Vize 2020

Jistě si nyní v duchu říkáte s jakoupak asi dvěstěpadesátou konspirační teorií o koronaviru Zelenka přijde. Považuji za zbytečné, abych zde opakoval to, co si každý může přečíst či poslechnout. Obávám se, že Vás asi zklamu. Vše je jinak.  Chápejte to tak, že se třeba Zelenka konečně zbláznil a jeho dnešní projev je toho nezpochybnitelným důkazem.

Dostal jsem žádost pohovořit pozitivně o současné situaci. Přistoupil jsem k úkolu daleko zodpovědněji, než jsem původně očekával. Ve stavu rozšířeného vědomí jsem položil základní otázku. A od té doby jsem již jenom “zapisoval” na diktafon to, co mi bylo sdělováno. Skončil jsem zcela zpocený a vyčerpaný, přestože jsem celou dobu jen ležel. Popravdě řečeno jsem se s obsahem rozumově seznámil, až když jsem si toto sdělení poslechl ze záznamu na diktafonu. Z toho důvodu jsem vše přepsal a opravil nejasnosti, aby to bylo dostatečně jasné a srozumitelné. Snažil jsem se toto sdělení zachovat v co nejvíce původní formě. Takže některé určité neobratnosti přisuzujte tomu, že jsem dostal informaci a jako takovou jsem ji sdělil. 
Bohužel již nemohu zprostředkovat jistou emotivní naléhavost, kterou jsem v hlase měl, ale z mé strany by to teď byl jen herecký výkon a to bych nerad. I když samozřejmě vzhledem k danému textu není možné, abych tam žádné emoce nedával.  

Celý svět je teď jakési klubko protichůdných energetických vírů, různých energetických výbojů. Svět budí dojem naprosto neorganizovaného chaosu. Podle mého názoru, který samozřejmě může být mylný, ten všeobecný chaos, který nyní panuje, už zdaleka není tak organizován jednoznačně směrem k NWO. My lidé zde na planetě jsme ještě nepochopili poselství, které je nám předáváno i těmi tzv. globálními elitami.

Převezměte si vládu nad planetou

Toto poselství zní: “Převezměte si vládu nad planetou.   A teď se ukažte, jak jste schopní, zda jste schopnější než my, kteří jsme dokázali po tisíciletí to tady udržovat v dokonalé organizaci, byť zdánlivě vypadající jako nahodilé historické události a chaos.  Předáváme Vám nyní žezlo a jsme zvědavi, zda stejně tak jako my, budete schopni vložit svoji vizi lidstva do informačního pole lidstva, do jeho morfogenetického pole tak, jak jsme to dokázali my po celá tisíciletí.”

A my, po tisíciletí hluší a slepí, nevnímáme v této době tuto jejich výzvu, toto jejich poselství pro současnou dobu, abychom převzali vládu nad planetou či přesněji správu věcí veřejných na celé planetě.  Aby byla předána do rukou té části lidstva, pro niž je posvátným cílem zájem většiny lidstva na planetě. Teď je na nás na lidech, abychom pochopili toto poselství a převzali správu věcí veřejných na celé planetě v zájmu velké většiny obyvatel této planety, tj. nejen lidí.

A nyní se dostáváme k tomu nejcitlivějšímu bodu jejich poselství vůči lidstvu. “Dokážete tak jako my se sjednotit alespoň na jediném bodu svého programu? My jsme to po tisíciletí dokázali. Tím bodem byla moc nad lidstvem. Ukažte, že máte k nabídnutí něco lepšího.”

Je to velice těžká a pro současnou dobu velmi symbolická výzva. 

