Předmluva k meditaci na posílení egregoru slovanství

Předmluva ke kolektivní meditaci na posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti dne 10.10. 2017

Při jednom z minulých pořadů na SVCS se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku a mluvilo se o 10 až 20 tisících. Zároveň proběhla 21.8.2017 celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu. Již před tím jsem byl požádán, abych opakoval meditaci na posílení egregoru Slovanství s tím, že bychom se spojenými silami snažili, aby se této meditace účastnilo 10 tisíc lidí, což by jako kritické množství pro Česko a Slovensko mělo stačit. Z množství 144 tisíc pro celou planetu lze snadno spočítat i kritické množství pro Česko a Slovensko, a to činí, pokud jsem neudělal někde chybu v řádu, okolo 300 lidí. Toto číslo ale nelze dle mého názoru vzít příliš vážně, protože množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel planety je podstatně menší, než množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel Česka a Slovenska.

Nevím, z čeho plyne informace o neexistenci boha u Slovanů. Někteří historici uvádějí, že se nejednalo o víru v boha či bohy, ale o glorifikace předků. Glorifikace předků ale neznamená neuznávání existence boha. Slované rozhodně nebyli nevěřící nebo ještě přesněji nevědoucí, ale otázka je, v jakou podobu Boha věřili. Je to běžný postup udělat z někoho pohana či nevěřícího, protože nesdílí mojí představu o bohu. Nepochybuji, že i mne by mnozí označili jako neznaboha, protože neuznávám jejich představu personifikovaného křesťanského boha. Osobně nepochybuji, že představa Krista o bohu se mnohem více blížila představě Praslovanů a mnou uváděné, než představě předkládané křesťanskými církvemi.

Nelze rovněž zapomínat, že historie Slovanů se měří na desetitisíce let a oficiální historická věda (mám trochu problém to vědou nazývat) se takto starou historií Slovanů vůbec nezabývá, protože ji vůbec nepřipouští. Stále jen vychází z velmi nepřesné až absurdní představy o Slovanech jako primitivních kmenech.

Nadřazený postoj bílé rasy k ostatním rasám není postoj Slovanů, ale především Anglosasů a Germánů (i když dle Wikipedie Anglosasové hovořili germánskými dialekty a podle Bedy Ctihodného byli potomky dvou mocných germánských kmenů, Anglů a Sasů původem ze současného severního Německa) a není nutno si ho vyčítat, protože my jsme Slované. Kromě toho úvahy o rovnosti vycházejí z velmi nepřesných a opět manipulovaných tezí. Bytosti jsou si rovny ve své duchovní podstatě, ale jinak každý druh bytostí má své přednosti a své nedostatky. Pokud se za hlavní důkaz o vyspělosti předkládá technologická vyspělost v současné době, tak potom vyznívá bílá rasa jako nejvyspělejší, ale opět se jedná jen a jen o dlouhodobou manipulaci. Kromě toho i v rámci bílé rasy jsou si někteří rovnější než druzí a Slované mezi ně rozhodně nejsou dlouhodobě řazeni.

Všechno to, co se děje ve vztahu k naší zemi, je možno chápat jako pokusy stáhnout nás pod nějaké centrum řízení, avšak velice opatrně a nenápadně, hlavně aby těm Čechoslovákům nedošlo, že mají jakýkoli význam.

Někteří uznávání tzv. duchovní mistři říkají, že naše země a Praha budou mít významné místo v blízké budoucnosti.

To, co se nyní děje je důkaz toho, že si různí lidé a jiné bytosti uvědomují význam Česka, Slovenska a Prahy, ale již nemají ty mozky (architekty), které by jim dokázaly naplánovat akce na patřičné úrovni.

V současné době probíhající procesy ve společnosti se dají snáze pochopit na podobnosti procesu reinkarnace duše a reinkarnace společnosti. Transformaci (podstatnou změnu) společnosti je možno z určitého úhlu pohledu vnímat jako její reinkarnaci. Stará forma společnosti umírá a rodí se nová. Jsou známy teorie předpokládající, že způsob umírání člověka a stav jeho mysli v té době má významný vliv na situaci člověka v další inkarnaci. Stav kolektivního vědomí společnosti v době počátku podstatných změn bude mít přes všechny ostatní a rozhodně nezanedbatelné vlivy zřejmě rozhodující vliv na délku a formu transformace společnosti a kvalitu nového uspořádání společnosti. Jak už jsem mnohokráte zdůrazňoval, žádný sebedokonalejší systém nemůže kvalitně fungovat, pokud jeho jednotlivé prvky svojí kvalitou neodpovídají kvalitě systému. Z toho plyne mnou již opět mnohokráte zdůrazňovaný závěr, že nejdůležitější v dnešní době je práce každého z nás na zvyšování frekvence vibrací, zvyšování vlastního poznání a pomoc ostatním v obou těchto aspektech a práce náš všech na zkvalitnění kolektivního vědomí společnosti.

