Aktivní účast v transformačním procesu

Aktivní účast v transformačním procesu

 

   Vzhledem ke zkušenostem z kontaktů s poměrně širším okruhem lidí (v rámci sféry lidí podobně naladěných) jsem získal dojem, že je v současné době poměrně dost lidí, kteří cítí, že skutečně dochází k jakémusi přelomu a věří, že se jedná a hlavně bude jednat o transformaci naší společnosti a lidstva do vyššího pásma frekvence vibrací. Tito lidé kromě toho, že cítí jednoznačnou nutnost změn, mají velmi často pocit, že i oni by se měli do transformačního procesu nějak aktivně zapojit, že do této inkarnace nepřišli jen tak pro zábavu, či zkušenost, ale že zde mají určitý úkol. Tento pocit je u některých lidí velmi silný, a to někdy natolik, že pociťují vyloženě neklid v duši a často i nespokojenost sami se sebou, protože si nejsou vědomi toho, o jaký úkol by se mohlo jednat. Smyslem následujícího textu je předložit možnosti forem aktivní účasti na transformačním procesu, které by měli být realizovatelné téměř každým, kdo by opravdu rád k tomuto procesu přispěl.       

 

   Smyslem života z pohledu čtvrté úrovně poznání je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. Z toho jsem odvodil smysl života v transformačním období – aktivně se tvůrčím způsobem účastnit transformačního procesu.

 

   Zjednodušeně se aktivity v transformačním procesu dají rozdělit na dvě složky, i když tyto složky nejsou striktně oddělené a vzájemně se prolínají. Aktivity se dají rozdělit na vnitřní a vnější. Aktivity vnitřní se týkají vlastního tvůrce aktivit a aktivity vnější směřují vůči ostatním bytostem, ale jak jsem již uvedl, neexistuje mezi nimi žádná ostrá hranice, protože aktivity vnitřní nesporně ovlivňují i ostatní bytosti a aktivity vnější nesporně ovlivňují i tvůrce aktivit. Kromě toho realizace obou aktivit má synergický efekt.

   Sjednocujícím prvkem pro oba druhy aktivit je zvyšování frekvence vibrací, pokud chápeme transformaci jako přechod či kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací nejen lidstva, ale celé planety.

 

Vnitřní aktivity

 

   Principiálně každá aktivita, která přispívá ke zvýšení frekvence vibrací každého člověka, zároveň přispívá i k celkovému zvýšení frekvence vibrací lidstva a planety. Nelze však rovněž zapomínat, že i každá aktivita, která vede ke snížení frekvence vibrací každého člověka, zároveň přispívá i k celkovému snížení frekvence vibrací lidstva a planety. Z toho logicky plyne, že je vhodné maximalizovat naše aktivity přispívající ke zvýšení frekvence vibrací a minimalizovat naše aktivity vedoucí ke snižování frekvence vibrací

 

   Vnitřní aktivity lze označit jako práci na sobě. Není to zdaleka poprvé, co se tomuto tématu věnuji, ale stále mnoho lidí má o něj zájem. Kromě toho i já jej považuji v dnešní době za nejdůležitější z pohledu toho, co je v našich možnostech dělat pro transformaci. Budu se snažit o komplexní pohled, ale i poskytnutí nových informací.

 

   Považuji za nejdůležitější na prvním místě zjistit si svůj současný stav a ujasnit si (případně i spoluprací s někým senzibilním) to, co si představuji, že bych chtěl a měl v současné době dělat, zjistit si svůj úkol pro tuto část života. Otázka, jaký je můj úkol v tomto životě zaměstnává mysl mnoha lidí, kteří již nejsou uvíznuti v matrixu nejnižší úrovně, v konzumně tržním matrixu. Nedošel jsem k jednoznačnému závěru, která otázka by měla být řešena jako první, a tak to nechávám na intuici každého člověka.

   Osobně bych doporučoval začít zjištěním svého současného stavu, protože to může pomoct při hledání úkolu, ale umím si představit i postup obrácený. Otázkou zůstává, v jakém rozsahu by se měl člověk snažit získat nějaký komplexní obraz sebe sama.