Vizí budoucnosti je láska a harmonie na planetě Zemi

Výzvou je, zda se dokážeme sjednotit v jenom jediném bodě. Dokáže se většina lidských bytostí na planetě sjednotit ve prospěch všech bytostí žijících na planetě? Myslím si, že ta odpověď je už dávno známá, jen jsme ji nepoužili ke sjednocení svých vizí budoucnosti. Tou vizí budoucnosti je láska a harmonie energií jin a jang na planetě Zemi. Tato vize budoucnosti by měla být přijatelná pro vyznavače všech náboženství i pro všechny bezvěrce, protože po lásce a harmonii ve své podstatě touží každá lidská bytost. Jen je potřeba, aby si to uvědomila a odstranila ve svém srdci překážky bránící této vizi budoucnosti. Vizi budoucnosti takové společnosti, která je založena na energii srdeční čakry, na energii nazývané láska. Je založena na otevřenosti srdeční čakry všech lidských obyvatel, a na harmonii jin a jang na planetě, ale i v srdci či nitru každé bytosti.
Vnitřní harmonie jin a jang a láska k sobě je základem. Na tomto může každý pracovat bez ohledu na cokoliv. Každý můžeme mít vizi budoucnosti založenou na lásce k bližnímu a na harmonii. Jsem si vědom, že to zní jako naprostá utopie, že by jen naše srdce dokázalo vytvořit něco takového. Takovou společnost milujících bytostí. Ale uvědomme si, jak dlouhodobě jsme manipulováni k tomu nevěřit v možnost, či vůbec kdekoli ve vesmíru v existenci takovéto “utopické” společnosti. Jestliže něčemu nevěříme, tak to také nemůžeme nikdy realizovat, protože naše podvědomá vizualizace budoucnosti tzn. vytváření vize budoucnosti, nám nedovolí vytvořit takovou budoucnost. Je skutečně jen na nás zdali budeme schopni se sjednotit na naší vizi budoucnosti, vizi společnosti založené na vzájemné lásce, úctě a harmonii. Osobně jsem přesvědčen i na základě mnoha a mnoha dosavadních experimentů v životě, že pokud se opravdu sjednotíme na takové vizi, tak se opravdu bude realizovat. A je jen na nás, věnovat si tolik svého času, abychom si vizualizovali takovouto pozitivní budoucnost. Když každý z nás aspoň třetinu času, který věnuje pročítání katastrofických zpráv či vlastních katastrofických úvah, bude věnovat vizualizaci naší budoucnosti jako budoucnosti společnosti založené na lásce a harmonii, tak se taková společnost tady bude realizovat. Dokažme jedinou věc, která je dosažitelná pro každého  – vyčleňme si třetinu svého času, který jsme věnovali katastrofickým zprávám a úvahám, a prociťujme lásku. Lásku k partnerovi, dětem, rodičům, k domácím zvířatům, k rostlinám, k přírodě a prociťujme lásku plně a v okamžiku, kdy jí procítíme, tak ji rozšiřme na budoucnost. Rozprostřeme ji do budoucí časové linie a vnímejme, jak v té budoucnosti je vše láskyplné a harmonické, a ono to takové opravdu bude.

Pokuste se tuto myšlenku šířit v co nejširším okruhu lidí, možná budete považováni z počátku za blázny, ale čím více lidí toto bude provozovat, tím více se to bude dostávat do morfogenetického pole a tím více to budou cítit další a další lidé jako naprosto přirozenou věc.

 Podívejte se už jen na tu absurditu, že to, že by naší budoucností měla být láska a harmonie, se jeví jako čirá nedosažitelná utopie. Není to absolutně absurdní? Kam jsme se to nechali dovést – až do situace, kdy to, co je nepřirozenější lidské bytosti, tj. láska a harmonie, je považováno za absurditu. To je absurdita ad absurdum.  To, co je přirozené a je podstatou každé lidské bytosti, tj. láska a harmonie, je chápáno, coby vize společnosti, jako naprosto bláznivá utopická představa. Není to absurdní? To co je nejpřirozenější každé lidské bytosti, je chápáno jako naprosto čirá nedosažitelná utopie a fantazie. Kam jsme se to nechali vmanipulovat? Probuďme se, staňme se opět plnohodnotnými lidskými bytostmi, jejichž podstatou je láska a harmonie jin a jang. Myslím, že to skutečně není tak obtížné vizualizovat si stav mysli jako lásky k sobě a ke všem bytostem a stav harmonie.

