Manipulace jako součást našeho života

   Manipulace je stará jako lidstvo samo. Tato formulace je však poměrně nebezpečná (míněno pro autora), protože může přijít otázka: A jak je staré lidstvo anebo dokonce, co je to lidstvo? Kromě toho je to také nepřesná informace, protože manipulace je nepochybně starší než lidstvo, pokud si lidstvo definujeme pouze jako mammaloidy (humanoidy savčího typu) obývající planetu Zemi. Jsou mnohé indicie obsažené například v mýtech a legendách mnoha národů, že lidstvem bylo manipulováno již od samého počátku jeho existence na planetě, takže lze téměř s jistotou předpokládat, že manipulátoři a manipulace existovali ještě dříve, než entita, kterou označujeme jako lidstvo.

   Klasickou ukázkou manipulace a manipulátorů jsou informace o Annunacích ze Sumeru nebo o starořeckých bozích ze starořeckých mýtů, u kterých lze rovněž předpokládat, že se jednalo o příslušníky mimozemských civilizací (dle některých názorů se mohlo jednat rovněž o Annunaki), nebo dle nových informací příslušníky podzemních civilizací.

   Už sám pojem manipulace připouští různé výklady a tak může být z tohoto pohledu problematický. Například když shrnu a zjednoduším definici z Wikipedie, tak manipulace je snaha o působení na myšlení druhé osoby či osob, kdy manipulátor  se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní.  Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nedokáže a někdy ani nechce manipulaci bránit. Zvláštní formulace je ve slovníku cizích slov, kde je uvedeno, že manipulace je nečestné jednání, čachry.

   Oproti tomu Wikipedia uvádí, že manipulaci můžeme chápat i pozitivně, jako působení na ostatní s využitím autority a zkušeností, s čímž nemám problém souhlasit.

   Rozpaky však u mě již vzbuzují uvedené příklady pozitivní manipulace, tj. některé zdravotnické obory – psychologie, psychiatrie, atd. Ne, že by ve mně v této souvislosti budilo rozpaky slovo manipulace, ale slovo pozitivní už nevidím tak jednoznačně. To už bychom k oborům psychologie a psychiatrie mohli přidat též farmacii. Když trochu odbočím či předběhnu, tak manipulace s pacienty a případně jejich příbuznými ve zdravotnictví je také jedním ze zářných příkladů manipulace, i když si ji v konkurenci s manipulací politickou mnoho lidí příliš neuvědomuje. Možná už z toho důvodu, že se s ní přece jen setkávají v menší míře, zejména pokud jejich zdravotní stav či jejich blízkých nevyžaduje zvláštní péči.

   Zajímavé je, že Wikipedia se zabývá pouze manipulaci někým a ne něčím a v podstatě ji redukuje na snahu na ovlivnění mysli (vědomí) lidí, a přestože to považuji za velice důležité, zřejmě nepředpokládá ovlivňování kolektivního vědomí lidí či lidstva, což rozhodně není zanedbatelná forma manipulace.

   Když se zamyslíme nad takto na jednu stranu zúženým pojetím, ale na druhou stranu v ostatních aspektech rozšiřujícím pojetím, tak v běžném každodenním životě jsme v podstatě bohužel neustále něčím či někým manipulováni, aniž si manipulace většina lidí je vůbec vědoma. Tato manipulace probíhá od útlého dětství. Abychom se však necítili pouze jako oběti, je potřeba si připustit, že i my jsme často v roli manipulátorů. V náš prospěch může hovořit to, že zjednodušeně řečeno jsou tři druhy manipulací z pohledu možného či očekávaného výsledku manipulace.

   První je ve prospěch manipulátora, druhá ve prospěch manipulovaného a třetí je ve prospěch obou. Trochu z jiného úhlu pohledu (pohledu ovládání a sloužení) se těmto věcem věnuji v pořadu či článku “Sebevědomí a pokora”. Jako příklad třetího druhu uvádím reklamu či marketing, které bývají téměř nepochybnými formami manipulací, ale mohou přinést prospěch jak prodávajícímu, tak i kupujícímu.

