Podstata základního konfliktu

Podstata základního konfliktu na Zemi nejen v této době

 

Původně jsem chtěl napsat na světě, ale protože mi je velmi proti mysli samostřednost lidstva a jeho ztotožňování naší zcela nepatrné části Vesmíru se Světem obsahujícím nekonečné množství vesmírů a dimenzí, název článku jsem opravil. Protože je to však běžně zažité budu nadále používat pojem svět ve smyslu naší Země.

Svět se již nikdy nevrátí do původních kolejí. To, co věděli některé bytosti před 12 tisíci lety, jiné před 15 sty lety, někteří psali a říkali před 10 lety či před rokem, někteří začínají chápat nyní a někteří asi zcela nepochopí, ani když už nebudou žádné koleje ani druh vozidel, co by po kolejích mohl jezdit. Vypadá to, že původní koleje kdesi u obzoru končí a nikdo přesně neví, co je za obzorem. Protože za obzor není vidět, není téměř žádné omezení pro popis toho, co je za ním. Kromě toho se i zcela podstatně liší popis toho, co vidíme v okruhu vymezeném obzorem i směrem do minulosti. A to, co je za obzorem směrem do minulosti, je již předmětem spekulací a manipulací na téměř takové úrovni jako směrem do budoucnosti.

Jaký je současný stav této civilizace (přesněji její převážné části) z mého, jak jinak než subjektivního pohledu? Strašidelných a depresivních vizí naší společnosti na internetu koluje dost a dost a tzv. duchovní či alternativní servery jsou jimi zaplaveny, takže není mnoho důvodů se na toto téma rozepisovat. Přesto bych zmínil v krátkosti tři oblasti, které považuji za důležité.

První oblastí je výchova a vzdělávání.

Současná výchova a vzdělávání provádí pravý opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpuje jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími.  Ve škole a často i doma rodiče kladou největší důraz u žáků a svých dětí na to, co jim nejde, místo toho, aby u dětí rozvíjeli to, co jim jde a to, co je baví. Ten tlak je také způsoben systémem přijímání na střední a vysoké školy, kdy špatné známky na základní nebo střední škole z předmětů, které navíc často nemají žádnou souvislost s dalším studiem, bývají nepřekonatelnou překážkou pro přijetí.

Kromě toho jsou na některých vysokých školách předměty, které jsou nepřekonatelnou bariérou pro studenty, kteří jsou jinak talentovaní pro daný obor. Například jsem si jist, že zkouška z matematiky zabránila mnoha talentovaným konstruktérům, technologům, architektům apod. v dalším studiu.   

 

Druhou oblastí je zdravotnictví a péče o tělo a duši.

Kompletní systém tzv. péče o zdraví člověka sestává z mnoha organizací a institucí a lidí, např. ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní a odborní lékaři, lékařská komora zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče. Jediný, kdo má opravdový zájem na zdraví je ten, kvůli kterému zdánlivě celý tento systém funguje. Přesto se ten, který jediný má opravdový zájem na svém zdraví, obrací o pomoc na ty, jejichž tu více tu méně zastíraným zájmem je jejich vlastní prospěch a systém je nastaven tak, že zdraví pacienta to být nemůže a neobrací se na toho, jehož zájem o zdraví je jedině skutečný, a to je na sebe (případně do sebe).

 

Třetí oblastí je oblast poznání, která se ale částečně kryje i s první a druhou oblastí.        

Všechno je jinak. Ano téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme denně zaplavováni z médií všeho druhu, je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který ani nemůže být než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Netvrdím, že se na tomto procesu podílejí všichni vědomě. To matrix využívá velmi rozličných metod manipulace manipulátory, a to cukru i biče a samozřejmě využití slabých stránek lidských povah. Ukázkovým příkladem je historie a to i velice nedávná. Ale ani věda zdánlivě exaktní jako je fyzika, není prosta obdobných manipulací. To ani nezahrnuji politiku, kde lež je standardně zahrnuta do běžné praxe.

Součástí oblasti poznání je i náboženství a filosofie. Manipulativnost většiny náboženství je zcela zřejmá. Velmi zajímavé z tohoto hlediska je důraz na význam utrpení ve velkých náboženstvích. Nutnost utrpení jako samozřejmá součást života je podporována především křesťanstvím, islámem a judaismem.

Omlouvám se, ale nemohu se ubránit, abych se u náboženství zvané křesťanství nezmínil o tom, co jsem dnes (velikonoční pondělí) slyšel v rozhlase. Při dotaze redaktora na určitou skupinu pravděpodobně křesťansky založených lidí, co dnes oslavují, odpověděl jeden z nich: “Oslavujeme to, že bůh vstal z mrtvých“. Myslím, že pro čtenáře Matrixu je zbytečné komentovat absurditu těchto slov, které však jen dokladují tu manipulaci lidí.

K čemu tyto manipulace slouží? Při určitém nevyhnutelném zjednodušení je možno dojít k závěru, že principem a základním motivem těchto manipulací je zabránit tomu, aby se lidské bytosti inkarnované zde na Zemi mohli probudit a realizovat se v celé své plnosti. Cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je bůh a co nebo kdo je člověk.

Velká většina z nás má běžně za to, že pouze někteří „talentovaní“ a případně „trénovaní“ jedinci jsou schopni dosáhnout takového stavu rozšířeného vědomí, že jsou schopni proniknout pod povrch „matrixu“ a tento svět vnímat takový jako je (samozřejmě v úrovni jaké toho jsou „lidé“ vůbec schopni), včetně sebe samého a role a místa v tomto světě. A takový stav považují za něco mimořádného.

Co když tomu je ale zcela obráceně.  Co když po generace trvající manipulací, počínající u mnoha generací předků a pro jednotlivce začínající již samotným narozením a možná již prenatálním životem je nám cíleně bráněno být plnou lidskou bytostí. Bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytost, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.). Bytost, která je schopna díky svému plnému vědomí konat běžně ty samé věci, které obdivujeme u různých mistrů či světců jako schopnosti mimořádné. Bytost, která je schopna běžně dosahovat stavů vědomí, jaké jsou popisovány při použití relativně mimořádných prostředků, jako jsou např. holotropní dýchaní, psychotropní látky, intenzivní meditace apod., či při mimořádných situacích jako jsou např. zážitky blízké smrti. U tzv. přírodních národů jsou tyto stavy považované za normální a běžnou součást jejich života.   

I když se to zdá z pohledu běžného člověka téměř neuvěřitelné, ale co když je tomu opravdu tak, že nebýt cílených „pozemských“ či i „mimozemských“ manipulací všeho možného a zdánlivě nemožného druhu, tak jsme plně vědomé lidské bytosti, které mají plně svobodnou vůli a není je možné ovládat ani cestou přímého ani cestou ekonomického či jiného (např. náboženského) donucení.  Pak je odpověď po důvodech manipulací celkem jednoduchá.

Cílem je moc, nejsilnější „droga“ vesmíru minimálně tohoto našeho 3D vesmíru. Při analýze současné situace není obtížné dojít k závěru, že to k čemu dochází, ať už si to média nazývají, jak chtějí (krize, globalizace apod.), je koncentrace moci a vlastnictví, což jsou spojené nádoby. Pravděpodobně vážnější problém než je vlastní koncentrace moci a vlastnictví je skutečnost, v čích rukách a k jakému účelu k této koncentraci dochází. Jak jsem již několikráte uvedl, problém není globalizace a celosvětová vláda, ale kdo a s jakým cílem bude vládnout.

To, co považuji za velmi důležité zdůraznit a co mně často chybí v různých analýzách, konspiračních teoriích a návrzích řešení, zejména návrzích nových společenských a ekonomických uspořádání a systémů je časté opomenutí základní veličiny těchto systémů, a to jsou lidi. Žádný sebelépe vymyšlený a navržený systém nemůže a nebude „dobře“ fungovat, dokud nedojde k výrazné změně podstatné (nejsem schopen kvantifikovat, ale rozhodně nemyslím, že by byla nutná většina) části lidstva. Tou změnou je míněna kvalitativní změna jednotlivých lidí a zase pokud bych to měl zjednodušeně vyjádřit, změna spočívající ve zvýšení frekvence vibrací vědomí jednotlivých lidí. Jsem přesvědčen, že k této změně dochází. Otázkou zůstává, zda dostatečně rychle a u dostatečného množství lidí.

Ti, v jejichž zájmu tato změna není, protože by přišli o moc, činí všechny možné kroky proti tomu. Výčet jednotlivých těchto kroků je podrobně podáván v mnoha dalších článcích, takže nepovažuji za nutné je zde opakovat. Všechny kroky však při podrobnější analýze lze redukovat na společného jmenovatele a tím je zúžení vědomí a poznání většiny lidí a tím i možnosti i schopnosti svobodně se rozhodovat. Není lepší řešení pro globální elity než přesvědčit většinu, aby chtěla to co ony. Proto jsem přesvědčen, že další kroky budou takové, aby co nejvíce ovlivnily mínění většiny v jejich prospěch a přesvědčily tuto většinu, že jejich zájmy jsou i její zájmy. Jedny z nejpodstatnějších kroků směřují k zabránění zvýšení frekvence vědomí lidí. Všechny tyto manipulace mohou probíhat za použití velmi jemných sil a prostředků, i když katastrofické stavy způsobené člověkem nebo přírodou mohou být při tom rovněž využity, či navozeny.       

Protože ve vesmíru běžně jsou zdánlivě protikladné síly vždy v určité nerovnovážné rovnováze, jsou zde i síly, které naopak napomáhají zvýšení frekvencí jednotlivých lidí. To, že tyto síly pro nás nejsou tak zřejmé a viditelné, což není tak nelogické, neznamená, že nejsou dostatečně mocné.

Polarizace probíhá v celé lidské společnosti a osobně jsem přesvědčen, že i v systému tzv. globálních elit. Určité náznaky signalizují, že došlo k určitému rozštěpeni do dvou částečně protikladných sil, které se neliší tolik základním cílem, ale spíše prostředky jak dojít k tomuto cíli, i když v této souvislosti nelze nepřipomenout známé rčení, že použité prostředky ovlivňují cíl. Zjednodušeně řečeno jedna část by zvolila humánnější prostředky a pro druhou část slovo humánnost nemá žádný praktický význam (kromě možnosti jeho využití pro manipulace). V souvislosti s nehumánností prostředků mě napadla určitá možnost, že akce minimálně některých „bezdůvodných střelců“, kteří postřílí určitý počet zcela neznámých lidi bez zjevného důvodu, může souviset se zkouškami kontroly mysli. 

 Nelze samozřejmě vyloučit, že i u globálních elit dochází k boji o moc, když situace spěje k tomu, že ten, komu se podaří získat moc, bude mít poprvé v nám (běžným lidem) známých dějinách Země moc relativně absolutní.   

Myslím, že stačí pozorovat i pouze naší politickou scénu, abychom vystopovali tento jev. I když mně nyní občas připomínají myšky v bludišti, které se naučily svoji cestu a pak jim někdo přestavěl bludiště. Nebo někdo měl důležitější problémy a přestal je řídit.

To, co považuji za velmi důležité je to, aby alespoň část lidí a alespoň částečně pochopila, co a proč se to děje. Není to jednoduché, protože i v tzv. konspiračních teoriích je mnoho manipulativního. Zejména snahy o negativní programování jsou hojně rozšířeny.

Základní „boj“ neprobíhá v oblasti technologické, ekonomické či politické. Základní „boj“ probíhá o vědomí jednotlivých lidí i lidstva jako celku. Problém spočívá v tom, že si je toho plně vědoma pouze jedna strana (na úrovni naší 3D reality) a této své informační převahy rovněž plně využívá. Kdyby neexistoval internet a staro-novodobé prostředky k rozšíření vědomí, byla by tato převaha takřka dokonalá.

Vše je stále v našich rukách, či spíše našich myslích. Nic není zdaleka ještě rozhodnuto. Budoucnost není dána, budoucnost tvoříme teď. 

Proto, nesnažme se zkoumat, jaká bude budoucnost, proto abychom podle toho přizpůsobili svou přítomnost, ale tvořme přítomnost podle toho, jakou budoucnost chceme.

 

 

    

 

Shlédnutí: 117