Komplexní přístup k léčení, ke zdraví a životu

   Určitým impulsem k tomuto textu byly dva druhy informací (jednalo se o dvě přednášky), které ke mně jakousi souhrou dějů připutovaly.

   Jeden soubor informací se týkal vhodnosti potravin pro zdraví konkrétního člověka a jeden energetizování vody a zázračných účinků této energetizované vody. K oběma přednáškám jsem měl jisté výhrady, ale uváděné principy plně uznávám. Proč však tyto informace byly podnětem k následujícímu textu? V obou případech byla tendence k absolutizování uvedené metody jako prvku důležitého pro zdraví člověka. Jedna z informací byl, že je nutné si nejprve upravit složení stravy a pak se následně může odvést přisedlík. Druhá informace byla, že přisedlík se ke zdravému tělu vůbec nedostane. Podle mého názoru je zřejmé, že pokud je např. přisedlíkem osoba, která byla za života notorický alkoholik pak je velmi pravděpodobné, že se nositel k výživovému odborníkovi vůbec nedostaví. 

   Uvedl jsem jen dva příklady, ale existuje jistě i mnoho dalších oblastí, jejichž propagátoři budou s přesvědčením tvrdit, že právě jejich metoda či oblast působení je tou základní, či dokonce jedinou vhodnou, pro úspěšné uzdravení či případně dokonce pro zdravý život.

   Podle mého názoru je optimální komplexní přístup. V konkrétním bodě života může být prioritní jedna metoda a v dalším bodě života metoda jiná. Určitě ale nelze vyloučit ani tu možnost, že pro konkrétního člověka některá z metod není vhodná nikdy a dokonce se obávám, že některé metody nejsou vhodné pro nikoho. Nelze opomíjet rovněž důležitou věc, a to vhodnost nebo výběr konkrétního realizátora určité metody pro konkrétního člověka či dokonce pro kteréhokoliv člověka.

   Vzhledem k relativně mnoha zkušenostem upozorňuji na problematičnost až nebezpečnost některých rituálů a zasvěcení, s jejichž nepříznivými následky jsem měl možnost se vícekrát seznámit. Důvěřivost některých lidí při realizaci různých až hrůzných rituálů, které byly těmito důvěřivci prováděny jen na základě doporučení v podstatě neznámých lidí, je někdy až fascinující. I na internetu najdeme mnoho „zaručeně zabírajících“ rituálů, aniž bychom měli sebemenší představu, co může být s konkrétním rituálem spojeno a jaké škody můžeme napáchat.

   Chápu, že zoufalí lidé konají zoufalé činy, ale velká míra opatrnosti je vždy na místě. To samé se týká i různých druhů zasvěcení. Někdy mně připadá, že někteří lidé napřed skočí a pak teprve otevírají oči, aby se podívali, kam skočili. Někteří je dokonce otevírají až po nepříliš příjemném dopadu.

   Nechci tím odradit od všech rituálů či zasvěcení, jen nabádám k patřičné míře opatrnosti a k předchozímu podrobnějšímu zjištění si informací a jejich vyhodnocení s ohledem na vhodnost pro sebe. Je nutné i posouzení vhodnosti člověka, který rituál provádí nebo doporučuje, nebo člověka který provádí zasvěcení. Je velmi důležité si z důvěryhodných zdrojů zjistit co nejvíce informací o těchto lidech.    

   Co vše si můžeme představit pod komplexním přístupem k léčení, ke zdraví a vůbec k životu? Zřejmě nejúplnější odpovědí by bylo, že vše, ale obávám se, že tato odpověď by asi posluchače a diváky, resp. čtenáře, příliš neuspokojila. Podstatně jednodušší je odpověď na otázku, co není komplexním přístupem. Tím bývá, a je to velmi častý případ, jednostranný důraz na některý aspekt tzv. zdravého životního stylu. Obvykle se jedná o zaměření na příjem zdravých potravin bohužel často ještě zúžený na to, které potřebné látky obsahují a které škodlivé látky neobsahují. Ovšem výjimkou nejsou ani lidé, kteří jsou přesvědčeni, že materiální svět není pro ně podstatný, že svým vědomím mohou vše plně ovlivnit ke svému prospěchu.

