Reinkarnace duše a reinkarnace společnosti

   Reinkarnace je jeden ze základních konceptů mé filozofie a věnoval jsem se tomuto tématu již vícekrát. Je však nutno mít na zřeteli, že se jedná o pohled z druhé úrovně poznání v rámci velmi hrubého dělení na čtyři úrovně poznání.

   Reinkarnace jsou rovněž součástí kosmické hry a jako každá hra má i tato svá pravidla, která se vztahují na účastníky této hry. Svobodná vůle spočívá v tom účastnit se nebo neúčastnit se této hry, ale svobodná vůle již nespočívá v tom, zda dodržovat nebo nedodržovat její pravidla. Možnost svobodně se rozhodnout je takřka neomezená. Je omezená pouze možností ostatních bytostí svobodně se rozhodovat.

   Některé duše po smrti těla mají silné vazby na tento svět, nebo jsou zmatené a neodcházejí do astrální reality (do barda), ale zůstávají v naší 3D realitě, i když pouze svým jemně hmotným tělem a nejsou pro běžného člověka nijak vnímatelné. Tyto duše však mohou v některých případech zasahovat do naší 3D reality a projevují se například jako poltergeist – lomozící duch, nebo tak zvaní přisedlíci, což jsou přisedlé duše.

   Reinkarnace umožňují zkoumání a poznávání bytí (reality) z různých úhlů pohledu. Proto při vstupu do nového života dochází k zapomenutí předchozích zkušeností a ztrátě předchozích informací, abychom mohli zažívat a zkoumat bytí neovlivněni dosavadním poznáním a dosavadními zkušenostmi a mohli tak získat poznání nové, v čemž by nám předchozí poznání mohlo bránit či alespoň nové poznání zkreslovat či ovlivňovat. 

   Např. člověk hrubě odsuzující jinou rasu se může v dalším životě inkarnovat jako příslušník této rasy, aby pochopil i jeho vidění světa. 

   Když se hovoří o inkarnacích do jiného druhu, než je člověk, je zajímavou informací, že inkarnace lidské duše v reptiloidních tělech mohu mít podobné důvody, jako mají inkarnace reptiloidů v našich tělech.    

   Může se snažit ovlivnit dění i jako pátá kolona u reptiloidů. Nejsou vyloučeny případy a mám o tom určité informace, že i ve velmi vysokých funkcích. Kromě toho se může jednat o karmické příčiny. Pokud například někoho k smrti nenávidíme například určitou rasu nebo národ, nebo jím opovrhujeme a dle toho se také chováme, je reálné, že se v příštím životě do této rasy či národa inkarnujeme, abychom pochopili mentalitu či principy, kterými jsou ovládány formy bytostí, které jsme tak nenáviděli. Například jsem dostal nedávno informaci o jednom muži, že byl v některé z minulých inkarnací reptiloid právě proto, že v předchozích inkarnacích reptiloidy šíleně nenáviděl.

   Tak, jak dochází k reinkarnaci lidských duší, tak také dochází i k reinkarnaci lidských společností. Přirovnáme-li to ke konceptu reinkarnace duše, tak se v podstatě jedná o smrt a znovuzrození společnosti, i když je nutno to chápat jako určité podobenství a ne doslova jako fyzickou smrt a fyzické zrození. Snad by se to dalo nepřesně pojmenovat jako reinkarnace kolektivního vědomí.

   V současné době je velmi pravděpodobné, že nás taková reinkarnace společnosti čeká. Z mnoha důvodů začíná být zřejmé, že další plynulý vývoj naší společnosti tak, jak tomu bylo doposud, již není možný. Pochopení této teze není možné, pokud bychom měli svoji mozaiku poznání zúženou na silně okleštěnou verzi naší 3D reality, tak jak se nám ji snaží vykreslovat bohužel nejen mainstreamová média. Víceméně podstatnou změnu očekávají téměř všichni, kterým nejde o pouhou manipulaci ve stylu “Máme se nejlépe, jak jsme se kdy měli a současný systém není sice dobrý, ale je nejlepší možný.”

   Další úhly pohledu z úrovně naší 3D reality a úrovní vyšších však naznačují, že to, co se má odehrát v relativně blízké budoucnosti je kvalitativně zcela jiné úrovně, než se velká většina lidí domnívá. Co se rozumí slovy relativně blízká budoucnost, je na této tezi zřejmě nejproblematičtější, protože pro někoho je 10 let optimistická varianta a pro někoho je rok 2018 strašně daleko. Kromě toho, pokud použijeme podobenství s reinkarnací duše, tak nyní prožíváme něco, co by se dalo nazvat procesem umírání a po znovuzrození bude společnost, tak jako duše procházet vývojovým stádiem, které v rámci podobenství můžeme označit jako dětství.

  Aby slovo smrt či umírání společnosti nevzbuzovalo zbytečně nevhodné asociace je zřejmě vhodnější v této souvislosti používat pojem restart či katarze (mystické očištění duše dle Slovníku cizích slov).  

   Ve svém principu se jedná o konec jednoho uspořádání společnosti (jednoho typu matrixu) a zrození nového uspořádání společnosti nového matrixu. Opakovaně připomínám, že slovo matrix je v dnešní době používáno takřka vždy v negativním slova smyslu, ale vlastní slovo matrix bez přívlastků má neutrální zabarvení a matrix se dá obecně definovat jako uspořádání systému.

   Restart či katarze jsou nutné, protože současná společnost již není schopná dalšího smysluplného vývoje, je nereformovatelná. Samozřejmě neměli bychom zcela zapomínat ve svém zápalu pro nové uspořádání společnosti na to, že i bytosti na druhé straně barikády si představovaly, že dojde k restartu společnosti, ale po něm bude zaveden nový typ matrixu, tj. NWO. Přes mnohé pesimistické vize i alternativních webů se situace jeví tak, že tato varianta již nemá šanci na úspěch.  