Nemusíme mít všichni noty té nejlepší písně, té nejlepší muziky, ale je potřeba, abychom měli noty stejné písně a případně i dirigenta, abychom udrželi stejný rytmus. Pokud toto podobenství převedu na současnou situaci, tak existuje mnoho orchestrů a dirigentů a každý ten orchestr tvrdí, že ta její píseň je ta nejlepší a mělo by se proto hrát jen podle jejích not a pokud možno i pod vedením jejich dirigenta.

Co je to za kakofonii, když každá skupina hraje podle jiných not a s jiným rytmem. Ono stačí už jen to, když jsou noty stejné, ale každý drží jiný rytmus. Už to se nedá poslouchat. V souvislosti s hlavním tématem si také můžeme představit výsledek meditace konané sice ve stejný čas, ale každý by meditoval na jiné téma.

Je známé rčení, že Slovany nemůže nikdo porazit, pouze sami Slované. Myslím, že není velký problém tuto větu vztáhnout i na Čechy a Slováky. Když sleduji pro mě zcela nepochopitelnou nevraživost mezi alternativními weby a alternativními hnutími, které však mají stejné či velmi podobné cíle a v podstatě stojí na stejné strany barikády, tak mě přepadají obavy. Obzvláště, když vidím stále další drobení různých hnutí a zakládání nových hnutí a straniček a každá se snaží sdělit: “Ale my jsme opravdu ti praví.” Samozřejmě je nutné chápat, že v mnoha případech se jedná o cílenou činnost se záměrem rozmělnit energie a případně je odvést jiným směrem, než si přeje většina vědomých lidí. Bohužel je nutné konstatovat, že zatím se tento úmysl daří celkem úspěšně.

Klasickou ukázkou snah nás rozdělit je například 17. listopad, k jehož oslavám v roce 2016 jsem poprvé dostal informaci o vhodnosti provedení meditace.

17. listopad byl původně významný den vztahující s k násilí páchanému Němci na Slovanech.  Podle všech indicií je tento svátek motivován zejména snahou postavit Slovany proti Slovanům pod nálepkou různých jakoby protichůdných ismů.

Někdy se mi zdá až neuvěřitelné vidět normální běžné lidi, kteří z toho nemají žádný prospěch, jak jsou na druhé straně uměle vytvořené barikády s lidmi, jako jsou Schwarzenberg anebo Herman. Tito lidé ztratili schopnost vnímat věci intuičně, ale je potřeba jim pomáhat, aby pochopili a ne proti nim bojovat.

Pokud se to nedaří slovem, tak se mnohé dá dosáhnut vlastním vyzařováním. Můžeme ovlivnit Evropu i svět nejen tím, že budeme inspirací, ale i tím, že z našeho území bude vyzařovat pozitivní energie a láska. I v našem prostředí, pokud bude dostatečně prozářeno energií lásky, nebudou některé bytosti moci nadále žít.

Jedním z možných základů, na kterém se můžeme spojit, je naše Slovanství. Vím, že to zní jako určité klišé a snadno mohu být napaden z nacionalismu a dokonce šovinizmu, ale na tomto možném postoji se projeví neznalost skutečné historie Slovanů a jejich charakterů jako národa. K tomuto cíli směřuje i zamýšlená meditace.

Považuji za velmi důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu. Například David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7000 lidí cíleně meditovalo na snížení kriminality a skutečně se celosvětově snížila zločinnost a terorismus o 72%. Po ukončení experimentu se opět vrátila do původní výše. Z toho plyne závěr, který odpovídá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i velmi malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidí. Velmi malé množství může být jako kormidlo, které změní směr našeho směřování.

Jsme dlouhodobě manipulováni v tom smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme tu moc měnit realitu. Proto jsou neustále zakazovány všechny prostředky vedoucí k rozšířeným stavům vědomí a veškeré informace o těchto stavech jsou zkreslovány a zesměšňovány. Za tím účelem jsou vytvářeny i různé instituce typu klubu skeptiků Sisyfos. Opět mi při této příležitosti nedá, abych neocitoval čeho je Sisyfos symbolem dle Wikipedie. Je symbolem nesmyslné, otupující a bezvýchodné činnosti, ze které nikdy nemůže být užitek. Skutečně je to pro klub skeptiků symbolické.

