Zpráva zvláštního agenta GR

Zpráva zvláštního agenta Galaktické rady

Zcela náhodně se podařilo zachytit zprávu zvláštního agenta Galaktické rady a vzhledem k její závažnosti ji po překladu, u něhož není zaručena přesnost všech pojmů, předkládáme veřejnosti.

Zvláštní agent s kódovým označením PG-007-11-03 podává zprávu z planety TR-3, hvězdné soustavy Pl-A-8.

I. Aktivace

Proběhla úspěšně v čase 3.11.2007 místního času – 017-005-356728 galaktického času.

Krycí označení aktivace pro zdejší civilizace je osvícení II. stupně. Doporučuji používat i pro další agenty, protože se velmi osvědčilo. Osvícení je zdejší forma napojení na vyšší dimenze. II. stupeň nemá žádný význam a je použit pouze pro místní formu vnímání osvícenců, kdy II. stupeň naznačuje, že se nejedná o úplné či nejvyšší osvícení a pozemské inteligentní bytosti tak nemají dojem, že se na ně příliš povyšuji.

K napojení na overego (širší pojem než superego – nadjá, ve smyslu nadřazená mysl s tím, že ego je jeho součástí; není adekvátní výraz v lidské řeči – pozn. překladatele) a jeho prostřednictvím na univerzální informační pole došlo dva roky místního času před aktivací.

K aktivaci došlo poněkud později než je obvyklé, protože jsem byl inkarnován do člověka nacházejícího se ve společnosti, která byla ve fázi tzv. reálného socialismu. Pokud tento stav společnosti není Galaktické radě přesně známý, provedu vyjasnění v příští zprávě. Naopak kladně se projevilo národ zvolený pro inkarnaci. Ve srovnání s jinými národy se zde vyskytuje až pětkrát vyšší procento lidí rezistentních proti manipulaci vědomí a schopných napojení na vyšší dimenze.

Vybrané tělo zatím funguje spolehlivě. Genetické podmínky dávají reálný předpoklad plnění úkolů, pouze vibrační rozdíl mezi vědomím a tělem je poměrně velký, což občas působí komplikace, což však odpovídá předpokladům. Doporučuji pro obdobné úkoly vybavovat, pokud to bude možné, telepatickými schopnostmi, případně zajistit jejich vyškolení již aktivovanými agenty. Značně to usnadní spojení.

K realizaci úkolů je využíváno i v poměru k místní průměrné populaci mimořádných schopností, zejména vzdáleného vnímání – přenesení koncentrace vědomí do požadovaného bodu časoprostoru. Vojenské organizace již rovněž využívají tuto schopnost některých vycvičených agentů a používají je nejen pro výzvědnou činnost, ale i pro ochranu vlastních utajených zařízení. Překonat tuto ochranu se mi daří zvýšením frekvence vibrací přesouvaného vědomí, čímž se stávám pro jakoukoliv ochranu neviditelným.

II. Porovnání předaných vstupních informací se skutečností

Vycházím z informací, známých Galaktické radě v době jejich zakódovaní do mého vědomí při vstupu do inkarnace.

Základní vstupní informace

Země byla přibližně před 20 000 lety místního času postupně ovládnuta lidské civilizaci a civilizacím sdruženým v Galaktické federaci nepřátelskou civilizací (kódové označení SQR) na vysokém stupni technologického vývoje. K ovládnutí došlo nenásilným a pro velkou většinu obyvatel Země nepozorovaným způsobem. Cílem ovládnutí Země bylo ovlivnění genofondu lidstva tak, aby byly vytvořeny podmínky pro genetické vyšlechtění, výchovu a pravidelný stálý odchov nejlepších bojovníků galaxie s využitím pro mocenské plány SQR. K tomu byly využity geny tří ras – humanoidní, reptiloidní a insekticoidní (plazoidní a hmyzoidní či mravencoidní jsou zužující pojmy oproti originálu, byly vybrány pojmy nejbližší v lidské řeči – pozn. překladatele).

Zjištěný stav

Zjištěný stav v zásadě odpovídá vstupním informacím.