   Jak dalece a široce jsme dlouhodobě ovlivňováni podprahovými a nadprahovými manipulacemi všeho druhu si běžně v podstatě nemůžeme ani plně uvědomovat. Zde uvedu jeden příklad:

   Náboženství ovlivňuje mysl nevěřících lidí, aniž si to uvědomují. I když je Česko společností v absolutní většině sekulární, stejně většina nevěřících slaví Vánoce. Možná nevěří na Krista a jeho otce Boha, ale neuvědomují si, jak silně je náboženství formuje. Podle novozélandských vědců má náboženství silný vliv také na psychiku nevěřících. A nejde jen o kulturní stereotypy.

   Vědci z Finska provedli experiment, v němž sledovali pomocí snímacích technologií mozek pokusných osob. Část byla věřící, část naprosto nevěřící. Autoři výzkumu hovořili s dotyčnými o konceptu Boha. Ti museli také číst různá prohlášení, kupříkladu: „Vyzývám Boha, aby mé rodiče nechal utopit. Vyzývám Boha, aby mě nechal zemřít na rakovinu.“

Děsivé věty ale vyvolávaly v nevěřících úplně stejně silné reakce jako ve věřících. Přitom podle autorů nešlo o strach z umírání blízkých či vlastní smrti. Protože v další části experimentu četly pokusné osoby věty bez Boha. „Přeji si, aby se rodiče utopili…“ Jenže tyto věty neděsily ani věřící, ani nevěřící.

„Tyto objevy naznačují, že navzdory tomu, že nevěřící popírají existenci Boha, stejně se chovají tak, jako by v něj věřili,“ tvrdí profesor Jamin Halberstadt z Otago University na Novém Zélandu.

   Podle jeho kolegyně Britanny Cardwell ale neznamená, že nevěřící lžou. Spíš jde o to, že vliv náboženské kultury je tak silný, že nás od narození poznamenává podvědomě (vytváří tzv. implicitní postoj). Ačkoli nevěřící rozumově opravdu nevěří v Boha (explicitní postoj), implicitní postoje se vynořují proti jeho vůli.

   K tomu uvádím, že je zde možný dvojí výklad – za prvé jedná se o dlouhodobou náboženskou manipulaci, která svým působením nutně poznamenala morfogenetické pole společnosti této náboženské manipulaci podléhající a za druhé, že v podvědomí, či nevědomí lidí je informace o existenci boha (možná dokonce v jeho skutečné podobě)  uložena. Obě tato varianty však uvažují i s jinými formami, než je pouhé ovlivňování náboženskou kulturou od narození. Nejpravděpodobnější však je, že na uvedeném fenoménu se podílejí obě varianty, které se u konkrétních lidí projevují různou měrou dle jejich pro ně specifických podmínek.      

   Pokud se pohybujeme v oblasti ovlivňování náboženstvím, zkusme někdy zaregistrovat, kolikrát za den vyřkneme: Ježíši Kriste, Ježíšmaria, pane bože či sakra. Každé slovo je zvuk, který má určité vibrace a ve spojení s emoční energií do slova vloženou lze předpokládat, že ovládá i naši tzv. hmotnou realitu.

   Můžeme si říkat, že to nebyl původní záměr náboženských manipulátorů, ale kde brát tuto jistotu, zejména pokud budeme ochotni připustit i tu variantu, že manipulace náboženstvími všeho druhu pochází z vyšších sfér, než běžně vnímáme, tj. úrovní jakýchsi církevních hodnostářů, byť těch nejvyšších. A to se ještě jedná o jednu z nejsubtilnějších forem, kterou si témě nikdo neuvědomuje a je pravděpodobné, že by to většina lidí označila jako směšné.

   Náboženské obřady a rituály jsou nepochybně mnohem silnější manipulací, ale ta už je pro mnoho lidí zcela zřejmá. Jen pro jistotu a možná už po sté zdůrazňuji, že nelze zaměňovat náboženství s vírou v boha. Mnoho lidí ve své víře v boha používá vlastní rituály, ať už jim říká modlitba či meditace, ale podstatné je to, že se jedná o vlastní rituály, takže se nejedná o manipulaci, protože se neovlivňuje jiná bytost či bytosti.     

