Opravník běžně používaných nepřesností

Jak už jsem často upozorňoval mnoho nedorozumění a nepochopení plyne z používání pojmů a názvů, které nejsou přesně definovány a v mnoha případech nejsou zcela pochopeny ani jejich uživateli. Jsou přebírány názvy a názory jiných subjektů, aniž autoři mají přesnou představu, co si pod názvy představit a jak názory chápat včetně logických souvislostí. Při takovémto používání názvů a rozvíjení názorů do vlastních teorií pak dochází k nepřesnostem, které jsou někdy tak značné, že nové teorie jsou až protichůdné k původním názorům, ač si to autoři neuvědomují. Nelze však zapomínat, že některé teorie jsou vytvářeny právě za účelem publikování zavádějících a manipulačních nepřesností.

Budu se nyní věnovat jednotlivým případům, které mnohdy nemají žádnou vzájemnou spojitost.

Zcela běžně se používá názor, že jsme nyní ve třetí dimenzi a budeme se transformovat do páté dimenze a že humanoidi se vyvíjejí v lichých dimenzích (1., 3., 5., 7. atd.) a reptiloidi v sudých dimenzích (2., 4., 6., 8.). a ti, kteří se nás snažili a možná ještě snaží ovládnout jsou ze čtvrté dimenze. Protože dle mého názoru jsou tyto informace včetně použité terminologie značně nepřesné a zavádějící, považuji za vhodné se tomuto tématu věnovat a dát tomu určitou logickou strukturu.

Za prvé už použití pojmu třetí, pátá dimenze apod. je velmi nepřesné. K pochopení této nepřesnosti stačí použít český ekvivalent, tj. rozměr. Již na první pohled či poslech je každému zřejmé, že názor, že žijeme ve třetím rozměru a budeme se posouvat do pátého rozměru je v podstatě nesmyslný. Při použití této terminologie si lze představit trojrozměrný nebo pětirozměrný prostor, což ale autoři těchto výroků nepochybně neměli na mysli.

Dle mého názoru je nejpřesnější označení, že se jedná o pásmo frekvence vibrací, ve kterém se určité bytosti vyskytují. Někteří autoři také mluví o třetí nebo páté hustotě a tento výraz se mi zdá vhodnější, ale přesto ne zcela přesný a vystihující podstatu. Jeho základní výhodou je, že je kratší a jednodušší. Je možné, že použití výrazu dimenze může vznikat i z překladů, kdy se v anglických textech používá někdy jen označení 3D nebo 5D, jenže to D může znamenat nejen dimension (rozměr), ale i density (hustota).

Za druhé se běžně mluví o tom, že my existujeme ve třetí hustotě a směřujeme do páté a reptiloidi jsou ze čtvrté hustoty. Z této posloupnosti je možno vyvodit, že reptiloidi jsou ve vyšším pásmu frekvence vibrací, což neodpovídá nám dostupným informacím o charakteristice reptiloidů, s kterými se lidstvo dostávalo do styku.

Jedná se však pouze o názvy a mám výrazné pochybnosti, že by se jednalo o posloupnost úrovní frekvence vibrací. Rovněž se mi nezdá, že by ti tak zvaní reptiloidi ze čtvrté hustoty měli vyšší frekvenci vibrací než humanoidi ve světle informací, které jsou o nich známé.

Spíše předpokládám, že se jedná o dvě relativně samostatné stupnice, které se odlišují vzorem vibrací, který je specifický jak pro humanoidy (mamaloidy), tak i pro reptiloidy. Z různých informací se dá předpokládat, že frekvence vibrací tak zvané 4. hustoty (reptiloidní) není nijak výrazně výš než naší třetí, ale je někde částečně mimo naši stupnici. Rozhodně jsem přesvědčen, že se nedá říct, že by 4. hustota byla frekvenčně někde uprostřed mezi 3. a 5. hustotou. Vhodnější se mi proto zdá uvažovat o dvou samostatných stupnicích, které by se daly označovat například pro humanoidní bytosti 1h, 2h, 3h atd. a pro reptiloidní bytosti 1r, 2r, 3r atd. s tím, že při přiřazení nového označení ke staré stupnici by to vypadalo následovně: 1h=1, 1r=2, 2h=3, 2r=4, 3h=5 atd.

