Karmické vazby v partnerských vztazích

   Toto téma je zejména v současné době velmi aktuální. Působením souběhu mnoha kosmických vlivů a kvality času dochází k urychlování účinků karmických příčin a vazeb. Mnoho lidí se rozchází a potkává, dochází ke krizím, ale naopak i k regeneracím partnerských vztahů. Zajímavé je, jak málo lidí a dokonce i těch s určitým duchovním poznáním, přisuzuje tyto události ve svých životech právě karmickým vlivům.

   Samozřejmě lidé, kteří netuší či nevěří na reinkarnace, nemohou karmickým vazbám přikládat žádný vliv a nepochybně je takovýchto lidí převážná většina. Vzhledem k nedostatku poznání pak tito lidé hledají různé jiné příčiny a vlivy v tom, co se v jejich životech a zejména partnerských vztazích odehrává. Velmi často vůbec nedokážou pochopit, co se to s nimi najednou děje a proč se to děje. Tento nedostatek poznání pak má s vysokou mírou pravděpodobnosti negativní vliv na možnost nacházení optimálních řešení životních situací, které mají své příčiny v karmických vztazích vzniklých v minulých životech, a to někdy i životech v čase velmi vzdálených.

   Ovšem ani lidé, kteří mají obecné poznání o reinkarnacích a karmických vazbách, ale nemají konkrétní informace o svých inkarnacích a karmických vazbách, často tápou v chápání problémů pocházejících z partnerských či příbuzenských vztahů, protože neznají jejich karmickou podstatu. Přitom karmické vazby z minulých životů hrají často, jestli ne téměř vždy, podstatnou roli v utváření životních a partnerských příběhů. Nedá se sice vyloučit, že v konkrétním případě nějací dva partneři nemají žádné společné zkušenosti z minulých životů a nevytvořili si tak žádné karmické vazby, ale dle mých zkušeností je to spíše výjimečná situace.

   Znám i takové případy, kdy jedna bytost pomáhá druhé tzv. odžít si karmu, aniž se před tím v minulých životech potkali, ale není to běžné. Obvykle se lidé setkávají opět po vzájemných vztazích ve více inkarnacích, a to i v inkarnacích v čase vzdálených i v kategorii tisíců let i více. Možné a zřejmě pravděpodobné jsou i mnohem starší společné inkarnace, ale většinou čím vzdálenější inkarnace, tím jsou informace o ní pro nás mlhavější a nedostupnější, ale i v tomto případě to neplatí absolutně. Významné momenty inkarnací vzdálené v kategorii tisíců let jsou pro nás někdy podstatně snáze dostupné, než například informace z minulého života vzhledem k intenzitě prožitků v dané inkarnaci. Více lidí má velmi intenzivní vzpomínky z konce Atlantidy a ovlivňuje to jejich životy někdy více, než si uvědomují nebo než jsou ochotni si připustit.

   Zvláštní a někdy velmi zajímavé jsou příběhy seznámení karmických partnerů. Občas to vypadá až na neuvěřitelnou shodu náhod, která zapříčinila to, že se dva lidé seznámí a sblíží a stanou se z nich i celoživotní partneři. Samozřejmě jsou i opačné příběhy, kdy spolu například pracují pět let v jedné firmě.

   Když se však člověk zamyslí nad důsledky takovýchto zdánlivě nevysvětlitelně náhodných setkání, tak pokud nemá jako svůj filozofický základ materialistické pojetí, ve kterém vše, co se děje, je pouhou dlouhodobou shodou náhod, tak si myslím, že prostě musí dojít k závěru, že se tak muselo stát. Jestliže připustíme, že stačilo málo (a někdy se jedná opravdu o krátké časové okamžiky i v kategorii minut či dokonce vteřin) a všechny příběhy partnerů, jejich dětí, jejich partnerů, dětí jejich dětí a jejich partnerů by se odvíjely zcela jinak včetně toho, že by se nemohli potkat další karmičtí partneři a řešit si své karmické vazby, tak si myslím, že musíme dojít k závěru, že k tomu setkání prostě muselo dojít.

   V souvislosti s tímto tzv. potkáním a následným samotným začátkem vztahu karmických partnerů považuji za vhodné se zmínit o jednom často zmiňovaném fenoménu, kterým je tzv. dvojplamen. Uvádí se, že pokud se potkají dva lidé a jedná se u nich o jev, kterému se říká láska na první pohled, tak že se jedná o jev zvaný dvojplamen, to znamená, že se zjednodušeně řečeno potkají dvě části jedné rozdělené duše, které se potkají v jedné inkarnaci a vzhledem k tomu, že se jedná o dvě části téže duše je jejich vztah velmi silný a okamžitý.

