E

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

ego – já, centrum osobnosti; ve smyslu používaném MZ – role, kterou jsme si přišli v rámci Kosmické hry zahrát. Ego je vědomí sebe sama (vědomí „já“) jako oddělené entity, jako bytosti, vědomí sebe sama jako jedné z forem Bytosti. V případě, který nás nejvíce zajímá, tj. u člověka, je to vědomí sebe sama jako lidské bytosti, jako jedinečné individuality od­lišné od kterékoliv jiné ve Vesmíru.

egoismus – ztotožnění se s rolí, kterou jsme si přišli v rámci Kosmické hry zahrát, závislost na této roli

egregor – Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech.

 elementál – bytost sestávající pouze z jediného elementu nebo živlu, např. vody, ohně

emanace  – vyzáření či vznik nižšího z nejvyššího – boha či ideje. Z jiného zorného úhlu se dá také vyjádřit jako fragmentace vyššího na nižší části

 entita – blíže neurčený útvar (ve smyslu část) skutečnosti

 environmentální – týkající se životního prostředí

evoluční teorie – teorie vzniku a vývoje (evoluce) života. Pojem evoluční teorie může znamenat obecnou myšlenku, že se život vyvíjí nějakou evolucí, nebo zcela konkrétní představy, jakými principy se tato evoluce řídí, nebo i konkrétní cestu, jak přesně probíhala. Dnes se nejčastěji pojmem „evoluční teorie“ rozumí koncepce navazující na Darwina a Wallaceho, v nichž klíčovou roli hraje hromadění nahodilých změn a přirozený výběr.

ezoterní – přístupný pouze úzkému okruhu osob

Shlédnutí: 1192