Přibližně před 20 000 lety (přesnou dobu se mi nepodařilo zjistit, možné je, že se jedná o podstatně starší dobu) došlo k příchodu SQR na Zemi. Vzhledem k výrazné technologické a mentální převaze vůči tehdejším obyvatelům Země se dostala SQR do pozice jakéhosi božstva, což ji umožnilo nenásilné a nenápadné ovládnutí Země. Předáním mnoha z pohledu pozemšťanů nových technologií došlo k podstatnému rozvoji lidstva a tím i počtu jeho populace, což odpovídalo záměrům SQR vytvořit zde základnu pro vývoj nejlepších bojovníků Galaxie.

Země je ohromný výcvikový tábor, kde nejlepší jedinci jsou používáni ke genetickým experimentům za účelem vývoje nejlepších bojovníků. Tito vyšlechtění bojovníci mají neuvěřitelné fyzické a mentální schopnosti díky spojení genetického materiálu tří ras. Za prvé je to naprostá oddanost a téměř strojová poslušnost vůči nadřízeným, za druhé je to mimořádná inteligence a absolutní necitelnost v boji a za třetí schopnost plného zapojení emocí na přetvoření reality v rámci plněného úkolu. Země je pomocí neustálých intrik globálních elit udržována v permanentním válečném nebo předválečném stavu. Tím dochází stále k výcviku bojovníku buď jako přípravu na válku nebo již v rámci války. Těmto bojovníkům jsou vymývány mozky a jsou cvičeni k naprosto bezmyšlenkovitému provádění rozkazů velitelů, často i s ideologickým zdůvodněním případného boje. Ideologické zdůvodnění má nejčastěji náboženský nebo nacionální základ. Ve jménu boha bylo zabito nejvíce lidí v dějinách lidstva. Zabití nepřítele je nejvyšším cílem, za nějž je čeká odměna jak v tomto, tak i v posmrtném životě.

Tento výcvik probíhá na úrovni všech možných druhů armád mnoho tisíce let.

K zajištění působení speciální informační energie byla na oběžnou dráhu Země přibližně před 20 000 lety instalována umělá oběžnice Země zvaná Měsíc tak, aby byla stále jednou stranou obrácena k Zemi. Nutná technická zařízení – zdroje informační energie tak míří stále k Zemi a ostatní zařízení, která nemají být spatřena, jsou na odvrácené straně Měsíce. Oběžná dráha Měsíce kolem Země je koncipována tak, aby vysílání energie pokrylo kompletní povrch zeměkoule.

Na Zemi jsou neustále vysílány vlny na principu morfické rezonance, jejichž působením dochází neustále k ovlivnění lidské DNA dle záměrů SQR (Obdobné pokusy s rostlinami a nižšími živočichy byly již provedeny úspěšně i pozemskými vědci. Princip spočívá v tom, že morfogenetické pole jednoho určitého druhu je sejmuto a vysláno na zárodek jiného druhu, který je ovlivněn ve svém vývoji morfogenteickým polem prvého druhu – pozn. překladatele).

Takovýmto způsobem jsou do genofondu lidstva zanášeny prvky reptiloidní a insekticoidní. V podstatě geny všech lidí jsou takto ovlivněny s výjimkou inkarnací mimořádně vyspělých duší, kdy inkarnované vědomí nedovolilo při vývoji embrya ovlivnění lidské DNA cizorodými prvky. Hrubým odhadem a zprůměrováním je v lidské DNA 5 – 7 % insekticoidních genetických informací, 10 – 15 % reptiloidních genetických informací a 80 % tvoří humanoidní genetické informace. U jednotlivých lidských ras se tento poměr liší.

Zajímavé je, že lidová moudrost objevila specifický vliv měsíce. Rostliny utržené o půlnoci za úplňku, což je doba, kdy je vliv Měsíce nejsilnější, jsou používány pro magické účely a naopak rostliny utržené o půlnoci za novu, což je doba, kdy je vliv Měsíce nejslabší, jsou používány pro léčebné účely. Rovněž magické obřady jsou pořádány s oblibou o půlnoci za úplňku.

Délka lidského věku je oproti původní genetické výbavě omezena dvěma faktory. Za prvé cizorodé genetické informace mají za následek snižování průměrného věku a za druhé SQR záměrně vložily do lidské DNA informace, směřující k podstatnému zkrácení lidského věku tak, aby genetický vývoj lidí dle potřeb SQR mohl probíhat podstatně rychleji.

