Zápisky Miroslava Zelenky II

publikováno 9. 4. 2018

  Proto je energie lásky tak účinná, protože příslušníci temné strany na ní nemají čidla. Protože tu energii nevnímají, nemohou s ní pracovat, nemohou proti ní bojovat. Protože ji nevnímají, tak pro ně neexistuje, takže ani nemají důvod bojovat proti tomu, co neexistuje. To neznamená, že o lásce nemluví a nesnaží se pomocí slov o lásce s lidmi manipulovat, jenže oni mají pod pojmem láska zafixováno úplně něco jiného. Pro ně je to sexuální energie, závislost, ovládání, vlastnění, moc nad někým. Těžko se to vysvětluje, ale je možné si to představit tak, že pro ně je láska něco jako pro nás radioaktivní záření. Také jej nevnímáme a až do jeho objevu v podstatě pro lidi neexistovalo a nemoci z ozáření přisuzovali jiným vlivům. 

   Naše země není v srdci Evropy, naše země je srdcem Evropy. My jsme srdeční čakrou Evropy, a proto má stav našich srdečních čaker takový vliv na celkový vývoj. Proto jsme středem zájmu a předmětem útoků. Proto bude velká snaha přivést k nám co největší množství imigrantů k rozředění energie srdeční čakry Evropy. Proto je stále rozněcována nenávist a rozdělování společnosti. Je to těžko pochopitelné pro mnohé lidí, ale ne stav našich myslí, ale stav našich srdcí bude rozhodovat o naší budoucnosti. Jsme Češi a Slované a projevuje se v nás stále větší touha k návratu ke slovanství. Pokud však ulpíme pouze na povrchu a budeme se zabývat například jen takovými věcmi, jako jsou oděvy, způsob života a organizace společnosti starých Slovanů zejména třeba v období před sedmi tisíci lety a nepochopíme, že základem slovanství před dvacet tisíci lety byly otevřená čtvrtá a pátá čakra, tak bude pro nás těžké postoupit. To nemíním v žádném případě jako jakékoliv odsuzování snah o návrat k vnějšímu projevu slovanství, ale jako zdůraznění toho, co je podstatou slovanství. Stav otevřenosti naší srdeční čakry a umění komunikovat je to, co umožnilo Slovanům přežít všechny věky a všechny útoky na ně, které se vystupňovaly zejména v posledních stoletích až ve snahu Slovany zničit.     

   To, co nás může sjednotit, nejsou argumenty, ale naše srdce. Dokud nedojde k úplnému telepatickému propojení mezi lidmi, je těžké sjednotit naše mysli, naše názory a ideje. Naše srdce však sjednotit můžeme již nyní. Když vytvoříme společné pole energie srdeční čakry, tak i naše rozdílné názory bude možné řešit a vyřešit na jiné úrovni.      

   Zajímavá je informace, že “padouši” se nepopravují, ale zmrazí, uvedou do stáze, aby se nemohli znovu rychle inkarnovat a škodit. Kdo si pamatuje film o supermanovi, tak si vzpomene, že vrchní padouši ze vzdálené a zničené planety Kryptonu také nebyli popraveni, ale byli odsouzeni k jakési formě nežití – hibernaci. 

   Polarizace se projevuje stále výrazněji. Téměř každý se nyní zařazuje do určité názorové části společnosti a někteří dokonce velmi vehementně. Doporučuji sledovat pečlivě současnou a nejen politickou scénu a nejen na celostátní úrovni. Až přijde změna, tak určitě se najdou tací, co se budou chtít, jako již častokrát předtím, postavit do čela proudu změn bez ohledu na to, jaké zastávali názory, za co bojovali a jak se chovali. Nyní mají svobodnu volbu, protože dnes ještě stále je možnost volby a oni si vybrali. Těmito slovy rozhodně není míněno nějaké apriorní odsouzení či volání po odsouzení. Každý se může mýlit a není žádný důvod takovému člověku nedat šanci věci pochopit, ale je důležité zabránit tomu, aby se do čela transformačních procesů dostávali lidé, kteří se o to budou snažit vždy bez ohledu na to, o jaké změny se bude jednat.