Stále probíhá “soupeření” různých egregorů jako jsou egregor katolictví a dalších forem křesťanství, egregor islámu, judaismu a dalších náboženství, ale rovněž tak egregor materialismu nebo i mentalismu. Z tohoto důvodů je velmi důležité podpořit egregor slovanství.

Pro jistotu uvedu opět vysvětlení pojmu egregor, aby nedošlo ke zkreslení nebo nepochopení následujících úvah.

Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech.

Některé aktivity jako jsou rituální oběti, které bychom takto možná nezařadili, lze rovněž i v současnosti vnímat jako soupeření egregorů. Rituální oběti egregorům mají své významné místo v dějinách mnoha národů a náboženství. V některých případech se jednalo o plně vědomé (dokonce pro celou společnost) a často krvavé rituální oběti včetně obětí lidských, v některých případech se jednalo o rituální oběti překryté jinou legendou, jako bylo například upalování čarodějnic. Myslím, že například i skalpování bylo určitou formou rituální oběti. Různé drastické formy trestů dle islámu jsou rovněž rituální oběti egregoru islámu. Utrpení obzvláště spojené se smrtí je mocným výronem energie, jejímž příjemcem by měl být příslušný egregor.

Egregor slovanství se částečně překrývá s egregorem mentalismu. Egregor slovanství vzhledem k tomu, že se vyvíjel velmi dlouhou dobu, byl v posledních dobách hodně potlačen až téměř k neviditelnosti, takže nehrál takovou roli, aby bylo považováno za nutné jej deformovat. Proto se zachoval v relativně čisté podobě na rozdíl od egregorů velké většiny náboženství. Egregor slovanství však nelze redukovat jen na jakousi náboženskou ideologii.

Na udržení jeho čistoty je však nutno stále pracovat, abychom jej udrželi v kvalitě harmonie a lásky, což však neznamená, že bychom se neměli umět bránit. Rozhodně však nelze používat jakékoliv negativní emoce jako je nenávist k jiným skupinám lidí s jejich odlišným náboženstvím či životním postojem. Nenávist není nikdy řešením. To však neznamená, že bychom neměli obhajovat vlastní ideje a posilovat egregor slovanství, egregor harmonie a lásky.

Proč mediace na egregor slovanství Čechů a Slováků. Protože je to obrana proti stálé manipulaci, která se nás snaží kromě dalších účinků neustále rozdělovat a odcizovat nás našemu slovanství a jeho charakteru. Stále je možno slyšet a číst úvahy (včetně rádoby vědeckých) typu – patříme na západ, jsme křesťansko-židovská civilizace, geneticky Germáni, Židi, Keltové, Libuše byla keltská kněžka a podobně. Vše jsou to manipulace k potlačení našeho základního charakteru Slovanství, protože Slované jsou největším nebezpečím pro prosazení NWO. Libuše byla slovanská kněžka. Vibrace řeči, mateřský jazyk silně ovlivňuje DNA, takže především jazyk tvoří naši slovanskou DNA.

Posilování egregoru slovanství je důležité mimo jiné i pro jeho zpětné působení na lidi. Pro jistotu, aby nedošlo k nevhodnému výkladu pojmu egregoru slovanství, považuji za hodné zopakovat, jak vnímám posílení egregoru slovanství.

Cílem posílení egregoru slovanství není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi. V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.

Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10.000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru Slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným.

Meditace bude dne 10.10. přesně od 21.05 na Svobodném vysílači CS http://www.svobodny-vysilac.cz/.

Ve snaze zajistit co nejvyšší účinnost meditace co možná největším počtem účastníků a ve snaze o co největší bezpečnost proti rušivým vlivům, dohodli jsme se o specifickém způsobu provedení meditace. Na jedné straně je reálný předpoklad, že ne všichni lidé, kteří by se rádi zúčastnili meditace, nebudou mít možnost být připojeni k internetu. Na straně druhé nedá se vyloučit ani možnost, že nebude možno se v čase stanoveném pro meditaci připojit k Svobodnému vysílači, jak už se ostatně několikrát stalo. Meditace nebude prováděna živě, ale bude puštěna meditace, která již byla jednou provedena, a byl z ní udělán záznam.

Vzhledem k tomu si všichni, kteří nebudou mít možnost se připojit na internetu k Svobodnému vysílači, případně se jim to z nějakého důvodu nepodaří, mohou pustit meditaci přesně v 21.05, čímž bude zajištěna časová sladěnost vizualizací a energetického působení všemi účastníky. Množství účastníků a jejich jednotná kolektivní mentální aktivita má velkou důležitost pro úspěšnost meditace.

Shlédnutí: 428