   Pokud se vrátím k pozitivnímu přístupu léčení v jeho komplexnosti, tak není úplný nesmysl tvrdit, že záleží na všem, na všech aspektech, které tvoří lidskou bytost jako celek. Každá naše aktivita, ať už čin či dokonce i myšlenka mají vliv na náš život a na naše zdraví. Buď v kladném, neutrálním nebo záporném. Je až neuvěřitelné, jak málo lidí si uvědomuje či připouští, jak jejich negativní myšlenky a emoce silně ovlivňují jejich životy a zdraví. Z tohoto úhlu pohledu se dá formulovat nejobecnější doporučení – neustálá bdělost a koncentrace na to, co právě činím, či na co právě myslím. Samozřejmě za předpokladu předchozího určitého poznání.

   Velmi důležitá je také skutečnost, že každá lidská bytost je zcela specifická, a proto pro každou lidskou bytost platí jiný přístup k léčení zdraví a životu. Na to nelze nikdy zapomínat, protože dvě lidské bytosti stejné rasy, národnosti, pohlaví a místa pobytu či dokonce stejné rodiny se mohou ve svých charakteristikách natolik lišit, že nebude vhodné získané zkušenosti jednoho z nich aplikovat na toho druhého. Toto se děje bohužel velmi často a   mnohdy se to týká vztahu rodičů k dětem. Například zimomřivá matka dokáže svému dítěti docela ztrpčovat život jeho neustálým oblékáním do nepřiměřeně teplých oděvů, a tím mu v podstatě škodit. Nepříjemná životní zkušenost rodičů rovněž dokáže někdy velmi zkomplikovat život jejich dětem.  

       Velmi zjednodušeně by se komplexní přístup dal rozdělit na dvě části, a to na část materiální a část spirituální. Nepřesnost spočívá zejména v tom, že se vzájemně natolik ovlivňují, že je problematické je od sebe nějak striktně oddělit. Zjednodušeně by se to také dalo označit jako péči o tělo a péči o duši.

   V žádném případě není mým cílem ani mým úmyslem vytvořit jakýsi kompletní výčet všech činností případně nečinností, protože v tomto rozsahu to ani není možné. Základním smyslem textu je důraz na komplexní přístup bez jednostranného zaměření se pouze na jednu část zdravého životního stylu.

   Proto se v následujícím textu zaměřím spíše na jednotlivé věci, u kterých mám pocit, že bývají opomíjeny zejména z pohledu oficiální vědy, ale částečně i z pohledu některých alternativních názorů.

   Pohled oficiální vědy je také dost problematický, protože se stále mění. Je těžké se vyznat v tom, které potraviny uznává oficiální věda za zdravé či nezdravé.

Materiální oblast

   Když pominu všeobecně známé nezdravé potraviny, jako jsou např. geneticky modifikované, chemicky ošetřené či jinak zcela nezdravě upravené, tak za základní prvek považuji vhodnost potraviny pro konkrétního člověka.  Znám případ, kdy matka svému dítěti nedávala nepochybně zdravou potravinu se zdůvodněním, že když byla malá, tak ji po ní nebylo dobře. Určitě je vhodné si vytestovat vhodnost konkrétních potravin pro svou vlastní osobu. Těch způsobů je více, např. pomocí kyvadla, vnímáním energie, popř. požádáním někoho, kdo tyto schopnosti má, nebo je dokonce nabízí jako službu. Samozřejmě i tato metoda má svá omezení, protože když si vytestujeme, že pro nás jsou ideální potravinou například jahody, tak nepochybně bude velký rozdíl mezi jahodou utrženou na zahrádce a jahodou v zimě přivezenou ze Španělska.

   Vhodnost konkrétní potraviny pro konkrétního člověka je dle mého názoru mnohem důležitější než obecný oficiální názor na její zdraví prospěšnost.

   Přestože se tomu budu věnovat až v dalších částech, považuji za dobré už v této části upozornit, že naše vědomí je schopno eliminovat potenciální škodlivost někdy až neuvěřitelným způsobem, což ovšem nemíním jako návod k tomu, abychom zcela opomíjeli vhodnost konkrétních potravin pro naše těla.  Možná, že následující myšlenkou nabourám většinu toho, co jsem doposud řekl a ještě řeknu, ale podle mého názoru není smyslem života žít zdravě, ale žít šťastně. To se samozřejmě nevylučuje, ale abych v životě obětoval vše, co mám rád a nemyslím tím jen jídlo, jen proto, abych byl zdravý, tak v tom smysl nevidím. Na druhé straně je rovněž problematické, zda lidé, kteří vše obětují svému zdraví a nejsou šťastní, mohou být dlouhodobě zdraví.