 

   Forem získávání informací o sobě je poměrně velké množství, ale dle mých posledních zkušeností je pro práci na sobě velmi důležité znát stav svých čaker nebo aury, což by mělo dávat přibližně shodné výsledky, ale nejsem si tím zcela jist. V případě nějakých potíží, které má v nějakém rozsahu minimálně každý druhý člověk může být důležité zjistit i stav vedlejších čaker, stav hemisfér a kanálu mezi hemisférami. Například stav očních čaker při dyslexii nebo jiných potížích zraku či vnímání textu či informací. Obdobné je to i s ušními čakrami. Lidé bývají překvapeni, jaké účinky někdy mívá vlastní (zdůrazňuji vlastní) práce s energiemi i při léčení zdravotních potíží i poúrazových stavů.

   I podle vlastní zkušenosti vím, že výsledky stavu mých čaker byly pro mě zajímavé a nasměrovaly mé úsilí jinam, než kam mířilo předtím a vlastní energetická práce například s pátou čakrou se projevila poměrně dost brzo a výrazně mi to pomohlo při mimosmyslových kontaktech s jiným bytostmi, nebo získávání informací z informačního pole. 

 

   Ve velké většině případů budou lidé asi nuceni se obrátit na schopné senzibily, ale nic nebrání se minimálně pokusit zjistit si stav čaker sám. Například nemálo lidem funguje kyvadélko.

 

   Možná se zdá, že tuto fázi zjišťování vlastního stavu přeceňuji, ale představte si určité podobenství s medicínskou vědou. Přijdete k doktorovi a řeknete, pane doktore, mám bolesti v oblasti břicha. A doktor Vám řekne, tak se svlékněte, položte se tamhle na operační stůl, rozřízneme vám břicho a podíváme se. Tak se bohužel docela často postupuje i při tzv. duchovním léčení sebe sama nebo při práci na sobě. Nestanoví se žádná diagnóza, ale vyzkouší se různé semináře, různí guruové či odstraňovači karmy apod. Faktem je, že si člověk může říct, no nekup to, když vám na internetu nabízejí za půl hodiny a 500,- Kč odstranit negativní karmu, o které ještě ke všemu velice pravděpodobně ani nic nevědí.

 

   Analýza čaker případně dalších možných parametrů má své určité hranice, které je nutno překročit. Při zjištění nízké otevřenosti či aktivity některé čakry je poměrně často důležité zjistit i příčinu tohoto stavu. Tou příčinou opět poměrně často bývá blokace některé z čaker, ke které většinou došlo v některém z minulých životů.

   Podle mých zkušeností vždy, ale přece jen to zmírním na téměř vždy, se v této inkarnaci přihodila událost, které jsem dal název spouštěcí mechanismus, a která viditelně rezonuje s událostmi v minulém životě, které se v tomto životě projevují karmickými následky.

 

   Částečně se obávám, že pokud nejsou zjištěny příčiny nízkého stavu čaker nebo jejich zablokovanosti, tak může být obtížné dosáhnout výrazného zprůtočnění čaker, popřípadě otevření na sto procent. V poslední době se objevují případy, kdy na stav čaker mají vliv minulé inkarnace, které nebyly v lidském těle. U dospělých nevidím běžně tak velký problém je s touto informací seznámit. U dětí to být problém může, ale na druhé straně naopak to mohou některé děti přijmout mnohem snadněji, protože jsou ještě těmto věcem otevřené, pokud nějaká přísně nábožensky nebo materialisticky vedená výchova nezanechala těžké stopy na schopnosti dítěte takovéto informace přijmout. Moje zkušenost s mými dětmi od jejich věku 12 a 13 byla zcela bezproblémová.

