Některé hypotézy a teorie naruby

Některé hypotézy a teorie „naruby“

 

   V tomto článku se pokusím podívat na některé známé hypotézy a teorie označované většinou jako konspirační či alternativní a nabídnout k nim odlišnou, někdy až přímo protikladnou variantu. Chápejte to prosím spíše jako nabídku nových variantních informací, jako námět k zamyšlení, než jako pokus o předložení pravdivého obrazu skutečnosti. Pokud bude mít někdo pocit, že k bláznivým teoriím předkládám ještě bláznivější variantu, tak proč ne. Smutných a vážných informací je všude na internetu dost a dost a silvestrovská doba je nakloněna spíše veselejšímu tónu.      

 

Účel chemtrails

 

   Je více teorií, které se zabývají tím, k čemu by mohly sloužit chemitrails. Jedna z nich, maskovací (mlžící) verze je ta, že jejich účelem je zabránit globálnímu oteplování. Tato varianta nevypadá příliš pravděpodobně. Za prvé je vypouštěna takřka oficiálně a za druhé ti, kteří stojí za chemitrails mají přesné informace o tom, jak je to s globálním oteplováním doopravdy a za jakým účelem byla tato teorie vytvořena a rozšířena. Druhou, podstatně zajímavější teorií je ta, že účelem chemitrails je zabránění či omezení pronikání tak zvaně transformačních energií na Zemi s cílem zabránit nebo zpomalit zde transformační proces. Tyto transformační energie působí na vědomí lidí tak, že dochází ke zvýšení frekvence jejich vibrací a tím i k probouzení. 

 

   Teorií naruby je v tomto případě hypotéza o tom, že chemitrails slouží k ochraně příslušníků globálních elit před těmito energiemi, protože dopadající energie s vysokou frekvencí vibrací negativně ovlivňují příslušníky globálních elit tak, že to má škodlivý vliv na jejich zdravotní stav a psychiku. Dokonce je možné, že špičky globálních elit pomocí chemitrails chtějí zabránit i té variantě, že by u některých jejich příslušníků mohlo dojít také ke změnám vědomí a tím i odklonu od jejich zásadní strategie.         

 

 

Odsun ze Země

 

   Dle některých internetových stránek (například Vesmírní lidé Ivo Bendy) jsou v prostorech Sluneční soustavy připraveny tisíce či dokonce miliony kosmických lodí.  Tyto lodě mají v určitý okamžik, který by byl kritický pro obyvatele Země, nalodit tu „lepší“ část z nich a zachránit tak velký počet lidí před katastrofickou situací (existují různé verze těchto katastrof) na Zemi. Dále pak jsou víceméně dvě základní možnosti. Po rekultivaci Země do stavu obyvatelnosti budou tito lidé vráceni na Zemi nebo budou přeneseni na jinou pro ně vhodnou planetu. Zachráněni budou lidé s vysokou frekvencí vibrací („duchovně na výši“) a jejich počty se různí od několika milionů po několik miliard.

 

   Teorií naruby je varianta, že odvezeni nebudou lidé s vysokou frekvencí vibrací, ale naopak cca dvě miliardy bytostí (ne všichni musí být zcela lidmi v nejužším slova smyslu) bude odvezeno z této planety na planetu jinou, vhodnou pro ně k životu. Mělo by se jednat o nízkovibrační bytosti z celého spektra lidské společnosti, tj. i negativní z horních pater i spodních pater společnosti. Zbývající lidé na Zemi zbaveni těchto nízkovibračních bytostí pak již zvládnou transformaci Země podstatně snadněji.        

 

 

Projekt Blue Beam

 

   Dle informací v rámci tak zvaných konspiračních teorií je cílem projektu  Blue Beam pomocí mimořádné a dosud utajované audiovizuální techniky simulovat pro všechny obyvatele na Zemi virtuální realitu – přílet mimozemské civilizace. Tato simulace bude znázorňovat „hodné“ mimozemšťany, kteří přiletí jakoby za účelem záchrany a povznesení lidské civilizace a veškerá jejich masmediální prezentace bude vedena v tomto duchu (vytvoření celosvětového náboženství, předání vyspělých technologií apod.). V této virtuální realitě se pak ale má ukázat, že jejich zájmem je ovládnutí Země, což přiměje lidstvo, aby se semklo a bojovalo rukou společnou a nerozdílnou proti mimozemskému nepříteli. K tomu bude nutné vytvořit celosvětovou vládu a jednotnou celosvětovou armádu a výsledkem má být dobrovolné přijetí NWO téměř všemi lidmi.

 

   Teorií naruby je hypotéza, že projekt Blue Beam je skutečný existující projekt, ale jeho skutečným účelem je simulovat existenci projektu virtuální reality a vmanipulovat tak lidstvo do takového stavu, kdy jakýkoliv projev mimozemských civilizací bude vnímán jako virtuální realita.  Vzhledem k tomu bude odmítnut a skuteční mimozemšťané budou vnímáni jako pouhá umělá fikce. Takže většina lidí prostě neuvěří tomu, co vidí a slyší, čímž by byl jakýkoliv vliv pozitivních mimozemšťanů eliminován, či podstatně ztížen.     

