Posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti

Posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti a meditace k tomuto posílení

 

   Lidé často tvrdí, že nedostávají odpovědi na své otázky, ale základním problémem těchto lidí bude ve většině případů to, že neumějí naslouchat. Umějí jen mluvit. Je nutné se s pokorou učit naslouchat. To ale znamená nejen, aby slova prošla sluchem, ale znamená to vnímat informace, které jsou předávány. Kolem mnoha lidí procházejí pro ně i velmi důležité informace zcela bez povšimnutí.

   Získání informace z informačních polí – položení otázky a koncentrace na odpověď. Informační pole je rovněž součást vědomí, tj. také je to vědomí, takže můžeme, ostatně tak jako vše, chápat informační pole jako bytost. Pokud zacházíme s informačním polem jako s bytostí, tak se k nám informace dostávají snadněji. Informační pole se skládá z jednotlivých datových bodů a ten, kdo umí komunikovat s informačním polem, tak se mu rozzáří jeden z těch bodů, který se týká položené otázky. Pravděpodobně se rozzáří na základě rezonance, protože vyslaná otázka má vibrace určitého vzoru a frekvence. Je nutno to rozzáření datového bodu však chápat jako určité podobenství, ale ne zcela doslovně, a je možné si to rovněž takto vizualizovat a při meditaci je to možné používat jako formu získávání informací z informačních polí.

 

   V případě, že máme pochybnosti, zda nějaký pořad, text, vysílání, seminář či obecně nějaké působení je zjednodušeně řečeno světlé nebo temné či pozitivní nebo negativní a nemáme dostatečně vyvinutou intuici, tak to poznáme podle toho, zda po skončení cítíme příliv energie nebo její odliv. Je to obdobné, jako když jste v blízkosti pozitivní či negativní bytosti.     

 

   Meditace je výborný prostředek harmonizace těla a jeho směřování do jakéhosi optimálního stavu. Například má kladný vliv i na snižování nebo udržení si váhy, pokud je to potřeba.

 

   Hlavní myšlenkou, která mě v poslední době stále více zajímá, je současná situace z pohledu našich možných aktivit. Stále více jsem nabádán, abych se snažil probudit k aktivitě co největší množství lidí, ale s významným důrazem na spojování a sjednocování.

   Když jsem po vysoké škole nastoupil do práce v Motorletu, tak tam byl ředitel, který byl skutečně velmi schopný, což v té době, tj. v roce 1973 nebylo zase tak běžné, protože mnoho schopných lidí bylo po 68. roce z vedoucích míst vyházeno. Ten měl jednu zásadu, která mě utkvěla v paměti. Třeba blbě, ale jednotně. Bylo to v souvislosti s výkazy na nadřízený orgán, když jednotlivé odbory podávaly hlášení na nadřízený orgán a dávaly různá čísla u stejných věcí.

   Nemusíme mít všichni noty té nejlepší písně, té nejlepší muziky, ale je potřeba, abychom měli noty stejné písně a případně i dirigenta, abychom udrželi stejný rytmus. A to ještě pokud toto podobenství převedu na současnou situaci, tak každá ta skupina tvrdí, že ta její píseň je ta nejlepší a mělo by se hrát jen podle jejích not. 

   Co je to za kakofonii, když každá skupina hraje podle jiných not a s jiným rytmem. Ono stačí už jen to, když jsou noty stejné, ale každý drží jiný rytmus. Už to se nedá poslouchat. Nebo si představte, kdyby se konala meditace ve stejný čas, ale každý by měl meditaci jinou.     

   Tak se vracím k tomu základnímu spojit se a sjednotit se.      

   Je známé rčení, že Slovany nemůže nikdo porazit, pouze sami Slované. Myslím, že není velký problém tuto větu vztáhnout i na Čechy. Když sleduji pro mě zcela nepochopitelnou nevraživost mezi alternativními weby a alternativními hnutími, které však mají stejné či velmi podobné cíle a v podstatě stojí na stejné strany barikády, tak mě přepadají obavy. Obzvláště, když vidím stále další drobení politických hnutí a zakládání nových hnutí a straniček a každá se snaží sdělit: “Ale my jsme opravdu ti praví.”

   Jedním z možných základů, na kterém se můžeme spojit, je naše Slovanství. Vím, že to zní jako určité klišé a snadno mohu být napaden z nacionalismu a dokonce šovinizmu, ale na tomto možném postoji se projeví neznalost skutečné historie Slovanů a jejich charakterů jako národa.