V poslední době, která umožňuje daleko větší informovanost lidstva, je zvyšováno množství insekticoidních genetických informací, tak aby lidstvo více šlo „za hlasem mravenčí královny“ a bylo tak lépe ovládatelné informačními médii. Těmito informačními médii jsou zejména televize, což je místní primitivní prostředek pro přenos obrazu a zvuku a novinami, což jsou informace umístěné na papír, z kterého jej pak lidé vnímají zrakem v primitivní verbální podobě. Jednou z forem je i velké rozšíření plodiny se jménem sója, která ovlivňuje lidi k větší poddanosti.

To má za následek podstatný nárůst nemoci zvané rakovina, což je reakce lidských těl na insekticoidní genetickou informaci, která je vzhledem ke své druhové odlišnosti přece jen ještě výrazně cizorodější prvek než reptiloidní genetická informace pro humanoidní těla.

Negativní vliv má tato informace na některé druhy sociálního hmyzu. Dochází k velkému úhynu včel, pro který se nepodařilo najít všeobecně platnou teorii. Pravděpodobně dochází i k většímu úhynu mravenců, ale protože ti nejsou pěstováni lidmi, zatím nedošlo k objevení tohoto fenoménu. Důvodem je pravděpodobně příliš zesílená informace závislosti, čímž dochází k oslabení schopnosti vlastního rozhodování každého jedince, takže v okamžiku, kdy se včela dostane dále od úlu, ztrácí schopnost rozhodovat dál o vlastním postupu a není pak schopna se vrátit do úlu.

Zejména v posledních 10 letech dohází všemi možnými formami k intenzivní přípravě lidstva na existenci mimozemských civilizací. Globální elity a skryté síly je ovládající připravili dvě základní varianty představení mimozemšťanů. Jedna z nich bude vybrána a optimalizována dle konkrétní situace. První varianta představí mimozemšťany jako agresory, kteří chtějí ovládnout Zemi a proti nimž je nutné vytvořit celosvětovou obranou alianci a obraně Země podřídit vše ostatní a tím podřídit Zemi pod jedno mocenské centrum samozřejmě ovládané globálními elitami. Druhá varianta představí mimozemšťany jako naše bohy stvořitele, kteří přišli po letech, kdy s povzdálí pozorovali vývoj lidstva, aby pomohli lidstvu s problémy, do kterých se lidstvo dostalo. I tato druhá varianta bude sloužit k vytvoření jediného mocenského centra ovládajícího celou Zemi pod zdánlivě osvícenou správou inteligenčně a duchovně nás mnohonásobně převyšujících mimozemšťanů.

SQR s vysokou pravděpodobností zaznamenala zvýšené energeticko informační působení na Zemi a výrazný posun v osvobozování se jednotlivých lidí od převládajících dogmat i významný posun v duchovní úrovni mnoha lidí a tím i zvýšení vibrací Země. Jako reakce byla zavedena protiopatření, jako jsou radary, vysílače mobilních telefonů, vypouštění speciálních látek do ovzduší, sója, geneticky modifikované plodiny a případně další prostředky, které jsem ještě nestačil identifikovat. Další manipulace spočívají v tom, že pod hrozbou rakoviny je doporučováno vystavovat se vlivu Slunce pouze na velmi krátkou dobu.

SQR se na Zemi sami nemanifestují. Veškeré činnosti a operace za ně provádějí podřízené rasy, což jak vypadá, jsou zejména LGR, zde označovaní jako šediváci a TRH, zde označovaní jako árijci. Tyto rasy nejsou vybaveny schopností mentálně ovlivňovat objektivní realitu a k tomuto účelu využívají pouze technologické prostředky, i když mnohdy na vysoké úrovni a pravděpodobně získané od SQR. Pro samotné SQR je pobyt na Zemi energeticky velmi obtížný, a proto není reálný předpoklad, že by zamýšleli tuto planetu osidlovat vlastními entitami.