Při zařazování do jednotlivých škatulek považuji za důležité upozornit, že se nedá jednoznačně srovnávat něco jako duchovní úroveň u ras tak odlišných jako jsou humanoidi a reptiloidi, protože reptiloidi jsou prostě jinak mentálně uspořádáni. Nemají emoce, nebo ne v té podobě, jak je máme my a je proto nevhodné je posuzovat podle našich měřítek. Proto vidím jako problematické prohlašovat, že jsme morálnější než oni, zejména, když my určujeme kritéria morálnosti. Oni jsou na určitém vývojovém stupni, kdy jejich emoce jsou do určité míry jakoby zakrnělé. Na vyšších stupních jsou reptiloidi, kteří pociťují emoce, lásku, soucit apod.

V souvislosti s mimozemskými civilizacemi považuji ještě za vhodné upozornit na jejich problematické označování. Velmi často je používána teorie, že jsme původem Lyřané (pokud se nepletu, tak to takto popisoval například spisovatel Ivo Wiesner), protože jsme přišli ze souhvězdí Lyry. Příkladem zcela nelogického použití názvu jsou Lyřané. V souhvězdí Lyry jsou hvězdy, které jsou od sebe vzdálené až 900 světelných let. Při pohledu z místa vzdáleného Zemi (myšleno v kosmickém měřítku) nejsou tyto hvězdy  opticky blízko sebe a netvoří  souhvězdí. Reálné je spíše to, že jsme přišli z hvězdného systému Vegy, která je od nás relativně málo vzdálená, pouhých 25 světelných let a která je součástí souhvězdí Lyry.

V podobném duchu je nepřesné i označování pozemšťanů. Jestliže běžně pojmenováváme mimozemšťany podle jejich hvězdy (Siriané, Arkturiáni, Vegani, Alfa Centauřané), souhvězdí (Plejáďané, Lyřané, Drakoniánci, Orioňané) či dokonce galaxie (Androméďané), tak bychom si měli říkat Slunečnané. V rámci naší hvězdné soustavy tento název může evokovat bytosti žijící na nebo spíše ve Slunci, tak jako používáme název Marťané nebo Venušané.

Používat název humanoidi pro lidi na Zemi je nepřesné ve srovnání s názvem reptiloidi. Srovnatelný název pro lidi by měl být “savcoidi” či mammaloidi, protože se jedná o třídu savců, která je srovnatelná s třídou plazů. Takže jak reptiloidi tak i mammaloidi jsou humanoidi, ale reptiloidi jsou plazí humanoidi a lidé jsou savčí humanoidi. Humanoid je bytost, která má vzhled podobný člověku. Zrovna tak je možno nazývat některé bytosti z kosmu jako ptačí či hmyzí humanoidy.

Na vztah ega a duše je možno se podívat ještě z jiného úhlu pohledu, než jak je běžně používán. Někteří esoterici říkají zbavte se ega, zničte ego, ukřižujte ego, nebo nevěřte svému egu, nepodléhejte svému egu. Svěřte se do péče své duše. S tím je možné se setkat poměrně často. Kdo je ten subjekt, který má jednak své ego a jednak svou duši? To by naznačovalo, že máme tři entity, ego, duši a já. Co však je to já, které není ani duší ani egem. Že by tělo? To by však předpokládalo materialistický výklad, že ego i duše jsou projevem hmoty (mozku).