   Další opomíjenou věcí je energie potravin, a to zejména energie upravovaných potravin, což však je kromě syrového ovoce či zeleniny převážná většina našich potravin. Jak a z jakých zdrojů jsou potraviny zpracovávány, kdo konkrétní jídlo připravuje a jakou má náladu, zda do jídla vkládá pozitivní či negativní energii, má velký vliv na vhodnost konkrétní potraviny ke konzumaci. Pokud jsme v negativním emočním módu, nikdy bychom neměli připravovat jídlo pro jiné bytosti a ani pro sebe. 

   Rovněž doporučuji přihlížet k vhodnosti potraviny i z pohledu, v jakém ročním období ji přijímáme. Pro každé roční období jsou vhodné jiné potraviny tak, jak jsme si za tisíce let vytvořili návyky jejich příjmu v určitém ročním období. Při použití modernějšího pojmosloví morfogenetické pole oblasti či národa vytvořené za tisíciletí nás ovlivňuje v této oblasti více, než bychom předpokládali. To samé se dá předpokládat i o vhodnosti místních potravin pro místní obyvatele. 

   U vhodnosti místních potravin je také nutno brát v úvahu nejen současné místo narození a pobytu člověka, ale také místo pobytu při předchozích inkarnacích, protože při pobytu v jiných inkarnacích v jiném místě, než je současné místo pobytu či narození, může být vytvořen v osobním morfogenetickém poli dlouhodobý návyk na potravinu, která v současném místě pobytu se vůbec nenachází. Proto takováto potravina může být pro někoho vhodná. Na tomto příkladu bych právě rád zdůraznil nutnost komplexnosti přístupu, protože se domnívám, že s touto variantou se téměř nikde nebo možná vůbec nikde nepočítá.   

   Podceňována bývá také kromě formy přípravy jídla i forma příjmu jídla, přestože se na kvalitě našeho zdraví projevuje někdy více to, jak jíme, než to, co jíme. Vím, že se vůbec nejedná o novou myšlenku, ale jedná se o věc, která je podceňována, nebo minimálně nedostatečně zdůrazňována.

   Pohyb jako běžná součást našeho života má také významný vliv na náš zdravotní stav a troufám si tvrdit i naše pocity štěstí, což zase zpětně ovlivňuje zdravotní stav. Pohyb by měl být v dostatečném množství a přiměřený našemu zdravotnímu stavu a věku, čímž myslím věku těla, který   nemusí být totožný s datem narození. Nic nového pod sluncem, ale chtěl bych opět zdůraznit, že pohyb by měl být radostný. Mělo by se jednat o něco, na co se těším a ne co musím dělat, abych splnil nějaké normy. Když někdy vidím ty utrápené obličeje tlouštíků trápících se na lesních pěšinách, tak je mi jich líto a do určité míry i pochybuji o zdravotní prospěšnosti jejich pohybu.

   Nepochybně velký význam má i zaměstnání, které většina z nás prostě musí vykonávat bez ohledu na to, zda je práce baví či nikoliv. Bohužel naše současná společnost je v takovém stavu, že většina lidí nevykonává práci, která by je bavila. Mnohdy se stává, že nás práce i baví a těší, ale pracovního procesu se účastníme v kolektivu, se kterým se nenacházíme v harmonickém soužití. Je potom nutno při naší duchovní práci vynaložit poměrně dost energie na kompenzaci tohoto nedostatku. Aby došlo k výrazné celospolečenské nápravě v této oblasti, musí společnost projít transformačním procesem. 

   Diametrálně odlišné názory panují i v oblasti sexu. Názory společnosti se pohybují od jednoho krajního pólu, který zastává tvrzení, že je sex za všech okolností a v co největší míře zdravý, až po pól opačný, který naopak doporučuje sex omezovat, případně v pozdějším věku i zcela abstinovat pro naše zdraví a pro možnost dosažení vyšších duchovních stavů jako je např. osvícení. Podle mého názoru spojení muže a ženy, kteří se milují, je zdraví prospěšné a nebrání dosažení vyšší duchovnosti pozitivní energie, které pár při láskyplném milování vyzařuje a tím pozitivně ovlivňuje i okolní bytosti.