SQR zareagovala na informačně energetické působení Galaktické federace na Zemi a omezení obdobného působení zařízení na Měsíci tím, že zařídila instalací svých energetických zařízení přímo na Zemi. Těmito zařízeními jsou zde na Zemi radary a byly původně určeny k detekci zejména vzdušných bojových prostředků nepřítele. Tímto určením je zároveň maskována i jejich funkce sloužící zájmům SQR. Dále jsou to vysílače mobilních telefonů, místních komunikátorů, Jsou zaměřeny především na zvyšování insekticoidní genetické informace, což má zamezit především duchovnímu vzrůstu a informační deblokaci.

Další reakcí je pokrývání oblohy drobnými částečkami kovu vypouštěnými z místních vzdušných dopravních prostředků (chemitrails – pozn. překladatele), čímž se snaží zabránit působení informačních energií z kosmu a ze Slunce, což je označení pro místní hvězdu. Druhotným efektem je i zájem na redukci počtu obyvatel Země, protože přelidněnost hrozí ztížit kvalitu života již i globálním elitám a jejich potomkům. Pro příliš dotěrnou veřejnost jsou tyto akce prezentovány jako ochrana před globálním oteplováním.

Prostřednictvím podřízených ras jsou do plánů SQR zmanipulovány i místní globální elity. Ty jsou zainteresovány na plnění plánů SQR přísliby ovládnutí a již existujícího skrytého ovládání Země, tedy závislostí na droze zvané „moc“.

V souvislosti s působením SQR, které je v rozporu s dohodami uzavřenými mezi SQR a Galaktickou federací, došlo k podstatnému úpadku duchovní úrovně lidstva a civilizace známé pod názvem Atlantida, včetně její totální fyzické destrukce.

Většině národů, zejména v souvislosti s jejich náboženstvím a mytologií, je podsouvána jeho výjimečnost a mimořádná úloha na Zemi, která mu byla svěřena samotným bohem. Posedlost některých národů či ras touto myšlenkou a ochota pro ni obětovat téměř vše, je až zcela mimořádná.

Pro unášení lidí, dětí, plodů a genetického materiálu byla roztroušena fáma, že slouží k výzkumu pro vylepšení lidského genofondu nebo genofondu některých zdegenerovaných mimozemských ras, které by bez tohoto zásahu vymřely. To má vzbudit dojem ušlechtilé akce na záchranu lidstva, případně alespoň soucit s vesmírnými bratry.

Země je přímo zaplavena informačními útoky globálních elit formou různých konspiračních teorií, channelingů a informací od „hodných“ mimozemšťanů, jejichž jediným účelem je zakrýt pravdivou podstatu toho, co se na Zemi děje a proč.

Tato skutečná podstata věci však není známa ani špičkám globálních elit a ani jejich nejinteligentnější příslušníci nejsou schopni vnímat skrytý plán. Výjimkami jsou případy, kdy se do jejich řad podařilo prostřednictvím inkarnací umístit zvláštní agenty Galaktické rady. Tito agenti v mnoha případech postupují ve smyslu zájmu lidstva vzhledem k úrovni inkarnovaného vědomí, ale velká většina zatím není aktivována. Morfické rezonance prostředí, v němž žijí, jsou zatím příliš silné a brání aktivaci.

K velkému narušování tohoto systému dochází při používání prostředků vedoucích k rozšíření vědomí, ať už se jedná o meditační prostředky nebo psychotropní látky, kdy je člověk schopen získat z všeobecného informačního pole informace o své podstatě či podstatě světa, což ho vede k jednoznačnému odporu k jakémukoliv boji a zabíjení, protože toto mu není vlastní a je to cizorodý prvek. Proto je těmto prostředkům bráněno všemi možnými způsoby, mimo jiné i ideologicko náboženskými s tím, že tyto prostředky jsou od Satana, což je v místních náboženstvích odpadlík od Boha a tím i jeho nepřítel. Naopak prostředky způsobující změněné stavy vědomí směřující spíše k zúžení vědomí nebo ke zvýšené agresivitě člověka jsou mediálně plně podporovány až heroizovány. Například alkohol, jakožto látka podporující agresivitu je nejen povolena, ale i propagována, zatímco marihuana, která lidi činí jemnějšími a šťastnějšími a bez výjimky vede k mírumilovnosti, je kriminalizována.