   Lidština má jenom jeden výraz, jeden pojem láska. Mimozemské civilizace mají někdy tři až pět pojmů pro lásku. Proto když my chceme vyjádřit tu pravou lásku, tak tomu musíme dát přívlastek bezpodmínečná nebo bezpříčinná nebo mateřská. 

   Není pravdou, že od lásky je krok k nenávisti. Od závislosti je krok k nenávisti.

  Obecně jsou energie srdeční čakry lidí v rámci určitého pásma frekvence vibrací. U konkrétního člověka či bytosti pak záleží na jeho výši frekvence vibrací, v jaké části pásma obecné frekvence vibrací srdeční čakry se nachází. Kromě toho na velikosti vitální energie konkrétní bytosti pak také záleží síla energie proudící z jeho srdeční čakry. Z toho plyne, že kvalita a síla či intenzita energie proudící ze srdeční čakry může být i poměrně velmi odlišná u dvou různých bytostí, i když mají obě otevřenou srdeční čakru.

   Kromě toho i specifický vzor vibrací bytosti se odráží i na specifickém vzoru vibrací energie srdeční čakry, takže podobnost specifického vzoru vibrací hraje roli při rezonanci energie srdeční čakry dvou bytostí a tím i kvalitnějších či méně kvalitních účincích působení energie srdeční čakry jedné konkrétní bytosti na druhou konkrétní bytost. Vždy je energie srdeční čakry pozitivní pro druhou bytost, ale kvalita účinku se může lišit právě vzhledem ke specifickým vzorům vibrací různých bytostí. Tato informace se samozřejmě týká nejen srdeční čakry, ale i čaker ostatních. Kromě srdeční čakry to platí zejména pro pátou komunikační čakru, protože předávání či přejímání informací je otázkou míry rezonance. 

   Do určité míry z výše uvedeného plyne, že když máme zcela otevřenou například srdeční čakru lze další prací zvyšovat účinnost působení její energie na druhé bytosti. Práce na zvyšování celkové frekvence vibrací pak má vliv na účinnost energie srdeční čakry, ale i ostatních čaker. Například stupeň senzibility či paranormálních schopností se může u dvou bytostí lišit i výrazně, i když mají obě otevřenou šestou čakru.   

   Reptiloidi nemají srdeční čakru tak jako my, proto tuto energii nedokážou vysílat, ale tato energie na ně působí tak jako na všechny ostatní bytosti i když ji třeba nepřijímají srdeční čakrou. Reptiloidní duše se vzhledem ke svému specifickému vzoru vibrací a výši frekvence vibrací dostávají do odlišné části astrální reality než lidské duše. Dlouhodobými opakovanými pobyty v lidském těle se samozřejmě tato kvalita může změnit. A protože neexistuje čistě lidská nebo čistě reptiloidní duše, tak se časem může dostat tato duše do lidské části astrální reality. Reptiloidní duše je duše, která posledních několik inkarnací strávila v těle reptiloida.

   Naše otevřená srdeční čakra je zároveň jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy, protože když máme otevřenou srdeční čakru, nemůžeme konat špatné skutky, a tím pádem si dále nevytváříme negativní karmu. 

   Je mnohem důležitější to, co člověk pochopí při inkarnaci, než to, co pochopí v přípravě na další inkarnaci mezi životy v tzv. bardu či astrální realitě. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat mnoho informací, ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Je reálný předpoklad vycházející ze zkušeností, že do osobního morfogenetického pole duše se vnáší ty informace, které člověk vstřebal během života. Pravděpodobně během pobytu v astrálu nelze osobní morfogenetické pole zdaleka tolik ovlivnit, pokud vůbec lze. Je pravděpodobné, že morfogenetická pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen v 3D realitě. Dá se předpokládat vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru, že i v astrální realitě existují morfogenetická pole, ale vzájemná interakce morfogenetických polí 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co je jejich podstatou nebo se naučili milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci, než celý pobyt v astrální realitě.