Většinou je ego chápáno jako něco negativního, zatímco duše je ta čistá, do jejíž péče se máme svěřit. Která entita prochází inkarnacemi a přináší si své karmické vazby. Duše nebo ego? Kdo přináší do nové inkarnace vlastnosti ze svých předchozích inkarnací? Odpověď je zcela zřejmá. Duše svým dlouhodobým vývojem předurčuje vlastnosti současného jsoucího ega.

Takže, proč tak rádi odsuzujeme ego a vše kladné přičítáme duši. Ego je role, kterou si duše vybrala pro řešení svých karmických vazeb. Duše si částečně vybírá a částečně tvoří ego pro konkrétní inkarnaci.

Ego je často a dle mého názoru nepřesně chápáno jako určitá součást našeho já, které není duší. Ovšem součást negativní, které je potřeba se zbavit nebo alespoň minimalizovat. Pak je ovšem název ego v tomto pojetí velmi nepřesný, protože ego v překladu je “já” a ne část “já”.

Zajímavé je, že ego je z angličtiny překládáno jako ego, zatímco superego je překládáno jako nadjá.

Přesto i v tomto pojetí, kdy ego není chápáno jako tělo a mysl a jako role, kterou jsme si přišli zahrát, je ego součástí našeho já a naše já ve své celistvosti je opět tvořeno duší a silně ovlivněno předchozími inkarnacemi duše. Práce na sobě je práce na egu a je silně ovlivněna, pokud ne přímo determinována tím, co si duše pro konkrétní inkarnaci zvolila.

To, čeho bychom se měli zbavit není ego, ale naše závislost na egu, závislost na roli, kterou zde hrajeme. Zajímavé je, že v učení Zákona jednoty, kterou přináší inteligence, která se nazývá Ra, se říká, že není vhodné používat pojem ego a za vhodnější je považován výraz osobnost jedince (v anglickém jazyce “personality self”).

Další věc, kterou vnímám jako nepřesně chápanou jsou názory na to, které bytosti se živí naší negativní energií. Dochází tu k překrývání dvou entit, a to reptiloidních bytostí, které s námi sdílejí našu 3D realitu a bytostí astrálních, které jsou pro běžné lidi neviditelné a často i nevnímatelné. Těmto bytostem dle informace od Petra Chobota říkají andští šamani dravci a ti se skutečně živí naší negativní energií. Kromě toho, že se živí naší negativní energií, tak se v rámci svých možností snaží ovlivňovat naší 3D realitu a zejména lidské bytosti, které jí obývají tak, aby bylo vytvářeno velké množství negativní energie, zejména utrpení. Všechny války a konflikty, které vedou k utrpení lidí jsou těmito bytostmi v rámci jejich možností podněcovány. Jednou z těchto forem ovlivňování je působení na vlivné lidi na Zemi tak, že v případě jejich rozhodování jim odebírají energii, pokud chtějí učinit rozhodnutí, které není v souladu s jejich zájmy a naopak energii dodávají, pokud by rozhodnutí bylo v souladu s jejich zájmy.

Jejich základním zájmem je co největší množství potravy, tj. negativní energie vytvořené lidmi jejich utrpením. Vrcholem jsou téměř všechny obětní rituály, ukřižování, upalování apod. a není obtížné si představit, že se tyto astrální bytosti na jejich zavádění podílely a stále podílejí, což můžeme sledovat u rituálních poprav předváděných islámským státem.

Reptiloidi na rozdíl od dravců nepůsobí z astrální reality, ale snaží se ovládnout Zemi a lidstvo v rámci naší 3D reality. Názory na to, co je pro nás nebezpečnější se liší, ale zřejmě se lépe čelí bytostem, které jsme schopni vnímat, než těm, o kterých buď ani vůbec nevíme, nebo vnímat je jsou schopni pouze někteří, a to ještě jen ve stavu rozšířeného vědomí.

Nedá se však vyloučit, že dravci a reptiloidi mohou pracovat v jisté synergii.