   Nezanedbatelnou oblast v této materiální sféře hraje fenomén, který pro zjednodušení nazývám zdravotnictví. Není účelem tohoto textu kritizovat zdravotnictví jako společenskou instituci, protože i v této oblasti se najdou lidé na správném místě, ale celý systém jako takový je v rozporu s komplexním přístupem ke zdraví pacientů.  Budu se věnovat přístupu jedince ke svému zdraví a životu. Ve vztahu ke zdravotnictví, lékařské vědě a lékařům obecně existují dva krajní přístupy. Za prvé plné přijetí lékařské vědy a oficiálních medicínských postupů a za druhé její téměř naprosté odmítání. Mezi těmito dvěma polohami je mnoho různých variant.

   Naprosté přijetí všeho, co řekne pan doktor, vede často k tak podivným situacím, kdy si lidé stěžují, že jim například některé léky nedělají dobře, ale přesto je berou stále dál. Dokonce se ani neodváží to svému lékaři sdělit. Je mi těch lidí líto, ale chápu je, protože oni často nemají ani to nejzákladnější poznání a nemají ani sebemenší ponětí o tom, že by se pan doktor mohl mýlit či nedej bože mu dokonce šlo jen finanční zisk. Kromě toho lékaři dokážou někdy vyvíjet na lidi neskutečný nátlak, zejména v souvislosti s léčbou rakoviny, případně očkováním, vše za podpory i nejvyšších míst. Slýchám někdy až neuvěřitelné příběhy o nátlaku lékařů a zastrašování pacientů.

   Je na místě si vše, co se týká našeho zdraví či léčení prověřovat z více zdrojů a internet k tomu skýtá mimořádné možnosti, zejména ve srovnání s dřívější dobou, i když i tady jsou určitá rizika. Určitě je důležité využívat vlastní zkušenosti s dřívějšími nemocemi a jejich léčením a samozřejmě zapojit intuici. V této souvislosti znovu připomínám, že každý jsme zcela specifická bytost a téměř nic pro nás neplatí obecně a současný způsob léčení je víceméně založen na uplatňování obecného na konkrétní. Praxe ve staré Číně (nemám o tom informace, ale pochybuji, zda platí stále), kdy existovala instituce rodinných lékařů, kteří znali anamnézu nejen konkrétního jedince, ale i členů jeho rodiny a podle toho mohli určovat metody uzdravování stanovené právě pro jednoho konkrétního jedince. Navíc dostali zaplaceno pouze v případě, když rodina byla zdráva, nikoliv naopak – paradoxně v dnešní době je systém zcela opačný.

   Obecně vzato slepá víra v kohokoliv není na místě téměř nikdy a platí to i pro víru v lékaře. Proto je na místě se zajímat zda příčina konkrétní nemoci není někde jinde, než obecně stanovuje lékařská věda a aplikovat i alternativní metody léčení či uzdravování. Ostatně to se již dnes často děje, zejména když lidé zjistí neúčinnost oficiálně uznávaných lékařských postupů.

   Tak jako v mnoha jiných případech platí i zde zlatá střední cesta, protože i absolutní odmítání lékařských postupů má svá úskalí, o čemž se také přesvědčilo nemálo lidí. Sám z vlastní zkušenosti vím, že v některých případech má víra, že konkrétní zdravotní problém vyřeším alternativně především mentálním úsilím při meditaci, měla za následek, že pozdější použití běžných léků způsobilo prodloužení nepříjemných stavů. Na druhé straně ovšem musím také dodat, že jsem se zase mnohokráte vyhnul zbytečnému užívání léků. 

   Na pomezí mezi materiální a spirituální činností je činnost tvůrčí. Pokud se nejedná o nějakou formu fanatické posedlosti, která obtěžuje ostatní bytosti, vidím v tvůrčí činnosti vždy přínos téměř pro každého člověka, a pokud tvůrčí činnost není na úkor běžných občanských činností, tak bývá přínosem i pro blízké okolí. Mám na mysli tvůrčí činnost pro její pozitivní emoční přínos, ne pro peníze, i když se to nevylučuje. Pocit uspokojení z tvůrčí činnosti je prostě lék. Upozorňuji ale, že se jedná o pocit uspokojení z tvůrčí činnosti, která není ovlivněna úspěšností tvůrčího díla u druhých lidí.     