   Do značné míry problémy současné psychiatrie spočívají v tom, že nerozlišuje dva rozdílné fenomény. Dva rozdílné stavy lidí. Tyto stavy mají společné to, že konkrétní člověk zažívá něco, co se z lékařského hlediska nazývá halucinace, ale jedná se o změněný stav vědomí, či pohyb vědomí v jiných realitách, než je naše 3D realita. Už tímto faktem bývá takový člověk zařazován mezi psychicky nemocné a je také většinou medikamenty léčen. Rozdílnost stavů spočívá v tom, že v prvním případě člověk poměrně přesně rozeznává, kdy se pohybuje v které realitě, zatímco v druhém případě to člověk nerozeznává a víceméně vše považuje za svoji běžnou realitu. Nerozlišuje, zda je v naší 3D realitě nebo se svým vědomím pohybuje v jiné realitě. Tento rozdíl však je rozdílem mezi člověkem se psycho-spirituálními zážitky a člověkem, který je skutečně psychicky nemocen, lidově řečeno je blázen. Rozdílnost těchto stavů by však měla znamenat i rozdílnost přístupů k těmto lidem. V prvním případě lidí, kteří jsou schopni tyto různé stavy vědomí rozlišovat, by tito neměli být zařazováni mezi psychicky nemocné a léčeni klasickými postupy zejména léky. Mělo by jim být poskytnuto poznání, tj. informace o tom, co se jim děje, aby svůj stav pochopili a zároveň poskytnuty návody a postupy, jak se s tím vyrovnávat a pracovat, či dokonce využít pro svůj rozvoj. Místo toho jsou činěny kroky, aby se jim tyto stavy neděly a bohužel většinou léky, které nic neřeší a mají nemalé vedlejší účinky a dokonce si na ně lidé i vytvářejí návyk.

To už bych samozřejmě chtěl asi od lékařské vědy opravdu moc, kdybych navrhoval, aby u té druhé skupiny tzv. bláznů bylo zkoumáno, zda nemají přisedlíka, který může tuto “nemoc” způsobovat.

   Považuji za důležité přidat ještě jednu informaci. Mnozí guruové tvrdí, že nemáme pomáhat druhým s duchovním rozvojem, ale máme jen pracovat na sobě. Můj názor je odlišný. Jako podobenství využívám to, že žák čtvrté třídy může žákovi druhé třídy pomoct s matematikou a dokonce to může mít i lepší výsledky, než kdyby se snažil matematiku žákovi druhé třídy vysvětlovat profesor matematiky z vysoké školy. Nově jsem k tomu dostal informaci, že je důležité, kdo a jakým způsobem učil žáka druhé třídy, protože pravděpodobnost toho, že žák bude při výuce napodobovat svého učitele. Pokud výukové metody učitele mají zásadní chyby, je skutečně reálné nebezpečí, že i žák bude dělat podobné chyby, pokud není nadán přirozenou intuicí, která mu pomůže tyto chyby eliminovat. V duchovní oblasti je to zejména nebezpečí sdělování té jediné absolutní pravdy.      

   Při otevřené čtvrté a páté čakře a komunikaci s rostlinami a zvířaty bychom se k nim nikdy nemohli chovat tak, jak se k nim chováme. Nemyslím, si, že by to nutně ihned znamenalo, že přestaneme jíst, ale výrazně by se změnil způsob získávání potravy.

   V současné době podle mého názoru nemá smysl si dělat přehnané výčitky, protože jsme se inkarnovali do určitých podmínek. 

    Meditace na egregor slovanství má svůj význam ještě z pohledu, který zatím nebyl uváděn či zdůrazňován. V našem (myslím tím v tomto případě Evropu) časoprostoru probíhá nepochybně soutěžení (možná se to dá označit i jako souboj či válka) egregorů. Již jsem vícekrát uváděl, že tato soutěžení egregorů jsou v historii lidstva zcela běžná a vítězný egregor pak ovládá určité území po určitou epochu. Poměrně dlouhou dobu byl velmi úspěšný egregor křesťanství určitě v Evropě, ale i po celém světě slavil úspěchy prosazované v jedné ruce s biblí a v druhé s mečem, který byl později vystřídán střelnou zbraní. V současné době v Evropě egregor křesťanství spoluvytvářený především křesťanskými církvemi výrazně oslabuje a začíná výrazně posilovat egregor islámu. Proto je velmi důležité posilovat co nejvíce egregor slovanství, který je tím egregorem, na rozdíl od egregoru křesťanství, který v našich zemích má při jeho dostatečném posilování energii být v našem prostoru dominantní a zabránit většímu posilování a vlivu egregoru islámu. Myslím si, že bohužel většina lidí výrazně podceňuje děje v tzv. jemně hmotném světě a jejich vliv na náš tzv. hrubo hmotný svět, zejména, když o jeho existenci buď ani neví, nebo v něj nevěří. V dnešní době však už je mnoho lidí, kteří si význam těchto dějů a vliv bytostí v jemně hmotném světě uvědomují, a tak je na nich, aby svými aktivitami jemně hmotný svět a jeho bytosti ovlivňovali. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, tak upozorňuji, že těmito aktivitami nejsou jen kolektivní meditace, ale do určité míry celý způsob života.