 

   Druhým významným možno říci rovněž startovním faktorem je zjištění úkolu pro tento život. Viděl jsem na internetu více zejména žen, které slibovaly pomocí karet nebo astrologie tento úkol zjistit, ale nemám s tím žádnou zkušenost. Jako vždy doporučuji na prvním místě využít vlastních schopností a intuice. Ptát se, čekat na odpověď nebo využít vlastních senzibilních schopností, které každý v nějaké formě máme a třeba pomocí kyvadélka se dobrat k odpovědi. Vím, že pro mnoho lidí zajímajících se o spiritualitu, je tato otázka nyní velmi důležitá. Někdy ta úloha vyplyne i ze vzpomínek na minulé životy, protože se z průběhu těchto životů dá vypozorovat na jedné straně i současná úroveň duše a na straně druhé i určitá souvislost mezi jednotlivými profesemi nebo životními osudy, které byly rozhodující v minulých životech.

 

   Po zjištění našeho současného stavu a případně i úkolu pro tento život, což myslím není podmínkou pro práci na sobě a aktivní účasti v transformačním procesu, je vhodné či možná dokonce nutné přikročit k vlastní práci. Jak už jsem uvedl, jakýmsi sjednocujícím pojmem pro práci na sobě či dokonce pro aktivní účast v transformačním procesu je zvyšování frekvence vibrací. Takže vše, co vede ke zvyšování naší frekvence vibrací, je zároveň i aktivní účastí v procesu transformace. Nebudu se zbytečně rozpisovat o zdravém životním stylu a přijímání vysoko-vibrační stravy, protože o tom jsem již psal mnohokrát. Jen chci znovu upozornit, že přestože se v podstatě téměř nic nedá označit jako zcela zabraňující podmínka vývoje, tak přece jen někdo, kdo se živí nízko-vibrační stravou, zejména hovězím a vepřovým masem, ve větší míře si svůj vývoj ztěžuje. Jen mi v paměti uvízla poznámka o tom, že velmi uznávaní manželé Tomášovi jedli roštěnky.

   Agresivita nebo naopak skleslost a deprese také nejsou cestou k zvýšení frekvence vibrací, ale rady typu nebuď agresivní nebo neměj deprese, jsou víceméně kontraproduktivní a mohou stav někdy i zhoršit. Je nutné zjistit příčiny těchto stavů, čímž se ale dostávám opět k výše uvedenému, tj. zjistit co nejvěrohodněji současný psychický a fyzický stav.

 

   Meditace samy o sobě mají vynikající účinky na lidský organismus i psychiku, což už přiznává i oficiální věda. Podle mých posledních zkušeností se dá energetickou prací s čakrami dosáhnout výrazných výsledků. Vím o případech, kdy se během 14 dnů zvýšila průtočnost srdeční čakry o 40 procent, což má velký vliv na konkrétní bytost, ale i na její okolí. U lidí, kteří mají jasný záměr aktivně se účastnit transformačního procesu, vidím jako téměř nezbytnost mít v pořádku první tři čakry a po té se zaměřit na čtvrtou, pátou a šestou čakru.

 

   Upozorňuji a určitě ne poprvé, že klíčová práce je na srdeční čakře. Vůbec nemohu doporučit pracovat s lidmi jako léčitel, aniž srdeční čakra dosahuje alespoň 85 procent.

   Otevřenost či spíše zavřenost srdeční čakry je vlastní ochranou před možnými karmickými následky zneužití získaných senzibilních schopností. Mnozí lidí si stěžují, že nemohou dále postoupit, že nic nevidí, nemají žádné vize ani informace. Tím důvodem může být právě zablokovaná srdeční čakra a je to jakási ochrana duše, která zabraňuje senzibilní schopnosti získat do doby, kdy se odblokuje srdeční čakra, jejíž otevřenost zabraňuje zneužití a tím i negativním karmickým následkům. Bohužel někteří lidé to prostě necítí (zejména u sebe) a silou mocí se snaží prorazit nedostatečnou otevřenost páté a šesté čakry, aby mohli využít získané senzibilní schopnosti pro sebe ale většinou i pro druhé.