Spirituální oblast

   Tato oblast je přece jen mojí parketou, ale na druhé straně jsem se jí dříve věnoval daleko více, než oblasti materiální, takže v tomto textu se jedná spíše o takové shrnutí.

    I ve spirituální oblasti jsou věci a metody, které je vhodné provádět a některým je lépe se vyhnout. Nepovažuji za nutné věnovat se zde radám typu – je nutné být pozitivní, všem odpouštět, všechny milovat, nebrat si nic osobně apod. Proto se spíše soustředím na věci, které jsou víceméně opomíjené.

   Opětovně považuji za důležité zdůraznit nutnou dávku opatrnosti při aplikaci různých duchovních aktivit, jako jsou rituály, zasvěcení, používání magie apod. V souvislosti s používáním magie je nutné chápat, že lidé si mnohokrát ani neuvědomují, že to co dělají je magie, a dokonce jednoznačně černá magie, a velmi se diví následkům. Představa, že magie je jen jakési píchání špendlíků do figurek je hodně zkreslená a zúžená. Nedávno při jednom setkání v Praze mi byla sdělena technika, kterou používá nějaká žena. U této metody pracuje s energií vlastních čaker a čakrami vyhlídnutého muže a při použití této praktiky pak údajně svede každého muže, kterého si vyhlédne. Silně pochybuji, zda si tato žena uvědomuje, že se jedná o černou magii. Pomíjím pro tyto účely, zda tato technika opravdu bezvýhradně funguje. Opatrnost doporučuji i při návštěvách různých duchovních kurzů a seminářů, regresních terapií, rodinných konstelací apod., protože je při nich velmi důležité, kdo je vede a s jakým záměrem. Při těchto příležitostech se často otevíráme působení jiných bytostí, a to, že nám po akci chybí jen finanční energie, může být ještě poměrně pozitivní výsledek.

   Abych nebyl špatně pochopen, rozhodně nejsem proti účasti na podobných aktivitách, ale zdůrazňuji opatrnost při jejich výběru z pohledu obecné vhodnosti a prospěšnosti a z pohledu vhodnosti a prospěšnosti pro sebe.

   Před takovými třemi či pěti lety bych se tomuto tématu nevěnoval buď vůbec, nebo v podstatně menším rozsahu, ale moje četné zkušenosti s řešením nápravy stavu po absolvování některých akcí jsou bohužel dost smutné.   

   Doporučuji vyloženě s opatrností přijímat informace od různých vědem, kartářek a léčitelů typu: “Zjistila jsem u Vás 21 přisedlých duší a 5 astrálních larev” nebo “Vaše potíže jsou karmického původu, protože jste v minulém životě zabil 10 lidí, a tak si to tady musíte odžít” nebo „čeká vás těžkých 9 let života“. Nenechte se nikdy takto negativně programovat. Stačí negativní programování od některých lékařů. A nenechte se negativně programovat ani, když se jedná o údajně známou a úspěšnou osobnost v oblasti alternativní medicíny. Samozřejmě nenechte se principiálně negativně programovat nikdy nikým a ničím. Není však vhodné odmítat jakoukoliv z našeho pohledu negativní informaci a brát to jako negativní programování. Děláme a dělali jsme chyby a upozornění na chyby ještě není negativní programování. 

   Základní podmínkou pro úspěšnost léčení, pro zdravý a šťastný život je poznání, získání podstatných informací o příčinách našich potíží a o podmínkách cesty ke zdraví a štěstí. Forem získávání těchto informací je více a nelze podceňovat ani informace obecné, týkající se lidí či bytostí obecně, ale samozřejmě nejdůležitější jsou informace týkající přímo nás.

   Získávání obecných informací je nepochybně cesta výrazně jednodušší, protože informací tohoto druhu je na internetu, popřípadě v tištěné podobě, ohromné množství, i když tak, jak je to téměř se vším ne všechny tyto informace jsou kvalitní a přínosné. Nemálo informací se dá označit přímo za škodlivé a také mnoho škody na duších a tělech některých lidí napáchaly. Jediná rada je dát na doporučení nebo na vlastní intuici.   