Při překladech z angličtiny často dochází k jedné nepřesnosti, která některé texty činí ne zcela pochopitelnými. V angličtině se výraz galaxie používá jak pro galaxii, tak i pro hvězdnou soustavu a překladatelé, kteří ne vždy chápou souvislosti, pak slovo galaxy překládají jako galaxie, i když je míněna hvězdná soustava. Například jsem se dočetl, že nejbližší galaxie je od nás vzdálena cca 3,5 světelných let. Ne všichni lidé, kteří čtou populární časopisy jako je například Enigma mají představu o vzdálenostech ve vesmíru, a tak bývají někdy z podobných informací zmateni.

Mezi základní principy Teoversa řadím “Fraktální uspořádání Teoversa”. Setkávám se s výklady, z kterých do určité míry plyne zúžené chápání fraktálů pouze jako geometrických obrazců nebo jako fraktální uspořádání prostoru. V širším pojetí se jedná o fraktální uspořádání časoprostoru. Dle mého názoru však fraktální uspořádání Teoversa překonává i omezení daná časem a prostorem. Například pokud se použije známe rčení, že Stvořitel nás stvořil k obrazu svému, tak tím rozhodně není míněn vzhled a jedná se fraktálovou podobnost mimo čas a prostor. Čas i prostor jsou rovněž výtvorem vědomí. Vědomí Stvořitele a vědomí člověka jsou ve vztahu fraktální podobnosti, i když je nutné si uvědomit, že pojem fraktální podobnost je silně zjednodušující a tím i nepřesný.

Často používaná fráze žít tady a teď si také vyžaduje bližší pohled. Lze žít bez ohledu na minulost a budoucnost? Pokud nemáme minulost, nebo si ji nepamatujeme, tak jsme nikdo, nevíme proč tu jsme,co můžeme a co máme dělat. Pokud nemáme alespoň nějakou představu o budoucnosti, tak nemůžeme udělat žádný krok (čin, akt), protože nemáme žádnou představu o tom, kam bychom krok udělali. Vidíme pouze obraz přítomnosti a budoucnosti ne.

Doporučuji provést zajímavé cvičení při meditaci, a to vypnout si paměť a jen být nikdo bez jakékoliv představy o minulosti. Jen vnímat své tělo a nevědět co bylo a co bude. Vypnout paměť a jenom být. Jedná se o jakousi sebezpytnou meditaci. Někdo přitom může mít nepříjemné pocity, protože ztráta paměti je vlastně ztráta ega a my jsme většinou velmi závislí na svém egu. Ztráta paměti je ztráta ega v jeho komplexnosti a zahrnuje i minulé inkarnace. Vypneme-li paměť, nemáme žádnou charakteristiku, žádné vlastnosti, ani nevíme nic o svém těle, kromě momentálních vjemů jako je například tlak podložky na tělo, teplo, chlad, světlo, tma, hlad, žízeň, bolest apod. Vzhledem ke ztrátě paměti vnímáme své tělo, ale neznáme příčiny jednotlivých vjemů. Nejsme zasaženi žádným smutkem, žádnou radostí, agresí nebo depresí, protože ty všechny pramení z minulosti.

Jako meditace je to zajímavé, ale žít se tak nedá. Velmi dobře je to vidět na lidech, kteří mají Alzheimerovu chorobu.

Globální elity nejsou hloupé a nedělají hloupé chyby, tak jak se to objevuje v mnoha článcích a diskuzích na internetu. Mnoho z toho, co velká většina běžných lidí považuje za chyby (klasická ukázka je současná situace kolem imigrace) jsou dlouhodobě plánované a připravované akce, které realizují jejich loutky. To, že se ve hře objeví hráč vyšší úrovně, který hraje šachy lépe a proto je přehrává, neznamená že jsou neschopní. Pod pojmem hráč vyšší úrovně si můžeme představit mimozemšťany, či nadpozemšťany.