   Nabízím takovou neformální radu. Vždy, když máte pocit, že nejste schopni dále postoupit, že jste se zastavili z nějakého důvodu na místě, prozkoumejte ať už sami nebo s pomocí nějakého senzibila stav své srdeční čakry a pak na jejím zprůtočnění usilovně zapracujte energeticky a v nutných případech i zjištěním příčin zablokování.

   Další obvykle zablokovanou čakrou je pátá čakra, což je ale do značné míry způsobeno dlouhodobou intervencí ze strany negativních mimozemšťanů.

   V podstatě každý, kdo má zájem na sobě pracovat a přispět tak k transformaci na Zemi, by měl pracovat se čtvrtou a pátou čakrou, přičemž, ale za předpokladu, že první tři čakry jsou na přijatelné úrovni, tj. nad 70 procent.

 

   Meditace na zvýšení průtočnosti čaker bývají v některých případech až překvapivě účinné, v jiných, kdy došlo k vědomému zablokování některé čakry v minulém životě, je nutné zjistit a případně zpracovat příčiny zablokování.

 

   Další vhodnou činností je vlastní vzdělávání, ať už formou knih, internetu, přednášek nebo seminářů. Důležité je nezahltit se a neskončit jako tzv. duchovní turista. Doporučuji se v určitém okamžiku zastavit a zamyslet se nad tím, zda potřebuji i nadále informace v takovém množství jako doposud a dokonce, zda mi tato zahlcenost nepřekáží v rozvoji schopnosti vlastního napojení na vyšší bytosti či informační pole. Existuje takové přísloví, které platí i v tomto případě: “Méně je někdy více”. Znám lidi, které se dokonce úzkostlivě vyhýbají vnějším informacím, protože se obávají a někteří zřejmě právem, že zahlcenost vnějšími informacemi jim bude ohrožovat či dokonce znemožňovat vlastní mimosmyslové spojení.

 

   A při všech těch radách a informacích o práci na sobě nakonec sdělím snad tu nejdůležitější informaci. Při vší té práci na sobě, nezapomínejte žít!!!

   Jen a jen život a vaše úspěšnost v tomto životě (nepochybuji, že všichni chápou, že tím není myšlena finanční, majetková či dokonce mocenská nebo politická úspěšnost) jsou tím jediným měřítkem úspěšnosti vaší práce na sobě a vašeho příspěvku k transformaci. Je potřeba si uvědomit, že poznání, meditace, energetické působení, to vše jsou metody výcviku či tréninku, ale vlastní život to je vlastní hra, zápas, závod. Nikoho nebude zajímat, kolik jste toho natrénovali, ale jen kolik jste toho prodali v zápase či závodě.

   Proto je velmi důležité udržovat stálou koncentraci pozornosti na vlastní život a přítomnost. Není vůbec důležité z pohledu ostatních lidí, jaký máte stav čaker, kolik hodin denně meditujete, ale jen a jen to, jak budete schopen energii srdeční čakry předávat ostatním, jak dokážete komunikovat se všemi bytostmi a jak dokážete využívat vlastní intuici pro dobro vaše a ostatních bytostí.

   A zrovna tak, jak mnozí hráči a závodníci tvrdí, že zápas nebo závod je pro ně tím nejlepším tréninkem, tak to lze chápat i v tomto případě.                              

 

Vnější aktivity v transformačním procesu

 

   Jak jsem již uvedl vícekrát, tak není žádná ostrá hranice mezi vnitřními a vnějšími aktivitami, zejména z pohledu výsledku či účinku. Jsou mezi námi bytosti, které už jen tím, že jsou, jací jsou a jak se projevují vůči ostatním, mají často i velmi kladný vliv na transformační proces, i když by to některé z nich ani nenapadlo. Tyto zářící bytosti ani nepotřebují ke svému vyzařování, aby zrovna probíhal nějaký transformační proces. Svoji vysokou frekvencí vibrací působí na okolní bytosti a svým způsobem je to možná nejdokonalejší forma působení. Tyto bytosti v mnoha případech ani nijak vědomě nepracují na zvyšování vlastní frekvence vibrací.