   Získávání informací pro konkrétního člověka je už cesta, která může být podstatně obtížnější, pokud člověk není nadán výjimečnou intuicí nebo pokud nemá někoho takové nablízku. Jako vždy doporučuji získávat sám pro sebe potřebné informace v rozšířeném stavu vědomí při meditaci, považuji to za ideální formu, ale jsem si rovněž vědom úskalí, které to přináší. Nebezpečí ovlivnění informací našimi přáními a tužbami nelze podcenit, ale na druhé straně je tu i nebezpečí toho, že se budeme domnívat, že získané informace jsou nutně ovlivněny našimi přáními. Mojí nejobecnější radou pro tyto účely je navázat spojení se svým overegem, se svým vyšším já. Vím, že to není zcela jednoduché a ne každému se to musí ihned podařit, ale na druhé straně to většina lidí ani nezkusí, takže se to ani podařit nemůže.

   Získávání informací prostřednictvím druhých je rovněž jedna z možností, jejíž kvalita je ovlivněna zejména kvalitou informátora, případně jeho zdroje. A opět v tomto případě jsme odkázáni na reference, vlastní zkušenosti nebo intuici. V každém případě ale doporučuji získané informace prověřovat vlastní logikou a intuicí.

   Může se zdát, že se touto problematikou zabývám příliš rozsáhle, ale možná by Vás překvapilo, jak málo lidí se zajímá o příčiny svých obtíží a zajímá se pouze o řešení jejich následků.

   Meditace jsou dle mého názoru takovým univerzálním všelékem, jak z pohledu prevence, tak i z pohledu léčebného a uzdravovacího procesu. Určitě však nejsou jediným prostředkem k zajištění zdravého a přiměřeně šťastného života.  Nakonec už i lékařská věda přiznává jejich prospěšnost pro zdravý život a kladný vliv na jeho prodloužení. Meditacím se věnuji rozsáhleji již delší dobu, jak teoreticky, tak i prakticky, takže se zde omezím pouze na jednu základní věc.

   Meditujte pravidelně pro své zdraví, léčení a šťastný život svůj i svých blízkých a pozitivní účinky se dříve nebo později určitě dostaví. Kladné účinky meditací si již ověřilo a potvrdilo opravdu velké množství lidí. Rád bych zde zdůraznil i fakt, že meditace pomáhají i malým dětem, které ještě nemohou logicky pochopit jejich význam. Fungují i ve spánku na podvědomé úrovni. Toto mi potvrdilo opravdu velké množství lidí.  Nezapomínejte na meditaci na srdeční čakru, je to rovněž univerzální všelék. Cesta k umění milovat včetně milovat sám sebe je však mnohem širší a meditace na srdeční čakru je pouze její součástí.

   Z pohledu zkvalitňování života a případně léčebných procesů zmíním jen okrajově téma karmických příčin, přisedlíků, parazitických kvazibytostí a astrálních parazitů. Okrajově z toho důvodu, že se jim věnuji poměrně dlouhodobě a kdo bude mít zájem, může si najít celé pořady na SVCS anebo články na mém webu na toto téma. uznávám, že mnozí lidé dokážou být šťastni i s omezeným poznáním. Osobně považuji poznání za důležitou součást mého života, která mě mimo jiné baví a naplňuje, ale je to moje cesta a nerad bych ji někomu vnucoval. Poznání nezahrnuje pouze příjem informací z knih, seminářů či internetu, ale veškeré životní zkušenosti. Musím konstatovat, že některé mé osobní životní zkušenosti vydaly za desítky přečtených knih a stovky hodin strávených u internetu.  Tyto zkušenosti, v době jejich prožívání, nejsou vždy provázený příjemnými pocity či emocemi. Říká se, že jeden obrázek je lepší než deset stránek textu a já k tomu dodávám, jedna životní příhoda je za stovky obrázků.

   Nestudujte život jen jaksi akademicky, ale žijte jej a prožívejte naplno včetně všech emocí, protože to je vlastní smysl života a také je to ta nejlepší škola.  

Shlédnutí: 1344