S omezením válek došlo k rozšíření výcvikových prostředků o hry a sporty a to zejména bojové.

Tam, kde se nedaří fanatizovat lidi pomocí náboženství, hledají se jiné prostředky, jako je nacionalismus, k čemuž je využíván i sport. Sport je stále tvrdší a některé sporty se již velmi blíží boji na život a na smrt. Boj, jehož jediným cílem je vítězství ať už pro slávu, peníze nebo jakýkoliv jiný motiv. Za tím účelem je mnoho lidí ochotno zmrzačit tělo své či protivníka, a to ve sportech všeho druhu. Nenávist k soupeři se stává jednou z motivací boje. Fascinace sportem a hrami postoupila na neuvěřitelnou úroveň.

Velká většina počítačových her je zaměřena na boj a zabíjení. Vražda a zabíjení se stalo v médiích a hrách naprosto běžnou věcí a dokonce oblíbenou zábavou.

Velká část lidstva vzhledem k technologickému pokroku již nemusí téměř všechen čas věnovat boji o přežití, a tak má mnoho volného času. Proto bylo nutno najít takový způsob využití volného času, které lidi přivede opět k boji, i když třeba jen simulovanému. Zároveň tak je zabráněno využití volného času pro osobní duchovní rozvoj, protože tento rozvoj by mohl dovést lidi k rozšíření vědomí a pochopení toho čím opravdu jsou, a že boj v jakékoliv podobě není nezbytně nutnou součástí jejich života. Tak by došlo k vážnému ohrožení jejich ochoty být robotickou součástí celého zavedeného systému.

Zatím se mi nepodařilo zjistit přesné důvody katastrofálního znečištění životního prostředí a špatného zdravotního stavu lidstva. Lidé jsou pravděpodobně permanentně otravování z důvodu zájmů některých skupin globálních elit. Pro skutečnost, že takový stav SQR připouští je možné dvojí vysvětlení. Za prvé, že cílem je vyšlechtění člověka velmi odolného vůči těžkým podmínkám pro boj na planetách s obdobným životním prostředím a za druhé, že místní globální elity se přechodně v tomto bodě odchýlily od zájmů SQR.

Byla zjištěna přítomnost podřízených ras SQR i formou inkarnací. Jak jsem mohl pozorovat, většina si toho není vědoma, i když přesto svoji úlohu více méně plní. Část z nich je i mezi globálními elitami, kde hrají významnou roli.

Přímé napadení SQR za porušování dohod je zřejmě velmi problematické, protože vše provádějí prostřednictvím podřízených ras a opatření důkazů o jejich skutečném vlivu je za současných podmínek téměř nemožné. Ponechávám k uvážení Galaktické radě, zda a jak má za těchto podmínek Galaktická federace tyto dohody beze zbytku dodržovat.

V době, kdy došlo k probouzení obranných mechanismů vědomí Země a některé duchovně vyspělejší civilizace žijící v té době na Zemi si začaly postupně uvědomovat své skutečné postavení, zinscenovala SQR na Zemi celosvětové války a nakonec i celosvětovou katastrofu, která měla na následek takřka vyhlazení lidstva. Ti, co přežili, byli pak tak zatížení bojem o pouhé přežití, že ovlivnění jejich genofondu a další manipulace byli pro SQR daleko snazší. Spolupracující podřízené rasy byly s předstihem varovány, takže většina stačila Zemi včas opustit.

Nevyjasněnou otázkou zůstává, zda již v dávné minulosti (před 300 tisíci lety a více pozemského času) nebyl vývoj situace na Zemi, který začal před 20 tisíci lety, připravován prostřednictvím dalších mimozemských civilizací podřízených či spřátelených s SQR.

V posledním obdobní došlo k výrazné podpoře zvyšování počtu obyvatel vzhledem ke stále se zvyšující potřebě bojovníků a je rovněž i možné, že se jedná o přípravu na válku se samotnou Galaktickou federací.