U politiků včetně těch vrcholových už vůbec nemá smysl mluvit o neschopnosti a omylech. Tyto lidské loutky mnohdy ani netuší jakou roli v celé hře vlastně mají a kam hra směřuje a někdy žijí v ještě větších iluzích o světě a sobě, než jak je tomu u běžných lidí. Oni nedělají chyby, oni jsou řízeni a někdy dokonce tak efektivně, že to někteří dokonce ani netuší. Oni jednají v rámci plnění svých úkolů. Není celkem podstatné, zda tak činí v důsledku vydírání, podplácení nebo jen zneužití slabých charakterových vlastností.

Tvrzení některých duchovních učitelů o zakázaných či poškozujících zkratkách jsou nelogické. Buď se jedná o zkratky ve vývoji, anebo se nejedná o zkratky, ale o prodlužky. Zkratkám můžeme říkat rovněž urychlovače vývoje. Jiná otázka je, zda a jak jsou zkratky bezpečné pro každého. Podobenstvím jsou zkratky opravdové, tj. ne v přeneseném slova smyslu. Máme možnost jít delší bezpečnou cestou, například osvětlenou ulicí, kde chodí hodně lidí nebo kratší cestou přes temný les nebo park. Cesta zkratkou je skutečně kratší, ale zároveň nebezpečnější. I v běžném životě se to stává, že například 10 lidí projde zkratkou bez problémů, ale jedenáctého přepadnou, nebo se ve tmě zraní. Použité prostředky mohou být skutečně zkratkami, ale mohou být nebezpečné, někdy i s těžkými následky.

Trochu mimo téma upozorňuji, že používání černé magie není žádná nepovolená zkratka, ale těžký pád.

Informační pole je určitý terminus technicus, který je často používán, ale v podstatě se jedná o jedno jediné vědomí, ve kterém jsou obsaženy všechny informace o všem, a tudíž o každé bytosti, o její minulosti, přítomnosti a budoucnosti. To znamená, že pro získání nějaké informace není nutno se napojovat na konkrétní bytost, aby se od ní získaly informace, což je klasická forma channelingu. Je možné se napojit přímo na informační pole, ve kterém jsou všechny informace o každé bytosti, o každé její činnosti i myšlence, které tato bytost učinila či vytvořila i v kategorii milionů let a s určitou mírou pravděpodobnosti i učiní.

Tento postup by měl být přesnější než klasický channeling, protože eliminuje ne zcela nepravděpodobnou možnost, že channelingový zdroj nás bude desinformovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. Takže je možné získat informace v podstatě o čemkoliv, bez ohledu na to, zda bytost tyto informace nechce předat či chce pozměnit nebo je dokonce tají i sama před sebou.

V případě mimosmyslového získávání informací je na místě i otázka etičnosti takovéhoto konání zejména v případě, který může být častý, když nemáme plný a vědomý souhlas všech bytostí, kterých se informace týkají. Znalost informací hříchu nečiní, hříchem je zneužití informací, i když neúmyslné. Je potřeba mít dostatečnou morální sílu, aby nedošlo k zneužití informací. Kdo si není svojí morální silou dostatečně jist, měl by v této oblasti postupovat velmi opatrně.

Proč se uvažuje pouze o pěti smyslech? Proč se za další smysly nepovažuje vnímání energií, vnímání sexuálního vzrušení nebo vnímání bolesti včetně psychické? Vnímání energií je poměrně jasně další smysl, protože je obtížné ho zařadit pod některý z uznávaných pěti smyslů. I pro vnímání těchto vjemů máme určitá čidla, která však nejsou nijak přesně lokalizována. Čistota či zanesení těchto čidel má vliv na schopnost vnímání těchto mimosmyslových vlivů. Například zablokovaná 2. čakra může mít vliv na oslabení libida a tím i na sexuální vztahy. Proto práce na pročištění čaker může mít kladný vliv v této oblasti.

