykonávají domácí práce, ale stále část své pozornosti věnují sledování činnosti dítěte, ať už z důvodu jeho bezpečnosti nebo pro svoji radost z něj. 

Z takovéto aktivity má samozřejmě užitek i transformátor, protože svět okolo něj se v důsledku jeho láskyplných energií mění k lepšímu. Kromě toho tato energie proniká i do všech buněk jeho těla. Toto předávání energie má svůj pozitivní účinek i v tom, že i částečně připravené lidi mění rovněž v transformátory. Takovýmto velmi jednoduchým způsobem lze velmi urychlit a napomoci transformaci lidstva a Země.

Čím více lidí zvládne tuto techniku, tím více dalších lidí a bytostí bude ovlivněno těmito vyššími vibracemi. Pro ženy bude tato transformace energie tak přirozená, jako když lásku posílají svým dětem.

Nikdy nezapomínejte, že Stvořitel hraje šachy bílými i černými figurkami a on určuje, kdo je ve které partii bílou a kdo černou figurkou, takže není důvod být hrdý na svoji momentální příslušnost k bílým figurkám a pohrdat černými figurkami či je dokonce nenávidět.  

Šachová partie je dlouhá a vyrovnaná. Stvořitel jako vševědoucí předvídá všechny tahy a kromě toho nehraje pro vítězství, ale hraje pro hru samotnou. To je velmi důležité, aby lidé pochopili.“ 

Internetový pisálek, aby si ulehčil úkol, kterým bylo rozšíření poselství a částečně se tak i zbavil vlastní odpovědnosti za obsah poselství, rozhodl se napsat pohádku o Stvořiteli, transformaci, transformátorech a buditeli.

Ta pohádka začínala slovy: „Byl jednou jeden Stvořitel a ten si Stvořil Vesmír plný galaxií, hvězdných soustav a planet.“

 

Shlédnutí: 391