 

 

Země trestanecká kolonie

 

   Mnohé teorie hovoří o tom, že se na Zemi v průběhu mnoha tisíců či milionů let vyskytlo mnoho různých bytostí, z nichž část tvořili i lidé. Většina těchto teorií se přiklání k názoru, že se jednalo o civilizace nebo jejich části, které opustily z různých důvodů své domovské planety a přemístily se na Zemi. K tomu je nutno logicky předpokládat, že tito lidé byli technologicky na výši, protože dokázali svými dopravními prostředky (ať už si pod tím představíme v podstatě cokoliv) překonat kosmické vzdálenosti počítající se minimálně v řádu světelných let. Rovněž se dá do určité míry předpokládat, že lidé pocházející z těchto civilizací byli i duchovně na výši, protože se jim podařilo překonat zlomový bod technologického rozvoje, aniž by došlo k sebezničení. Rovněž mnohé mýty a báje (včetně či zejména náboženských) vyprávějí o tom, že lidský vývoj směřoval spíše od ducha do hmoty, od „světla“ k „temnotě“, i když v příčinách tohoto vývoje se liší i dost podstatně (ale Satan či Lucifer by pravděpodobně v oblíbenosti s převahou zvítězili). V podstatě se tyto názory dají shrnout do závěru, že lidstvo duchovně stále klesalo, až se dostalo do stavu, který můžeme vnímat dnes.

 

   Teorií naruby je hypotéza, že v případě posledních výsadků na Zemi se nejednalo o duchovně vyspělejší části mimozemských civilizací, ale právě naopak o tu část lidí, které se duchovně vyspělé civilizace potřebovaly zbavit, například z důvodu snahy o celkové zvýšení frekvence vibrací na jejich domovské planetě. Nabízí se tu jistá podobnost s trestaneckou kolonií, jakou byla Austrálie, i když to není nutno chápat pouze tak, že vysídlenci z jiných planet byli pouze porušovatelé tamních trestních kodexů. Z této hypotézy by pak přirozeně byla snáze pochopitelná současná situace lidstva bez jinak nutných teorií o duchovním pádu lidstva či působení Satana.

    V rámci této hypotézy se dá předpokládat, že původní mimozemské civilizace o vývoj vysídlenců na planetě Zemi pravděpodobně neztratily zájem, ale naopak s větší či menší intenzitou působily na civilizace na Zemi. Pro tuto variantu svědčí rovněž mnoho legend a mýtů (z mnoha různých míst na Zemi), ale dá se říct i důkazů v podobě různých artefaktů. Rovněž je možné předpokládat, že na Zemi byli posíláni v různých dobách a různou formou (například inkarnací) mnozí avatáři a učitelé, jejichž úkolem bylo dostat či vracet lidstvo na cestu pozitivního rozvoje. O učitelích a avatárech existuje také mnoho dokladů a o existenci minimálně několika z nich nepochybují odhadem tak alespoň dvě třetiny lidstva.

 

 

Rasový původ Globálních elit

 

   V rámci konspiračních teorií existuje jedna pro běžné lidi obzvláště těžko stravitelná varianta, jejímž čelným šiřitelem je například David Icke. Dle této teorie je alespoň část genetického materiálu minimálně části příslušníků globálních elit reptiloidního charakteru, který byl do genetické výbavy těchto „lidí“ vložen genetickými manipulacemi ze strany reptiloidních mimozemských civilizací. Vzhledem k tomu se tito „lidé“ vyznačují poměrně vysokou inteligencí, ale na druhé straně takřka absencí emocí a citů, takže nemají problém vládnout lidem bez ohledu na jejich utrpení. Pro udržení genetické čistoty a zachování uvedených charakterových vlastností (city a emoce jsou považovány za slabost ztěžující výkon moci) se tato relativně malá a uzavřená skupina snaží rodinné svazky uzavírat pouze v rámci svého společenství.    

 

     Teorií naruby je hypotéza, že se naopak jedná o dodržení genetické čistoty původních příslušníků prvního výsadku, což jsou v souladu s předchozí teorií naruby lidé, kteří právě pro své charakterové vlastnosti vyznačující se zejména nedostatkem lásky, byli vyhoštěni ze své mateřské planety. Právě vzhledem k absenci citů se těm nejvíce bezskrupulózním podařilo ovládnout na delší dobu ostatní přistěhovalce a právě proto, aby si tuto vládu udrželi, snaží se udržet genetickou čistotu v rámci této malé uzavřené skupiny. Zároveň se celkem logicky snažili a stále snaží zabránit všem inkarnovaným a neinkarnovaným vyslancům z mateřské planety (případně planet) v jakémkoliv duchovním pozvednutí Země. Částečně proto, že chovají k těmto lidem apriorní (a lidsky i celkem pochopitelnou) zášť, a částečně a zejména proto, že duchovní pozvednutí obyvatel Země bude znamenat konec jejich ovládání lidstva.

   Tato teorie naruby však nevylučuje, že genetický materiál těchto bytostí nebyl pozměněn reptiloidními geny již v předchozích mimozemských etapách vývoje.

Shlédnutí: 471