Atomová válka neslouží zájmům SQR, protože by zničila většinu lidstva a došlo by k degeneraci genofondu. Proto bylo umožněno použití dvou bomb pro odstrašení jejich použití. Na tento předpoklad však nedoporučuji se příliš spoléhat, protože otázkou zůstává reakce SQR na ztrátu mocenského vlivu na Zemi.

Ze strany SQR jednoznačně došlo k porušení dohod o tom, že Země bude ponechána autonomnímu vývoji. Galaktická rada nezasahovala do vývoje na Zemi, i když jeho směr odporoval jejím zásadám.

Zvláštní bod věnuji prošetření stížnosti mořských inteligentních bytostí Galaktické radě. Jejich stížnost je oprávněná. Skutečně dochází k jejich zabíjení, dokonce za účelem využití jejich těl jako potravy lidí a k razantnímu ničení jejich životního prostředí. K masovému vyvražďování dochází zejména v posledních 100 letech místního času v souvislosti s rozvojem technologií. Přitom zejména delfíni žili dlouhá tisíciletí ve velmi harmonickém soužití s lidmi, kteří se prostřednictvím kolektivního vědomí delfínů napojovali na univerzální informační pole.

Dochází ve větším měřítku k vědomému předčasnému skupinovému ukončování inkarnací delfínů a kytovců, kteří za této situace vážně uvažují o celkovém opuštění planety a přesídlení do pro ně přijatelných podmínek.

Vina za tuto situaci je přisuzována lidem, protože delfínům pravděpodobně nejsou známy aktivity SQR ani přes vysoký stupeň napojení na univerzální informační pole.

Přes veškeré negativní působení ze strany SQR a jejich mimozemských a pozemských spojenců a silně zvýšený tlak zejména v posledních letech pozemského času, je celkový vývoj na Zemi z pohledu zájmů lidstva, Země a Galaktické federace pozitivní a základních cílů stanovených pro rok 2012 pozemského času by mohlo být dosaženo.

Jsem si vědom toho, že tento popis stavu na Zemi není komplexní a tak předpokládám, že rozhodnutí Galaktické rady o dalším postupu vůči Zemi a SQR bude učiněno na základě mozaiky mé zprávy a zpráv dalších agentů.

III. Plnění úkolů a vlastní aktivity

1. Zjištění současného stavu – bod splněn viz tato zpráva

2. Rozšiřování informací směřující k osvobození lidstva od dogmat zkreslujících záměrně minulost, přítomnost i možnou budoucnost. Tento úkol je velmi ztížen velkým množstvím částečně záměrně a částečně z neznalosti šířených polopravd, zřejmých lží a omylů, přesto se jeho plnění částečně daří.

3. Energetické působení na zvyšování vibrací je velmi účinné, ale je omezené na relativně malou oblast působení agenta.

IV. Doporučení pro Galaktickou radu

1. Pozvolna zesilovat účinky informačních energií k očištění genofondu lidstva a jakýmikoliv prostředky omezit negativní působení Měsíce případně jiných obdobných zdrojů SQR.

2. Učinit všechna preventivní opatření proti možnému použití totálních zbraní ze strany SQR vůči Zemi.

3. Zvážit vypovězení dohod s SQR týkajících se Země z důvodů uvedených v této zprávě.

4. Diplomatická nóta delfínům na Zemi s objasněním skutečného stavu, jejich příčin a požádáním o spolupráci na vývoji situace na Zemi.

Mimo rámec zprávy

Informace pro vedoucího oddělení zvláštních agentů Galaktické rady.

Vzhledem k mimořádné obtížnosti života v těchto podmínkách žádám po skončení mise o nezapojování do žádné akce minimálně několik set let místního času a vyslání na další misi do prostředí s vyšší vibrační úrovní.

Neexistuje nic jako sci-fi nebo fantasy. Všechno, co kdy bylo vymyšleno, napsáno nebo zfilmováno je pouze popisem reality v jedné z alternativních minulostí, přítomností nebo budoucností našeho nebo některého z alternativních časoprostorů. Doufejme, že podobnost popsané situace v zachycené zprávě se situací v našem časoprostoru je čistě náhodná. Přesto bych měl jeden návrh. Lidi si často a rádi hrají. Hlavně si rádi hrají na něco. Co takhle hra na zvláštního agenta Galaktické rady.

Shlédnutí: 431