    Musím o tom někdy promluvit, protože v této oblasti panuje dost  desinformací a zmatků. Při posuzování možných karmických následků je vždy nejdůležitější záměr, tj. za jakým účelem člověk koná. Výsledek není tak důležitý, ačkoliv se to bude zdát lidem divné. Někdy i naše vyloženě negativní jednání má pro toho druhého pozitivní účinek, a přesto nebudeme karmicky hodnoceni kladně. A do určité míry to platí i naopak.

   Výsledek ovlivňuje vždy více faktorů, zatímco záměr je pouze náš vlastní projekt a tedy pouze za něj jsme ze sta procent zodpovědní. Jedním ze základních skutečností, které ovlivňují čistotu našich záměrů je otevřená srdeční čakra, která nám neumožňuje konat tak, abychom vědomě působili utrpení druhým bytostem, bytostem v nejširším smyslu toho slova. Otevřenost srdeční čakry je základním předpokladem nevytváření si negativní karmy.

   Všechny zajímá otázka budoucnosti. Jsou tu různé varianty konfliktů, kataklyzmat, slunečních záblesků a událostí, transformačních procesů a podobných fenoménů. Vždy se hovoří o vlivech kosmických či vlivech mimozemských ras a inteligencí, cyklických procesů a podobně, ale neuvažuje se o podle mě nezanedbatelném a možná nejpodstatnějším fenoménu, kterým je dle mého názoru to, že vše je jen neuvěřitelně složitá hra jednoho ohromného vědomí. Samozřejmě toto vědomí je fragmentováno na jednotlivá podvědomí či bytosti, takže si nemusíme nutně představovat, že “ten nejvyšší” se zrovna stará o to, co se děje na nějaké planetě v jednom z nekonečného počtu vesmírů a realit, což je tendence mnoha různých náboženství. Součástí tohoto kosmického tvůrčího procesu jsou i všechny síly a fenomény, které jsem uvedl výše, ale výsledný vektor (směr) těchto tvůrčích sil může být i výrazně ovlivněn silou vyšší, která není zahrnuta v těchto silách.

   Pokud například uvažujeme o různých vlivech, jako jsou planetární kataklyzmata nebo mohutné erupce na slunci produkující elektromagnetickou bouři na Zemi s následným zničením všech nebo téměř všech elektronických zařízení na Zemi, nebo přepólování magnetických pólů planety, tak si myslím, že bychom neměli vyloučit vliv inteligence bytostí kosmických těles a jejich záměrů s lidstvem na naší planetě. To samé se týká i dalších předpokládaných vlivů kosmického charakteru jako například vliv hnědého trpaslíka, nebo postupného vstupu Sluneční soustavy do energeticky silného místa naší galaxie.    

 “Nikdo neví proč a nikdo neví jak, ale je to tak”

 “Dívám-li se dovnitř sebe, vidím celý svět, podle sebe soudím tebe, není co závidět”

  ” Nebylo jeho smyslem života zvítězit, ale porazit soupeře “

  ” Když začneš milovat sám sebe, máš šanci zažít i lásku boha ”

  ” Chceme změnit náš svět pro naše děti nebo změnit naše děti pro náš svět? ”

  ” Energie srdeční čakry dokáže překonat všechny nesrovnalosti v našich vztazích ”

Shlédnutí: 2372