   Principiálně je manipulace snahou o omezování svobodné vůle druhé bytosti a je tu jakási podobnost s černou magií. Rozdíl spočívá v tom, že manipulace většinou nepoužívá mentální ovlivňování reality a druhých bytostí, i když ani to se nedá vyloučit, zejména když uvažujeme, že manipulace lidí či lidstva nepochází pouze od bytostí tzv. hmotných a běžně našimi smysly vnímatelných. Není v dnešní době málo informací pocházejících z různých channelingů a mimosmyslových kontaktů s nefyzickými bytostmi, které lze snadno chápat jako cílené manipulace. Pochopitelně ne všechny takto označené informace pocházejí skutečně od nefyzických bytostí. V současné době je to jedna z forem esoterických manipulačních desinformací, a jestliže je zdroj dostatečně sofistikovaný, je obtížné tyto dvě formy od sebe odlišit, pokud nemáme možnost kontaktéra sledovat přímo v akci. Ve všech podobných případech doporučuji maximální obezřetnost a porovnávání nových informací s naší dosavadní mozaikou poznání, pokud ji již máme alespoň částečně vytvořenou. Ti, kteří mají jako zdroj informací jenom televizi, to mají opravdu dost těžké, protože jejich mozaika poznání nejen, že je hodně neúplná, ale mnohé informace, které obsahuje, jsou minimálně dost nepřesné.

   V oblasti tzv. esoteriky a duchovna je mnoho manipulačních textů a některé jsou na velice vyspělé úrovni. Jsou to celé dokonalé systémy. Ostatně je tu podobnost s náboženskými ideologiemi, které jsou také velmi často sofistikovaně vypracované. Předpokládám, že mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale i takové materiály jako jsou Tajemství Amenti nebo Tvůrci křídel nebo informace Zecharia Sitchina o Annunaki mohou být texty manipulační. U některých textů jako například u textů souvisejících s knihou Tvůrci křídel, jsou názory, že se jedná o texty stvořené mimozemskou inteligencí nebo se minimálně opírající o základní teze stvořené mimozemskou inteligencí.

   Nebo mohou být stvořeny lidmi, kteří jsou součástí tajných kosmických programů, které mají mnoho informací a k dispozici vyspělou počítačovou techniku a jsou tak schopni vytvořit velice kvalitní texty a programy manipulace opírající se o skutečná fakta, která však jsou velké většině lidstva neznámá a zatajována. U těch skutečně kvalitních textů je velmi obtížné najít formy manipulace a vytušit záměr manipulace. V podstatě téměř vždy jsou ty jednotlivé kvalitní a sofistikované texty a systémy ve vzájemném rozporu. Přesněji řečeno informace v těchto textech obsažené, zejména pokud se mluví o historii, ale i o současnosti, bývají ve vzájemném rozporu. To samé se týká i naší přepokládané budoucnosti a toho, co bychom pro lepší budoucnost měli dělat, včetně toho, že bychom neměli dělat nic. 

   Jeden příklad takového textu: “Z hyperdimenzionální perspektivy na nás v maximální intenzitě působí anti-božské, temné okultní síly a snaží se zavřít tolik lidských bytostí, kolik jen mohou do frekvenčního vězení (které bude posilněno započetím agend transhumanismu a umělé inteligence, jež umožňuje “ukradení duší), aby se u nich zabránilo tzv. “božskému probuzení síly”, a tak si zajistit, aby neztratili svůj “zdroj potravy”. “

   U jednodušších forem manipulace je většinou záměrem získávání energie, ať už finanční nebo vitální nebo obojí.

   Podobnost s texty náboženskými není čistě náhodná. Proč také měnit zavedenou a dlouhodobě úspěšnou praxi? Také v podstatě všechny náboženské texty jsou manipulační. Nedá se vyloučit, že i cíle mohou být totožné. Kromě toho, i když tu není podobnost textů, tak se může jednat o totožnost cílů. Pro různé skupiny společnosti je nutno zvolit jiný text, jiné informace, jinou víru, jiné náboženství k dosažení téhož cíle.