Někteří lidé či některé bytosti jsou vnímány jinými lidmi jako málo srdeční nebo láskyplní. Tím důvodem může v některých případech být to, že jejich pole energie srdeční čakry je široké a zasahuje velkou škálu bytostí, ale nemá takovou intenzitu, protože role pozorovatele vyžaduje určitou odtažitost od pozorovaných dějů. Přirovnat se to dá tomu, kdy režisér je zároveň i sám hercem. Část pozornosti je věnována hraní ostatních herců.

Působení energie lásky na nízkovibrační bytost si lze představit podobně jako působení plynu na někoho, kdo ztratil čich. Ten, kdo nemá čich, necítí plyn, ale to neznamená, že na něj nepůsobí. Když člověk s běžně vyvinutým čichem ucítí plyn, tak se projeví jeho sebezáchovné reakce. Ucpe si nos a urychleně opustí místnost. Nízkovibrační bytosti prostě nemají čidlo na energii lásky, ale to neznamená, že na ně nepůsobí. Tyto bytosti nebudou vnímat příjem energie lásky a nevyskytne se u nich žádná sebeobranná reakce a ony budou přebity energií. Při podobenství budou jako přefouknutý míč. Jaký to bude mít následek? Jednou z možností je ta, že tento přetlak energie lásky může způsobit rázovou vlnu, která jednorázově pročistí srdeční čakru a tito lidé určitým kvantovým skokem přeskočí do vyšších frekvencí vibrací a budou mít odblokovanou srdeční čakru. Bude se to týkat takových bytostí, které k tomu budou připraveny svým současným životem a minulými inkarnacemi.

Energie přicházející na Zemi jsou nejen vysokofrekvenční, ale mají i svůj specifický vzor vibrací. Tyto vibrace mohou způsobit disharmonii mezi vzorem vibrací těch, kteří nemají senzor pro energii lásky a vzorem vibrací přicházejících energií.

Vysokovibrační bytosti typu Blue Avians mohou uzavřít prostor kolem sluneční soustavy nebo kolem Země na jiném principu než je jakési energeticko-ochranné pole, ale na principu jakéhosi uzamčení časoprostoru, takže nelze uniknout ani do jiných časových či prostorových realit ani z nich k nám proniknout. Jakými prostředky toho dosahují je mimo naše současné možnosti chápání jako ostatně mnoho dalších věcí a jevů. Proti časoprostorovému zámku se nejvíce bouří tak zvané neutrální civilizace, které jsou zde pouze jako pozorovatelé bez jakýchkoliv vlivů na děje na Zemi a nyní nemohou tento časoprostor opustit. O řešení tohoto problému se jedná.

Pokud jakákoliv bytost, ať už si říká jakkoliv, například bůh, archanděl, nanebevzatý mistr, Kristus, Buddha, Jehova, mimozemšťan, či nadpozemšťan z páté či šesté hustoty, od nás vyžaduje submisivnost, slepou poslušnost, uctívání či dokonce přinášení obětí nebo úctu z jakési formální duchovní nadřazenosti, není tou bytostí, za kterou se vydává. Vysoké duchovní bytosti nepotřebují a dokonce odmítají naše uctívání či dokonce oběti. Samozřejmě to v nemenší míře platí i pro všechny bytosti naší 3D reality. K líbání ruky nějakému církevnímu hodnostáři, jen protože má jakousi funkci, není žádný důvod, a to dokonce ani formální. Ke všem bytostem je možné se chovat jako k sobě rovným, protože všichni jsme téže podstaty.

Jedno z nejčastěji používaných rčení je, že Bůh je láska. Nepřesnost tohoto tvrzení spočívá v tom, že Bůh je vše, pokud by byl omezen nejednalo by se o Boha. Přesnější vyjádření je, že láska je jedním z aspektů Boha.

