K

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

karma – v buddhismu označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného. Zjednodušeně řečeno podle této doktríny egoistické jednání způsobuje utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí. Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud”, ale může být přeložena jako „čin” nebo „příčina a následek”.

karma – v hinduismu filosofický koncept, podle kterého je lidský život pouze článkem v řetězci životů a štěstí v životě závisí na skutcích vykonaných v životě předešlém (reinkarnace) a současném (kauzalita). Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení a pozitivní otisky vedou ke štěstí a spokojenosti. Karma není víra, protože každý člověk má svobodnou vůli, a tím schopnost být strůjcem svého vlastního osudu.

Karteziánsko-newtonovské paradigma – model světa vycházející z tradičních vědeckých představ

kontemplace – cesta do nitra. Pro Řeky byla kontemplace původně cestou k hlubšímu poznání. Cvičení spočívalo v tom, že se soustředili na něco nepředmětného a setrvali u toho, aby pronikli do hloubky bytí, do hlubšího poznání Boha, vrcholem je sjednocení s Bohem.

konvergence – pojem označující sbíhavost, sbližování, popř. vývoj, který vede ke sblížení

kosmogonie – nauka o vzniku světa. U pravěkých a starověkých národů bývá součástí mytologie. Dnes tímto termínem označujeme přírodní nauku zabývající se vědecky podloženými teoriemi vzniku nebeských těles, např. planet.

kosmologie – odvětví, které se zabývá vesmírem jako celkem; předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru

kreacionismus – v širším slova smyslu přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly stvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem. Termín „striktní kreacionismus“ se někdy používá pro nábožensky motivované odmítání teorie evoluce, aby nedošlo k nechtěné záměně s všeobecnějším chápáním stvoření, zastávaným věřícími, jejichž náboženská víra akceptuje teistickou evoluci.

kvazi –  první část složených slov mající význam jakoby, připomínající, zdánlivý

Shlédnutí: 312