   Možná se dá říct, že téměř bez výjimky je tím cílem ovládání lidí a lidstva. Je však potřeba si uvědomit jednu věc. Spousta ideologů jednotlivých směrů, ať už náboženských, esoterických, ufologických a jiných, jedná v dobré víře. Oni jsou skutečně přesvědčeni o své víře a to jejich nadšení, které do svého úsilí vkládají a používání různých symbolů a rituálů a vytváření a posilování různých egregorů tomu napomáhá. Ten, kdo je sám přesvědčen, je také přesvědčivější, než manipulátor, který ví, že manipuluje. Pokud jsem uvedl, že v podstatě všechny manipulace směřují k ovládání lidí a lidstva, tak to ještě neznamená, že se shodují v tom, kdo budou ti, kteří budou ovládat. V této otázce jsou nepochybně podstatné rozdíly.

   Lze také důvodně očekávat, že manipulátoři budou vytvářet teorie a hypotézy, o tom, jak je škodlivé to, co je naší největší sílou. Oni v podstatě mluví pravdu, když říkají, že je to pro nás škodlivé, jen je otázkou, kdo se v tomto případě skrývá pod označením nás nebo my.  

   Nejdůrazněji upozorňuji na jeden typ manipulace, který považuji za nejhorší, a který se dá ve stručnosti popsat následujícími slovy. Všechno je špatně, špatně to dopadne a my s tím nemůžeme nic dělat. Bohužel podobné texty se vyskytují i na tzv. alternativních webech a nejsou zase až takovou výjimkou. Pokud kritické množství lidí nepodlehne této manipulaci, tak nad námi nemohou nikdy zvítězit a zcela nás ovládnout.

   Nejsilnější cílenou manipulací je manipulace směřující k tomu, abychom si sami dobrovolně a dokonce možná i s nadšením vybrali ten systém a ty vůdce, které chtějí ti, kteří se nás snaží ovládnout. Dle mého názoru je až neskutečné, kolik tzv. užitečných idiotů jim v tom s nadšením a vírou pomáhá. Připadá mi to téměř neuvěřitelné, když si člověk uvědomí, kolik nadšených vítačů muslimských imigrantů by se pravděpodobně ocitlo mezi jejich prvními oběťmi. 

   V poslední době se tato koncepce “vrchním manipulátorům” docela rychle rozpadá, i když tato informace by také mohla být součástí manipulace. Naštěstí mnoho informací a různých signálů mluví jasně ve prospěch toho, že rozpadající se koncepce není součástí manipulací. 

   V současné době zde skutečně jsou tzv. síly světla nejen v té fyzické podobě pozitivních mimozemšťanů, ale působí tu síly, kterým já říkám nadpozemské bytosti, které nám pomáhají. Ta pomoc, ačkoliv jí běžně smysly nevnímáme, je vysoce účinná.

   Negativní či temné síly mohou použít jakýkoliv prostředek, zatímco síly světla nemohou, protože v okamžiku, kdyby použily temný prostředek, přestaly by být světlými silami. Proto také aktivity světlých sil nemohou být tak zjevné. Výrazy temný a světlý používám pro zjednodušení a vysvětlení používání těchto termínů jsem se věnoval už mnohokrát. Pokud člověk situaci pozorně sleduje, dělá si pro sebe analýzy a rozbory a má alespoň průměrné IQ, měl by dojít k závěru, že soudobá manipulace je už hodně průhledná a primitivní.

   Při přijetí základního principu Teoversa, tj. principu polarity, lze předpokládat, že i v těch základních hlavních médiích na straně manipulátorů jsou rovněž z našeho hlediska pozitivní lidé, kteří tyto manipulace sabotují tím, že je provádějí v primitivní či přehnané formě. Manipulátoři z médií, kteří se angažuji v politickém dění, jsou ve velké většině případů sami zmanipulovaní a jen někteří to tuší.   