 

   Klasickou ukázkou je například 17. listopad, k jehož oslavám jsem dostal informaci o provedení meditace.

   17. listopad byl původně významný den vztahující s k násilí páchanému Němci na Slovanech.  Podle všech indicií bude tento svátek motivován zejména snahou postavit Slovany proti Slovanům pod nálepkou různých jakoby protichůdných ismů. Je potřeba si stále uvědomovat, co se děje a proč se to děje.

   Někdy se mi zdá až neuvěřitelné vidět normální běžné lidi, kteří z toho nemají žádný prospěch, jak jsou na druhé straně uměle vytvořené barikády s lidmi, jako jsou Schwarzenberg anebo Herman. Tito lidé ztratili schopnost vnímat věci intuičně, ale je potřeba jim pomoct a ne proti nim bojovat.

   Pokud se to nedaří slovem, tak se mnohé dá dosáhnut vlastním vyzařováním. Můžeme ovlivnit Evropu i svět nejen tím, že budeme inspirací, ale i tím, že z našeho území bude vyzařovat pozitivní energie a láska. I v našem prostředí, pokud bude dostatečně prozářeno energií lásky, nebudou některé bytosti moci nadále žít.

   Každý z nás může neustále posílat energii ze srdeční čakry, do svého okolí, všem bytostem, Gaie. Tato práce se srdeční čakrou má vliv i na otvírání a odblokování srdeční čakry, takže i ten, kdo takto pracuje, se sám rozzáří, což bude mít pozitivní vliv i na jeho okolí a tím pádem i na vztah okolí k němu a v neposlední řadě i na vztah k sobě samému. Z pohledu vyšších úrovní funguje energie lásky jako jakýsi přírodní zákon a nejedná se jen o jakési naivní řeči sluníčkařů o lásce. Každý, kdo s tím začne cílevědomě a dlouhodobě pracovat se o tom sám přesvědčí.

   Musíme začít pracovat novým způsobem. Nenávist, války, nepřátelství nikdy nic dlouhodobě nevyřešily, ale naopak založily konflikty nové. Negativní síly nám mohou přerušit internet, zabránit hromadným meditacím, ale nemohou zabránit tomu, aby padesát nebo sto tisíc lidí pracovalo se srdeční čakrou a posílalo energii lásky. Na to nemají žádný prostředek.  

   V této souvislosti považuji za velmi důležité upozornit na jednu okolnost, o které jsem již vícekrát mluvil. Pokud chceme zaujmout rozumné (možná bych řekl moudré) stanovisko ve věcech jako je například imigrace, NWO, globální elity, tak doporučuji opakovat si jednu afirmaci. Jsme láskyplné zářící bytosti, ale nejsme blbci. Obávám se, že někteří lidé z druhé strany pomyslné barikády se snaží naplňovat pouze druhou část afirmace. 

 

   Považuji za velmi důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu. David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7000 lidí meditovalo a celosvětově se snížila zločinnost a terorismus o 72%. Z toho plyne závěr, který odpovídá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i velmi malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidí. Velmi malé množství může být jako kormidlo, které změní směr našeho směřování. Jsme neustále manipulováni v tom smyslu, že nemáme tu moc změnit realitu.

 

   Proč mediace na egregor slovanství Čechů a Slováků. Protože je to obrana proti stálé manipulaci, která se nás snaží kromě dalších účinků neustále rozdělovat a odcizovat nás našemu slovanství a jeho charakteru. Stále je možno slyšet a číst úvahy (včetně rádoby vědeckých) typu – patříme na západ, jsme křesťansko-židovská civilizace, geneticky Germáni, Židi, Keltové, Libuše byla keltská kněžka a podobně. Vše jsou to manipulace k potlačení našeho základního charakteru Slovanství, protože Slované jsou největším nebezpečím pro prosazení NWO. Libuše byla slovanská kněžka. Vibrace řeči, mateřský jazyk silně ovlivňuje DNA, takže především jazyk tvoří naši slovanskou DNA.

 

   Pro jistotu znovu uvádím vysvětlení pojmu egregor. Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech.

 

   Posílení egregoru slovanství neznamená žádný nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Jedná se o získání určité kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi a v neposlední řadě ve vztahu sami k sobě, a to jak ve vztahu k sobě coby jednotlivci, tak i ve vztahu k sobě coby národu, tak abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.      

 

Meditaci na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti lez stáhnout na této adrese:

https://uloz.to/!djppQqjhSRfo/miroslav-zelenka-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3

 

 

 

Shlédnutí: 208