Zkusme se zamyslet nad tím, k jaké vizi budoucnosti nás opět všechna mainstreamová média, ale bohužel i většina alternativních médií, směřují. Tou vizí je pandemie koronaviru a nepochybně následující ekonomická krize se všemi katastrofálními důsledky zejména pro většinovou chudší část obyvatelstva. A co dál? Návrat do původních kolejí nebo jakési zcela mlhavé představy o změnách a v některých pochmurných vizích dokonce zavedení NWO? Jak máme vytvořit pozitivní budoucnost, když nemáme žádnou její pozitivní vizi.

Abychom dokázali tvořit pozitivní budoucnost, je nutné, abychom měli její vizi a aby tato vize byla úspěšně realizována, a aby byla jednotná pro většinu společnosti. Proč byly globální elity tak dlouhodobě úspěšné v ovládání lidstva? Protože měly jednotnou vizi budoucnosti a dokázaly ji dlouhodobou manipulací vnutit lidstvu.    

Každý si může vizualizovat budoucnost založenou na lásce a harmonii

Už dnes si každý může vizualizovat budoucnost založenou na lásce a harmonii.   Vizualizovat si své vlastní nitro založené na lásce a harmonii. S otevřenou srdeční čakrou milující všechny bytosti včetně sebe nemáme žádná omezení, která by nám bránila takto si tvořit naši přítomnost a budoucnost. Jediná omezení jsou v naší tvůrčí představivosti a možné nejednotnosti. Proto doporučuji si skutečně vizualizovat budoucnost na bázi lásky a harmonie. Nevkládat si tam žádné přesné systémy nebo dokonce osobnosti, protože na tom se nikdy podstatná část společnosti neshodne. Soustřeďme se na vizi pozitivní budoucnosti založené na energii lásky a harmonii jin a jang. 

Vím, že tímto projevem jsem se už bezpečně zaškatulkoval do kategorie bláznů, a možná se najdou i horší škatulky.  Jsem připraven přijímat některé ty škatulky jako oprávněné, protože blázen nepochybně jsem. Cítil jsem ale, že teď je nejvhodnější doba k takovému poselství. Samozřejmě jsem připraven nést důsledky. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Je však otázka, jestli jsem vykonal nějaký dobrý skutek. To ponechám na hodnocení posluchačů a diváků. Pokud jste byli ještě schopni naslouchat jednomu bláznovi, měl bych ještě jednu prosbu neméně významnou v současné době.

Buďme jednotní

Rád bych věnoval několik slov přítomnosti. Proboha buďme jednotní. Můj první ředitel jednoho podniku v hlubokém socialismu říkal: “Třeba blbě, ale jednotně”.  Když už teď v této krizové době máme nějaké vedení, o kterém jsem přesvědčen, že se fakt snaží dělat co je v jeho silách, tak se nesoustřeďujme jen na kritiku jeho činnosti. Nejsme opoziční politici, kterým jde především o to vyhrát příští volby, a proto se snaží kritizovat vše. Kdo z nás je si tak jist, že kdyby byl na místě těch, kteří tam dnes jsou, že by konal daleko lépe.  Prosím podpořme je, buďme v tom cíli jednotní. V tom bezprostředním cíli, co nejdříve ukončit pandemii koronaviru. Ať si o tom myslí každý co chce, ale buďme ukáznění a pojďme společnými silami bez “okopávání kotníků” a “podrážení nohou” co nejrychleji sprovodit epidemii ze světa a pak řešme následky v podobě ekonomických krizí a dalších věcí. Zároveň (jak jsem o tom před chvílí mluvil) vnímejme to jako mohutný inspirační podnět k něčemu tak obrovskému, jako je transformace společnosti na planetě Zemi.