   Je nutná katarze, restart společnosti. Ve svém principu se jedná o konec jedné společnosti a zrození druhé. Doufejme a pracujme na tom, aby se jednalo o reinkarnaci společnosti typu hyperborejské nebo atlantské v její éře harmonického uspořádání.

   Je celkem pochopitelné, že většina lidí se obává tohoto restartu. Tak, jak se mnozí obávají smrti a mají z ní až panickou hrůzu, tak někteří nebo dokonce většina mají až hysterickou obavu z konce této společnosti. Tak, jak nevěří, že vědomí existuje i po smrti těla a dochází k novému zrození (reinkarnaci), tak nevěří ani na reinkarnaci lidské společnosti. Mají strach z konce této společnosti a z velkých změn. Ostatně jsou v tomto strachu stále účinně podporováni médii všeho druhu včetně mnoha tzv. alternativních.

   Strašení biblickou apokalypsou, atomovou válkou, celosvětovými katastrofami minimálně ekologického charakteru či charakteru globálního oteplování, v lepším případě zavedením NWO je takřka na denním pořádku. Mnoho z těchto prognostických temných vizí jsou skutečně cílenou desinformací a manipulací. Vystrašený dav se nejsnadněji ovládá. Pokud už se nějaká společnost zejména díky internetu dostává na vyšší informační úroveň, je uměle vytvořena migrační krize, která mysl lidí zcela zaměstná jiným směrem, než je jakési utopické uspořádání společnosti. V případě, když už je přeci jen vykreslována vize lepší společnosti, tak jsme nenápadně vedeni k pasivitě, protože jakási vyšší síla to za nás zařídí, což je opět manipulace.  

   Někdo může namítnout, že i já často hovořím o pomoci lidstvu v podobě pozitivních mimozemšťanů či kosmických energií, ale v tom vidím zásadní rozdíl. V prvním případě se jedná o pomoc při osvobození od ovládání a manipulace a v druhém případě o jakési pravidelné kosmické cykly. Určité podobenství je možno vidět v zemích, které byly osvobozeny od kolonializmu. Jsou velké rozdíly v tom, jak to obyvatelé těchto zemí zvládli a jakou si zvolili budoucnost.    

   Jsou zde i ti, kteří vědí, že po reinkarnaci duše i společnosti se už nikdy nedostanou do majetkových a mocenských pozic, na nichž si vytvořili závislost, a proto se snaží dělat vše pro to, aby minimálně tento restart společnosti zbrzdili. Jsou mezi nimi i tací, co jsou ochotni tak činit i za předpokladu, že dojde k zániku lidstva a značnému poškození planety.

   Mnozí lidé se na mě obracejí s tím, že mají pocit, že je čeká nějaký úkol. Ve většině případů se jedná o lidi minimálně částečně probuzené. Mnozí z nich mají úkol z pohledu jeho pochopení jednoduchý, ale z pohledu jeho realizace těžší, a to je, že budou lidi probouzet, učit je žít a milovat. Někdo bude učit dva prvňáčky, někdo bude učit třicet deváťáků, někdo bude učit na gymplu, někdo na vysoké, někdo bude psát učebnice a skripta.

   Situace tu nebude taková, jako byla před 2 tisíci lety, kdy byl jeden mesiáš a 12 učedníků, ale bude tu třeba 20 přinašečů (jak je tato “funkce” nazývána), z nichž někteří již ani nežijí a 5000 učedníků – učitelů.

   Šiřte pozitivní vize budoucnosti, ty negativní šíří druhá strana.

5000 lidí má velkou moc silou svého vědomí. I věda už prokázala mnohokrát sílu vědomí. Mnoho naprosto čistě vědeckých experimentů to prokázalo od kvantové fyziky po zdravotnictví. Ostatně takovým placebo efektem se vědci ohánějí vždy, když se jim to hodí.

   Snaží se dělat všechno možné, jen abychom se o síle vědomí nedozvěděli. Stačí se podívat na činnost spolku Sysifos a jejich uznání od struktur, které zatím vládnou společnosti.  

   Nepodléhejme všem možným mainstreamovým i konspiračním teoriím o budoucnosti, a to ani na těch tzv. alternativních webech. Pokud chceme kvůli své informovanosti číst i většinou pochmurné vize současnosti a budoucnosti, tak je dobré si stále uvědomovat, že velká většina z těch pochmurných prognostiků má jen relativně malou část celkové mozaiky poznání a nepochybně z nejnižších úrovní poznání včetně uznávaných kapacit typu Pjakina. Pjakina doporučuji chápat jako určité kamínky do mozaiky, ale ne jako kompletní obraz, celou mozaiku. Pjakinovy velmi zajímavé a podnětné informace jsou pouze z úrovně 3D reality. Netvrdím, že nemá informace z vyšší reality, ale je možné, že je nepouští z toho důvodu, že by ho pak nesledovalo zdaleka tolik lidí, protože tyto informace by už pro někoho byly nestravitelné.  Ostatně nic není vhodné chápat jako celou mozaiku. Žádný soubor informací, byť se tváří sebekomplexněji.

   Pokud už máme nutkání pochmurné vize číst, tak je důležité nenechat těmito informacemi ovlivnit naše emoce, čímž bychom těmto negativním vizím posílali svoji energii a tím i přiživovali možnost jejich uskutečnění, což je ostatně záměr mnoha těchto negativních vizí budoucnosti.  

Shlédnutí: 233