   Jak jsem již uvedl minule sjednocujícím prvkem pro aktivity vnitřní i vnější je zvyšování frekvence vibrací, pokud chápeme transformaci jako přechod či kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací nejen lidstva, ale celé planety.

 

   Vnitřní aktivity mají proti vnějším aktivitám jednu relativně velkou výhodu, a tou je skutečnost, že k nim v podstatě nepotřebujeme nic jiného než sebe. Pro některé lidi to však výhoda není, protože se mnohem raději věnují druhým než sobě, což ale přináší dost často nešťastné následky pro obě strany.

   K vnějším aktivitám logicky potřebujeme alespoň částečně vhodné vnější prostředí.

   Pokud působíme pouze svým vlastním vyzařováním na základě úspěšných vnitřních aktivit, tak na okolním prostředí a okolních bytostech tolik nezáleží. Ač to zní podivně, jedná se o jakousi pasivní vnější aktivitu.

   Při vnějších aktivitách dochází k vzájemnému působení někdy s velmi různorodými skupinami bytostí a je velmi důležité se soustředit na přizpůsobení naší aktivity úrovni bytostí (bytostí v nejširším slova smyslu), vůči nimž naše aktivity směřují. Bytosti v nejširším slova smyslu jsem uvedl z toho důvodu, že se vůbec nemusí týkat jen lidí.

   Abychom mohli přizpůsobit svou aktivitu, je důležité mít schopnost rozpoznat úroveň a naladění bytostí, vůči kterým chceme působit. Proto je velice důležitá práce na otevření své páté a šesté čakry. Pozitivní vnímání našich aktivit druhými bytostmi je také usnadněno, pokud máme otevřenou srdeční čakru, protože naše informace jsou doprovázeny energií srdeční čakry, což si sice většina lidí neuvědomuje, ale přesto to na ně významně působí, pokud se nejedná o lidi zcela negativní. V tomto případě jsem záměrně uvedl pouze lidi a ne bytosti, protože většina bytostí, kteří nejsou lidmi, jako jsou zvířata, ale i rostliny energii srdeční čakry citlivě vnímá. Například astrální bytosti vnímají zejména naše emoce a emoční vyladění a přizpůsobují tomu své aktivity.

   Dle mých zkušeností většina lidí přeceňuje obsah a podceňuje formu, kam řadím i energetickou vlnu, na kterou je informační obsah položen. 

 

   Transformaci je potřeba žít. Je vhodné se chovat, jako by už bylo po transformaci, jako bychom už byli po transformaci. A stále si to uvědomovat. Nečekat, až se splní nějaké vnější podmínky, až budu zdravý, až budu mít zajímavou práci, až někdo z mého života zmizí nebo se v něm objeví, až něco bude nebo nebude. Mnoho lidí čeká na to, až přijde ten správný nebo vhodný okamžik, aby něco vykonali nebo změnili způsob života a mnoho lidí se ho také nikdy nedočká, protože to bývá svým způsobem výmluva, jak nikdy nekonat.

 

   Vím, že většinu lidí zajímá, jaké konkrétní formy vnějších aktivit by mohli provádět. Uvedu některé příklady, i když se v této oblasti fantazii meze nekladou. Optimální je, aby si každý našel tu svoji cestu, která mu bude nejvíce vyhovovat a s plným zaujetím ji pak realizoval. Silné emoční zapojení do této realizace má velký vliv na výsledky.

 

    Uvedené příklady jsou seřazeny víceméně náhodně bez ohledu na důležitost či význam pro transformaci.

   Přesto bych na prvním místě uvedl jednu věc, která ovlivní všechny ostatní. Neustálá koncentrace na přítomnost a na všechny vlastní aktivity, ke kterým patří i naše myšlenky. Při každé příležitosti se snažit chovat a myslet jako láskyplná zářící bytost. Pokud se dostaneme do konfliktní nebo nepříjemné situace, tak si říct, jsem láskyplná zářící bytost a položit si otázku, jak se chová v takovéto situaci láskyplná zářící bytost.  V žádném případě netvrdím, že je to jednoduché, zejména pro lidi mající sklony k cholerickému chování, ale měli bychom se o to alespoň pokoušet. Nejdůležitější je při tom nereagovat na agresi agresí.