Nemálo textů se v poslední době věnuje i obraně proti tak zvaným energetickým upírům, tj. lidem, kteří čerpají energii z jiných bytostí a mnozí tak činí nevědomě. V žádném textu jsem nenašel (netvrdím, že neexistují jiné texty, ale nečetl jsem) informace, které by obsahovaly jiné návody než jsou energetické ochrany nebo doporučení nevyskytovat se v blízkosti energetického upíra.

Existují však i další možnosti. Lidi, kteří získávají energii z jiných bytostí nevědomě, je zřejmě vhodnější považovat je za bytosti s nedostatečným vlastním příjmem vitální energie (prány). Proto je vhodné takovému člověku vysvětlit podstatu a případně ho přímo učit, jak získávat energii přímo ze zdroje. Samozřejmě to předpokládá, že je pro toto vysvětlení alespoň částečně připraven.

Další možností je takovémuto člověku poslat energii dobrovolně a vědomě, což mezi lidmi mající k sobě trvale dobrý vztah není problém. Ostatně velmi často mezi životními partnery existuje energetická nerovnováha, kdy jeden z partnerů tomu druhému vědomě či nevědomě posílá energii. Jestliže však máme svého partnera opravdu rádi, tak nemůže být žádný problém posílat mu dobrovolně energii.

Existují informace o tom, že Slunce je součástí dvouhvězdného systému a druhou hvězdou je hnědý trpaslík, který svojí gravitací ovlivňuje dění ve Sluneční soustavě. V případě hnědého trpaslíka nemusí být tak významná jeho gravitační síla jako jeho aura, to znamená jeho působení jako bytosti. To může mít vliv na změnu kvality času (specifického vzoru a frekvence vibrací)  v současné době v prostoru Sluneční soustavy a Země.

Je to podobné astrologickým vlivům jednotlivých kosmických těles a největší roli hraje Slunce, protože vzhledem nejen ke své velikosti má zdaleka největší auru s nejsilnějším působením na celou Sluneční soustavu. Druhou nejmocnější auru v soustavě dvouhvězdy, které ve vesmíru převažují a tak se dá předpokládat, že i naše sluneční soustava má dvě hvězdy, má druhá hvězda, což je dle předpokladů hnědý trpaslík. V případě, kdy je hnědý trpaslík na své excentrické dráze kolem společného těžiště se Sluncem daleko, je i působení jeho aury na Zemi slabší. V okamžiku, kdy se výrazně přiblíží, tak vliv jeho aury zesiluje. Otázkou zůstává jeho doba oběhu, i když tato informace je spíše utajená, než neznámá.

Vliv aury kosmických těles si lze představit podobně jako vliv aury u lidí. Pokud například jsme v místnosti s jednou či více bytostmi (nemusí se jednat pouze o lidi), tak i lidé nesenzibilní vnímají vliv aury ostatních bytostí v místnosti, i když si to často neuvědomují. Celkové působení aur má vliv na naší auru a tím i zjednodušeně řečeno na naše psychické rozpoložení. Záleží na kvalitě a síle aury. Při změně bytostí v místnosti či při změně jejich energetického působení se změní i vliv aur na nás.

Obdobné je to i s kosmickými tělesy, které také nemají auru naprosto konstantní, ale mají ji rovněž proměnlivou. Rozdíl oproti lidským bytostem je zejména v rychlosti těchto změn, které se u lidí mohou pohybovat v kategorii hodin.

Astrologie může obtížně postihnout změny aur důležitých kosmických těles či vliv hnědého trpaslíka, a tak je možné, že v průběhu delších časových úseků jako jsou století či tisíciletí, se astrologická pojetí vlivů na základě zkušeností astrologů mění. Proto také konstelace kosmických těles, která je dnes úplně stejná jako před mnoha tisíci lety, nemusí znamenat, že kvalita času je také stejná. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru dochází k jevu, že kvalita času pro určité místo se v průběhu doby opakuje, s tím rozdílem, že konstelace kosmických těles není úplně stejná.

Nic není věčné, ale vše je nekonečné.

Shlédnutí: 287