   Tak, jak jsem situaci popsal, to vypadá, že je nemožné se vyhnout všem druhům a formám manipulací a bohužel, nejen že to tak vypadá, ale ono to tak i je. Asi jediná možnost je plné odpojení se od matrixů první a druhé úrovně, což je ale v běžném životě v podstatě nemožné. Takže nám nezbývá, než maximálně koncentrovat svoji pozornost na každý přítomný okamžik a být plně bdělý. Na druhé straně bych byl nerad, aby situaci někdo viděl jako zcela zoufalou, protože manipulace jsou prostě běžnou součástí této naší inkarnace, kterou jsme si i s těmito podmínkami vybrali a měli jsme pro to svůj důvod. Je však vhodné mít tuto informaci stále na zřeteli a přistupovat ke všem životním situacím a všem informacím, které při nich obdržíme, s plným uvědomováním si možností manipulací v kterékoliv naší denní či noční aktivitě. Nedělejme si iluze, že i v rámci našich snů nemůžeme být cíleně manipulováni a s touto znalostí přistupujme i k výkladu našich snů.

   Téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme denně zaplavováni z médií všeho druhu, je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který ani nemůže být než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Netvrdím, že se na tomto procesu podílejí všichni vědomě. Ukázkovým příkladem je historie a to i velice nedávná. Ale ani věda zdánlivě exaktní jako je fyzika, není prosta obdobných manipulací. To ani nezahrnuji politiku, kde lež je standardně zahrnuta do běžné praxe.

   Součástí oblasti poznání je i náboženství a filosofie. Manipulativnost většiny náboženství je zcela zřejmá. Velmi zajímavý z tohoto hlediska je důraz na význam utrpení ve velkých náboženstvích. Nutnost utrpení jako samozřejmá součást života je podporována především křesťanstvím, islámem a judaismem.

   K čemu tyto manipulace slouží? Při určitém nevyhnutelném zjednodušení je možno dojít k závěru, že principem a základním motivem těchto manipulací je zabránit tomu, aby se lidské bytosti inkarnované zde na Zemi mohly probudit a realizovat se v celé své plnosti. Cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je bůh a co nebo kdo je člověk.          

   Na vrcholu pyramidy (a ještě je otázkou, jaké úrovně si pyramidu představíme) jsou manipulátoři, kteří přesně vědí, co činí. Pod nimi je právě ta skupina blbých či navedených a dole je ohromná množina manipulovaných. Co se týče politiků, tak mě tak nepřekvapuje, že velká většina z nich patří do druhé skupiny, protože to už snad je přímo v principech současného politického systému. Kde mě to však přece jen stále překvapuje je skupina lidí, kteří se označují jako vědci.

   Velká většina z nás má běžně za to, že pouze někteří „talentovaní“ a případně „trénovaní“ jedinci jsou schopni dosáhnout takového stavu rozšířeného vědomí, že jsou schopni proniknout pod povrch „matrixu“ a tento svět vnímat takový jaký je (samozřejmě v úrovni jaké toho jsou „lidé“ vůbec schopni), včetně sebe samého a role a místa v tomto světě. A takový stav považují za něco mimořádného.

    Co když tomu je ale zcela obráceně?  Co když po generace trvající manipulací, počínající u mnoha generací předků a pro jednotlivce začínající již samotným narozením a možná již prenatálním životem, je nám cíleně bráněno být plnou lidskou bytostí? Bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.). Bytostí, která je schopna díky svému plnému vědomí konat běžně ty samé věci, které obdivujeme u různých mistrů či světců jako schopnosti mimořádné. Bytostí, která je schopna běžně dosahovat stavů vědomí, jaké jsou popisovány při použití relativně mimořádných prostředků, jako jsou např. holotropní dýchaní, psychotropní látky, intenzivní meditace apod., či při mimořádných situacích jako jsou např. zážitky blízké smrti. U tzv. přírodních národů jsou tyto stavy považované za normální a běžnou součást jejich života.              

    Obávám se, že rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě ovládáni a manipulováni je daleko rozsáhlejší než si dovedeme představit.

Shlédnutí: 1520