 

   Posílání energie ze srdeční čakry komukoliv a čemukoliv. V pojetí mentalismu lze chápat cokoliv také jako bytost. Posílat energii srdeční čakry můžeme posílat planetě Zemi, Slunci a samozřejmě všem bytostem, které nás obklopují a všem, které máme rádi, ale i těm, které úplně nemusíme, všem, o kterých si myslíme, že ji potřebují. Můžeme posílat tuto energii i takzvaně neživým objektům, ale i bytostem nehmotným.

   Světlem můžeme čistit přírodu, životní prostředí, ale i astrální svět, který to potřebuje stejnou měrou jako tato naše 3D realita. 

   Můžeme vytvářet ochranu pro sebe i své blízké před negativními vlivy jak hmotných, tak i nehmotných entit, eliminovat negativní vlivy negativních bytostí vůči druhým bytostem.

 

   Významnou formou vnějších aktivit je předávání poznání druhým lidem všemi možnými způsoby. Důležité je to dělat nenásilnou formou, co nejvíce přizpůsobenou lidem, kterým poznání zprostředkováváme a jejich úrovni. Formy mohou být skutečně rozmanité, od pouhé nenápadné poznámky či upozornění až po dlouhodobé vysvětlování. Vždy je však důležité nezdůrazňovat jednu jedinou cestu, ale naopak dát na výběr více možností. Doporučuji nesoustřeďovat se na to, co považujete za slabiny dosavadního poznání, ale naopak na přednosti jiných cest a forem.

 

   Velmi důležitá je vizualizace budoucnosti. Budoucnosti takové, jakou si přeji, aby se realizovala. Prožít si tuto vizualizaci emočně. Ráj není místo někde v nebi nebo v jiné realitě, ráj je tam, kde se cítíme jako v ráji.   

   Nelze nijak podceňovat ani výchovu a vzdělávání obecně, zejména potomků. Samozřejmě učitelé mají kromě rodičů nejdůležitější roli. Takže bych touto formou požádal osvícené učitele, ať přes veškeré možné znechucení ještě vydrží, protože jejich role je skutečně velmi důležitá    

 

   Rovněž léčení a duchovní, ale i jiná pomoc ostatním lidem může přispívat a také často přispívá ke zvýšení frekvence vibrací.

 

   Jsou i další nenápadné formy aktivit v současné době, jako je šetření vodou, energiemi, minimalizace znečišťování anebo například sbírání odpadků v přírodě  

 

   Ani aktivity občanské a politické bych nezavrhoval, ale je potřeba si dát pozor na nebezpečí odklonu od původních čistých záměrů, popřípadě na zcela reálnou možnost znechucení z poměrů v těchto dvou oblastech.

   Nesdílím zcela jednoznačně názor (ač bych ho po pravdě sdílel rád), že po tom, čemu se někdy říká událost, už nic takového jako občanské či politické aktivity nebudou potřeba. Vyznavači tohoto názoru mají tendenci tvrdit, že vlastně všechny takovéto aktivity brzdí příchod transformace.

   Důležitý je vždy záměr a čistota úmyslů a dodržení této čistoty až bych tak řekl za každou cenu. I při transformaci budou potřeba lidé, kteří budou společnost minimálně do určité míry organizovat či řídit a je vhodné, aby se lidé s určitými duchovními předpoklady v nějaké míře na tuto činnost připravovali.     

   Problematickými mohou být některé občanské či politické aktivity, u kterých je někdy opravdu obtížné zabránit konfliktům, které ve svém důsledku vedou ke snížení frekvence vibrací.

 

 

    Každý si může najít své místo a svoji cestu. 

Shlédnutí: 355