Na závěr chci říct jen tak mimo, přesto, že to vypadá, že jsem se úplně zbláznil, myslím si, že jsem zůstal stále stejným Mírou Zelenkou, který se opravdu těší, až si zase bude moci zahrát tenis. Až bude moci klidně chodit někde po ulici a za ruku se vodit s milující bytostí a hrát si s vnoučaty. A sem tam, že ho zase něco napadne, co by chtěl sdělit a třeba ho i někdo bude ještě poslouchat. Promiňte mi tu otřepanou frázi na závěr. Lidi mám Vás rád.

Zde je nahrané video na YouTube:

Shlédnutí: 4611

8 comments

 1. Díky
  nejen za vizi 2020 II!
  i já se k ní s radostí připojuji a zdravím všechny drahé přátele na cestě.
  Sylvie Marie

 2. Dobrý den pane Zelenka,
  moc krásná a pravdivá vize, děkuji za ni. Poslala jsem ji několika přátelům, kteří jsou také nadšeni a v žádném případě Vá nepovažujeme za blázna.
  Jste upřímný, pravdivý a ryzí člověk a nová doba lásky a harmonie je překrásná vize budoucnosti. Ještě Vám chci poděkovat za odstranění přisedlice, čistím se, medituji a děkuji za velké množství meditací, které nabízíte opravdu je z čeho vybírat.
  Hodně zdraví, lásky a lidského pochopení Vám přeje
  Dana Cabanová

 3. Dobrý den vážený pane Zelenko! Děkji za Váš cit, otevřenost a bojovnost (to slovo nemíním od slova boj ale síly a kuráže). Vše už bylo řečeno výše. Já se jen ukláním a připojuji k vám všem.
  Mnohokrát děkuji a přeji Vám pří-Jemné prožívání jara.
  S úctou Jana Little

 4. Dobry den pane Zelenko! Mnohokrat Vam dekuji za vase slova a za Vase usili! Velmi rezonuji s tim, co jste napsal a pokud jste “blazen” vy, tak jsem velmi rad, ze se i ja a mnoho dalsich muze s hrdosti povazovat za blazny. Verim, ze predevsim i diky lidem jako jste vy, se podari zazehnout jiskru a rozsvitit svetlo stale vetsimu poctu bytosti, ktere se bude sirit nezastavitelne dal. Dekuji Vam z celeho srdce za to, co delate a preji Vam i nadale mnoho sil a radosti ze zivota! S uctou a pozdravem, Tom Malar.

 5. Zdravím pane Zelenko! vaše poselství je jedeničné, prostě nemá chybu. jak jednoduché a pravdivé. Naprosto souhlasím, že se musíme sjednotit jak v myšlenkách tak i v činech, jinak to prostě nejde. Nesmíme dát NWO žádnou šanci, společně to musíme ustát, ať se děje co se děje, protože teď je ten čas, aby jsme dokázali společně s celým lidstvem nastolit harmonii a lásku. Moc si Vás vážím a přeji Vám hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání. S úctou Váš přítel ze Slovenska Miroslav Polák.

 6. Pane Zelenka velmi Vám děkuji za odvahu sdělit lidem do éteru načtené věci z Vesmíru od Boha. Naprosto s tím souzním a mám stejné informace. Vedete lidi a dáváte jim osobní příklad síly, odvahy, lásky, moudrosti a ukázku potřeby porozumění světu. Spoustě lidem jste otevřel oči a ti ostatní pochopí časem. Jste pro mě hrdina, protože to vůbec není jednoduché v tomto světě mezi lidi šířit informace o tom, že máme žít srdcem, láskou, laskavostí a vzájemným pochopením. Pokud to někdo nepochopil, nevadí. Důležití jsou teď lidé, kteří jsou již na takové úrovni vědomí, že vámi předané poselství pochopili, přijali a začnou se jím řídit. Velmi to pozvedne vibrace nejen planety, ale hlavně našeho území, naší malé republiky. Přeju Vám krásné jarní dny, hodně Božího požehnání, které jste si tímto zajistil a s velkou radostí Vám bude předáváno Mocí Nejvyšší. Jana alias Černá Luna

Vložte veřejný komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *