Otevřenost čaker a jejich sektory

   Na téma čaker a jejich otevřenosti jsem dostal zajímavé informace, které mě zaujaly a do určité míry i mně objasnily některé nejasnosti až bych řekl zdánlivé rozpory, které se jevily v okruhu otázek spjatých s otevřeností čaker. Určitou rozpornost jsem mimo jiné vnímal v tom, že někteří lidé změřenou otevřenost čaker poměrně vysokou a také jsem to tak vnímal, ale přesto jsem pro ně dostával informace o tom, že by na této čakře měli pracovat. Dokonce i lidé, u kterých jsem to takto cítil, to také často cítili podobně. Samozřejmě tu vždy zůstává otázka přesnosti měření čaker, ale vycházím z případů, které se mně zdály z pohledu naměřených hodnot poměrně pravděpodobné a odpovídající mému nacítění dané bytosti.

   Základ těchto nových informací spočívá v tom, že jednotlivé čakry, které můžeme vnímat rovněž, jako určitá pásma frekvence vibrací mají kromě výšky frekvence vibrací charakteristické pro každou čakru ještě členění, které se dají označit jako sektory. Pro vizuální představivost kromě horizontálního členění ještě členění vertikální. Také by se to dalo, byť poměrně nepřesně formulovat tak, že kromě kvantitativní charakteristiky mají jednotlivé sektory i svojí kvalitativní charakteristiku. Formou určitého podobenství bych to přirovnal k inteligenci a měření inteligenčního kvocientu. Když se měří inteligenční kvocient v různých testech, tak jsou tam jednotlivé oddíly zaměřeny na různé druhy inteligence, například na inteligenci geometrickou, sémantickou apod. Tak jako jsou různé druhy inteligence, tak jsou i různé sektory u jednotlivých čaker.

   Učiním krátkou odbočku – dle mého názoru jedním ze základních nedostatků těchto testů je to, že se nezabývají intuicí, kterou považuji za významnou složku inteligence, i když jsem si vědom, že zjišťování intuičního kvocientu by bylo výrazně složitější a problematičtější. Na druhé straně by výsledky zjištění IUQ umožnily pochopit, proč někteří lidé s nižším IQ mají v životě podstatně lepší výsledky než lidé i s podstatně vyšším IQ za předpokladu stejné emočního kvocientu, který hraje v životním uplatnění také významnou roli.

   Kromě informace o různých sektorech jednotlivých čaker považuji za důležitou informaci o tom, že při měření otevřenosti čaker, tak jak se většinu provádí (zjednodušeně řečeno na principu kyvadla), tak výsledkem bývá otevřenost toho sektoru čakry, která má nejvyšší hodnotu. Pokud si představíme sektory konkrétní čakry jako sloupce charakterizující otevřenost sektoru, tak naměřená hodnota otevřenosti čakry odpovídá hodnotě otevřenosti nejvyššího sloupce.  Z toho pramení, že i když má někdo například změřenou otevřenost srdeční čakry na 85 % a může to být klidně i nejvyšší hodnota ze všech ostatních čaker, tak může mu být doporučeno, popřípadě to i sám může tak cítit, že v daném čase je pro něj nejdůležitější pracovat na srdeční čakře, protože například sektor lásky k sobě může být pouze na 50 %. Odhadl bych, že tato situace může být běžná například pro ženy matky, kdy vlivem mateřství sektor lásky k dětem a do určité míry i obecně k lidem někdy i výrazně narůstá, ale láska k sobě zůstává na nízkých hodnotách. Obdobná situace může rovněž nastávat při usilovné práci na srdeční čakře a lásce, ale není vykonávána dostatečná práce na lásce k sobě.  Jen upozorňuji v této souvislosti, že slovo práce v úsloví práce na sobě je nutno chápat trochu jinak, než jak je slovo práce běžně chápáno. Práci na sobě bychom měli chápat jako něco radostného a povznášejícího a ne jakousi povinnost.

     Myslím, že informace o různých sektorech čaker má význam pro pochopení některých nejasností, které se vyskytovaly v souvislosti s měřením otevřenosti čaker. Je zajímavé, že jsem již dostal emaily v tom smyslu, že můj krátký vstup o tomto tématu v pořadu o času a jeho cykličnosti dne 14.8.2018 pomohl někomu vyjasnit zdánlivé rozpory mezi vlastními pocity a změřenými hodnotami otevřenosti čaker. Z dosavadních zkušeností získaných za poměrně krátkou dobu to vypadá, že nejčastější rozpor je mezi vysokou naměřenou hodnotou otevřenosti srdeční čakry a pociťováním nedostatečné lásky k sobě.  Dalším takovým častěji se vyskytujícím příkladem je otevřenost páté krční čakry, kdy je zdánlivý rozpor mezi vysokou hodnotou otevřenosti čakry a sektorem schopnosti naslouchat. 

   Pokud zůstaneme u páté čakry, tak lze ještě lze zmínit některé jedince, kteří mají schopnost vidět jemněhmotné bytosti (např. elfy, víly a jiné), ale ostatní sektory páté čakry, popřípadě ostatní čakry již nemají tak otevřené. V některých případech jsou pak považováni za velice vysoké duchovní bytosti pro své nadpřirozené schopnosti, ačkoliv tomu tak není, zejména když stav otevřenosti srdeční čakry není na patřičné úrovni. To se týká i některých dalších senzibilních schopností. Podotýkám, že se jedná o případy, kdy tito jedinci skutečně senzibilní schopnosti mají a nejedná se pouze o schopnosti marketingové, což je bohužel také poměrně častý případ některých lidí považovaných za vysoké duchovní bytosti.

   Na druhé straně tato hypotéza sektorů čaker také vysvětluje vyskytující se případy vyšších duchovní bytostí (myslím hmotných), které v některých sektorech čaker nedosahují stoprocentní otevřenosti a tím nemají některé schopnosti, které by jinak odpovídaly stupni otevřenosti vyšších čaker. Některé schopnosti prostě nepotřebují ke splnění úkolu, který tu mají a některé by jim dokonce mohly plnění jejich úkolu ztěžovat, protože jejich využívání by je odvádělo od naplnění hlavního úkolu. 

   Tyto informace je nutno posuzovat tak, jako i mnoho jiných, jako model skutečnosti. Členění čaker na jednotlivé sektory nelze chápat jako striktní geometrické vyjádření a hranice mezi jednotlivými sektory jsou nezřetelné a jednotlivé sektory se do určité míry překrývají a prolínají a nepochybně i vzájemně ovlivňují. Ve většině případů také nebudou mezi jednotlivými sektory konkrétní čakry výrazné rozdíly. Je dost nepravděpodobné, pokud ne zcela vyloučené, že někdo má například lásku k lidem na 95 % a lásku k sobě na 5 %.

   V následující části se pokusím nastínit možné rozčlenění sektorů jednotlivých čaker, ale upozorňuji, že se jedná pouze o jakýsi nástin, o příklad možného rozčlenění sektorů a je nutno k němu také tak přistupovat. Zařazení jednotlivých sektorů do jednotlivých čaker bude nepochybně mnoho lidí vnímat odlišně. V žádném případě to nelze chápat jako striktní členění a přiznám se, že u vyšších čaker a zejména sedmé je to trochu střelba od boku. Možná časem dostanu informace přesnější i v této oblasti. Takže nyní se budu věnovat rozčlenění jednotlivých čaker.

1. čakra – tvorba fyzického těla, schopnost čerpání základní vitální energie, napojení na planetu, karmické vazby

2. čakra – sexualita, smyslnost, emoce,

3. čakra – vitální energie, mezilidské vztahy, hojnost, vůle, sebedůvěra, schopnost léčení

4. čakra – láska k sobě, láska k lidem, k dětem, ke živočichům, k rostlinám, k planetě a nerostům, k vyšším bytostem

5. čakra – verbální komunikace, hudební sluch, smyslový příjem informací, telepatická komunikace s bytostmi všeho druhu včetně tak zvaně neživých předmětů, příjem informací z informačního pole

6. čakra – intuice, jasnovidnost, inteligence, fantasie, tvůrčí schopnosti, mentální ovlivňování reality

7. čakra – spojení se zdrojem, spojení s overegem, astrální cestování, opouštění těla

V souvislosti se sektory srdeční čakry upozorňuji, že se jedná o pohled z určitého úhlu pohledu, z určité úrovně poznání, protože jednotlivé sektory jsou pojmenovány vždy jako láska k …, a v jiných svých textech mluvím o tom, že láska je stav duše (vědomí) a ne vztah k někomu nebo něčemu a takto to vypadá jako zdánlivý rozpor. 

Shlédnutí: 3615