   Jak už si asi posluchači či čtenáři všimli, téměř nikdy neřeknu, že je něco nemožné, ale myslím, že v případě té tak zvané lásky na první pohled se nejedná o dvojplamen, ale že se potkávají dva lidé se silnými karmickými vazbami. Většinou se jedná o lidi, kteří měli velice silný partnerský vztah založený na lásce v některé z minulých inkarnací či dokonce ve více inkarnacích. Myslím, že tento jev je dokonce poměrně obvyklý. Problémem bývá a rovněž se nejedná o neobvyklý jev, že často jeden či oba partneři již nějaké partnerské vztahy mají a není výjimkou, že tyto vztahy jsou i na dobré až velmi dobré úrovni. Řešení v takovýchto případech nebývají téměř nikdy jednoduchá, zejména pokud jsou ve hře ještě nedospělé děti a i majetkové vztahy mohou situaci dost komplikovat.

   Takováto situace je přímo modelová, kdy lidé bez obecného poznání, a i bez znalosti konkrétní karmické situace, nedokážou vůbec pochopit, co se to děje a proč to nastalo, zejména když jsou v příběhu tou postiženou či opouštěnou stranou. Je těžké a problematické uvádět v této souvislosti jakékoliv číselné množství případů, ale obávám se, že je až 95 % případů, kdy lidé nemající informace nechápou co se děje. Ani v případech, kdy lidé, kteří jsou tou postiženou stranou a mají obecné poznání i poznání karmických souvislostí konkrétní situace, to neznamená, že situaci budou vnímat s lehkostí či dokonce pozitivně. Jejich velkou výhodou je, že mohou mít reálný podklad pro to, aby se s tím vyrovnali, zejména pokud budou schopni vnímat a uznávat svůj karmický podíl na vzniklé situaci, a to jak z minulého tak i ze současného života.

   Znám více lidí, kteří tvrdí, že znalost minulých životů a karmických vazeb v nich vzniklých je zbytečná. Osobně si to nemyslím a netýká se to jen vztahů mezi partnery, ale vůbec vztahů s bytostmi, a to nejen blízkými. Životní soupeři či nepřátelé mají rovněž často velmi silné karmické vazby, které si řeší v současném životě. Kdyby se těmto lidem dostalo poznání, že například jejich touha někoho zničit, není přes všechna racionální zdůvodňování ničím jiným, než jejich pomstou za příkoří utrpěná od nenáviděného nepřítele v minulém životě, tak by možná od svého jednání upustili. Pochopili by, že jinak se v příštím životě zase podobné situace budou opakovat, a že tento karmický bludný kruh nemá smysl, Ale to jsem zase u nedostatku poznání způsobeného dlouhodobou cílenou desinformovaností lidské společnosti.

   Zřejmě nejčastějším vzorcem partnerských karmických vazeb je vyrovnávání něčeho, co bychom mohli označit jako jakýsi karmický dluh z minulých životů. Jsem přesvědčen, že téměř všichni známe ze svého okolí podivná partnerství, která se zdají pro ostatní nepochopitelná. Jeden z partnerů bývá hodný, hezký, pracovitý a druhý je jeho pravým opakem a nikdo nedokáže pochopit, jak a proč to ten hodný a hezký může vydržet a proč do toho partnerského vztahu vůbec šel. Řekl bych, že někdy se to zdá téměř nepochopitelné a sám znám několik takových partnerských vztahů. Znám ale i taková nepochopitelná partnerství, kdy jeden z partnerů si odžívá svá „karmická provinění“ utrpením s partnerem, kterému „nic nedluží“, ale prostě si našel „vhodného“ partnera na odžití karmy.

   Zajímavé jsou vztahy a nejen mezi partnery, kdy mají oba pocit z minulého života, že jim ten druhý ublížil a přinesli si křivdu do současného života.

   Pokud se potkají dvě bytosti, které byly v minulém životě ve vztahu rodič a dítě, tak se může vyskytnout více variant a záleží na tom, jakou kvalitu ten vztah měl. V negativním případě se někdo někomu mstí, což bývá většinou dítě, protože možnost působit utrpení zejména v dětství má rodič nepochybně větší. Jsou ale i případy, kdy rodič pomáhá svému dítěti z minulého života jako partner v tomto životě projít pozitivním vývojem, aby neopakoval své chyby z předchozích inkarnací. 

   Většinou docela dobrý bývá v současném životě vztah, kdy jeden z partnerů v minulém životě předčasně zemřel, nebo z jiného důvodu nebyl vztah naplněn, například žena byla proti své vůli provdána za někoho jiného. 

   Z tzv. nevidomého pohledu jsou také nepochopitelné vztahy, kdy se oba dva nenávidí, ale přesto spolu dokážou vydržet i celý život. Takový vztah bývá velmi výživný zejména pro blízké příbuzné a zejména jejich děti, i když samozřejmě i pro ně je to škola života a mají se něčemu naučit a něco pochopit. Bohužel to často nepochopí a vzorce chování svých rodičů si přinesou i do svého dalšího života

   Znal jsem i jeden případ, kdy vazby z minulého života zabránily předpokládanému relativně šťastnému soužití dvou partnerů, které bylo opět bez znalosti okolností minulého života zcela pro všechny nepochopitelné.  

   Mnoho lidí už dnes ví a vnímá, že je velmi důležité mít otevřenou srdeční čakru, milovat sebe a ostatní a vnímat, jaký to má vliv nejen na ně samotné, ale i na jejich okolí. Mnohdy však mají pocit, že přesto že se snaží a meditují na srdeční čakru, tak stále pociťují v této oblasti, že přes všechno úsilí nejsou schopni plně milovat a projevuje se to zejména ve vztahu k sobě. Svoji roli v tom sehrávají i karmické vazby a příčiny i v tom smyslu, jak jsem o tom mluvil v předchozím textu. Řešil jsem tuto otázku v jednom konkrétním případě, ale jsem přesvědčen a také jsem v tomto smyslu dostal odpověď, že se jedná o jakýsi univerzální recept, a proto tuto informaci předávám dál.

   Práce na lásce k sobě a lásce vůbec je s láskou pomáhat všem bytostem. Pomáhat v nejširším smyslu toho slova i všem bytostem v nejširším smyslu toho slova. To samozřejmě zahrnuje i posílání lásky ze srdeční čakry. Mezi všechny bytosti je však nutno zařadit i sebe. Důležitý a neopominutelný je aspekt pomáhat s láskou, a to pokud alespoň trochu možno s láskou bezpodmínečnou. Jestliže očekáváme za svoji pomoc nějakou protihodnotu, což se bohužel děje velmi často, tak se dá předpokládat, že očekávaný efekt se buď nedostaví, nebo bude minimální. Pokud aspekt lásky chybí, je to sice vždy lepší než lidem ubližovat, ale je otázkou, jak dalece je to cesta vpřed. Jsem si vědom, že rada „Dosáhnout lásky k sobě a tím i lásky obecně tím, že pomáhám s láskou“ vypadá trochu jako definice v kruhu, ale myslím, že tato forma práce na sobě může fungovat. Jsem přesvědčen, že je určitě jednodušší koncentrovat se na jednu konkrétní činnost pomoci nějaké bytosti a vložit do této činnosti emoci lásky, než dlouhodobě pociťovat lásku k sobě. Kromě toho si vzpomínám na jednu radu Boha z knihy Hovory s bohem autora Neala Donalda Walsche  – Chceš-li se něčím stát, tak si na to hraj. Často mluvím o tom, jak si kluci hrají na Nedvěda nebo na Jágra. Pokud to jen trochu jde, hrajme si na láskyplnou zářící bytost.    

   Zároveň si myslím, že je to univerzální systém a dle mého názoru i nejjednodušší systém či proces, jak si tak zvaně čistit karmu. Samozřejmě to platí i pro uvedené karmické vazby v partnerských vztazích. Výhoda a jednoduchost tohoto systému spočívá mimo jiné v tom, že ani nepotřebujeme znát své minulé životy a svá „karmická provinění“. Ve většině případů, i pokud máme znalosti o svém nevhodném chování v minulých životech, rovněž dojdeme k závěru, že k vyčištění karmy bychom se měli s láskou chovat k tomu, vůči komu jsme se v minulém nebo i tomto životě dopustili takovéhoto nesprávného jednání. Tím nesprávným jednáním je zjednodušeně řečeno takové jednání, které bychom neradi pociťovali na vlastní kůži.      

Shlédnutí: 4100