Pravděpodobná varianta reinkarnace společnosti

Pravděpodobná varianta reinkarnace společnosti a harmonizace egregoru slovanství

 

   V jednom z minulých článků jsem mluvil o reinkarnaci společnosti i o tom, že ten časový bod, kdy jedna společnost končí (umírá) a druhá se rodí, je relativně blízko před námi. Tato situace v dějinách planety Země vůbec není ničím novým a stala se pravděpodobně již mnohokrát. V dlouhodobé historii planety i v kategorii milionů a možná až miliard let je možná vhodnější použít místo výrazu společnost pojem společenství bytostí, protože se nemuselo a s vysokou pravděpodobností nejednalo vždy jen o lidské bytosti a pokud se i jednalo, tak se nemuselo vždy jednat o lidské bytosti tak, jak si lidské bytosti dnes představuje velká většina lidí.     

 

   Co však asi bude stále určitým spojovacím prvkem, je stupeň inteligence těchto bytostí odpovídající našim představám o inteligenci a jistá míra sebe organizovanosti. Abych byl více konkrétní, tak uvádím, že z více pramenů pochází informace, že zde po nepoměrně delší dobu, než my vnímáme historii našeho lidského rodu, převládala na zemi civilizace reptiloidních bytostí.

 

   Ukončení “života” určité společnosti či společenství v dlouhé historii naší planety bylo způsobeno z více důvodů. Jedním z častých důvodů byla kosmická či planetární katastrofa, války či vyhoření. Žádnou zvláštní výjimkou nebyla ani některá forma sebedestrukce.

   I při těch tak zvaných kosmických či celoplanetárních katastrofách je vždy potřeba mít na mysli, že i tyto události nejsou jakousi podivnou hrou náhod, ale vždy se jedná o tvůrčí akt vědomí určité úrovně. Jako příklad bych uvedl jednu z možných situací. Nějaká vysoká bytost se rozhodla, že éra dinosaurů na planetě Zemi byla již dlouhá, a že je potřeba dát příležitost zase mammaloidům. Důvody, proč se tak mohla rozhodnout, nám zůstávají skryté, ale můžeme si vytvořit hypotézu, že důvodem bylo třeba vytvořit vhodné prostředí pro příchod lidských bytostí z jiné hvězdné soustavy. Takže vzhledem ke svým schopnostem ovlivňovat realitu, které se nám mohou jevit jakožto božské schopnosti, vychýlila ze své běžné dráhy nějaký asteroid tak, že se dostal do kolizní dráhy se Zemí a dopad asteroidu na Zemi a následná celoplanetární katastrofa pak vyhubila dinosaury. Nám se to pak může jevit jako náhodná kosmická katastrofa, bez níž by tu nadále vládli dinosauři a nikoliv lidé.

 

   Při troše představivosti a nutné míře zjednodušení je možné nalézt podobnost mezi formami ukončení života lidské bytosti a ukončení života společnosti. Není výjimkou, že se na konci podílelo i více příčin. Uvedu nejběžnější příčiny ukončení života člověka a pokusím se k tomu přiřadit podobnost s ukončením života společnosti.  

Úmrtí v důsledku sešlosti věkem – skončení společnosti v důsledku vyhoření, společnost naplnila smysl své existence, asimilace s jinou společností.

Úmrtí v důsledku nějaké nehody – kosmická či celoplanetární katastrofa.

Násilná smrt člověka – válečný konflikt, dobytí jinou společností, případně i mimozemskou.

Úmrtí v důsledku nemoci – sebedestrukční aktivity společnosti.

   Tak, jak i v případě člověka je forma odchodu ovlivněna karmickými vazbami, tak obdobné platí i pro konec života společnosti. Kdo se alespoň trochu zabývá historií přibližně uplynulých dvě stě či tři sta let, tak mu musí být zřejmé, že karmické zatížení takových zemí jako je Velká Británie či Spojné státy je opravdu těžké. Těch zemí je samozřejmě více, ale uvedl jsem ty nejvíce do očí bijící.

 

   Zdá se, že dnešní doba se jeví specifická tím, že máme těch možností více. Podle více informátorů i mých informací jsou zde mimozemské a možná i nadpozemské bytosti, které variantu kosmické katastrofy a jaderné, či jiné vše zničující války prostě nepřipustí a mají k tomu dostatek mocenských a technických prostředků.

   Vzhledem k tomu, že skončení společnosti v důsledku vyhoření lze vyloučit, zbývá nám jako nejpravděpodobnější varianta nemoc čili sebedestrukční aktivity. Lidé umírají na různé choroby, ale stav naší společnosti na planetě Zemi zřejmě nejvíce připomíná pomalé umírání na rakovinu. Sebedestrukční činnost lidstva je jasná každému, kdo se o to jen trochu zajímá. Metastázy pronikající z území Evropy a USA a už se postupně rozšiřují po celé planetě. Myslím, že nemá smysl, abych se věnoval konkrétním projevům a stádiím této celoplanetární rakoviny, protože tomu se věnují v míře zřejmě až zcela nadbytečné mainstreamová i alternativní média. Jakoby těch projevů této celoplanetární choroby nebylo dost, tak se ještě vyvíjejí hypotézy různých ohrožení, které ani nejsou hrozbami, nebo sice jimi jsou, ale v míře podstatně menší, než je uváděno.

 

   Je mnoho názorů, které se shodují v tom, že způsob umírání a stav vědomí člověka při něm mají velký vliv na následující život mezi životy a zejména na další inkarnaci.

   Jsem přesvědčen, že rovněž tak v případě umírání společnosti, jejího restartu či její katarze, je důležitý stav kolektivního vědomí společnosti, který výrazně ovlivní počátek a vývoj společnosti nové vznikající na troskách staré společnosti. Už jen uvědomění si nezbytnosti odumření starého uspořádání společnosti a vytvoření uspořádání nového na zcela nových principech je důležitým možným faktorem, který výrazně ovlivní zrození a rozvoj společnosti nové. Naopak umělé prodlužování agonie a tím i prodlužování utrpení jednotlivých lidských bytostí zhoršuje podmínky pro vznik a rozvoj společnosti nové.

   Bohužel se obávám, že většina a dokonce velká většina lidí má strach z neznámého nového a dává přednost pomalému a bolestnému umírání. Všemi možnými způsoby jsou v tom podporovány těmi, kteří si z důvodu svého současného mocenského či ekonomického postavení a jejich závislosti na tomto postavení nepřejí vůbec žádné změny, případně co nejmenší nebo co nejpozději.  

 

   Analogii procesu reinkarnace duše a reinkarnace společnosti vnímám i v případě, kdy se mluví o vlivu způsobu umírání člověka a stavu jeho mysli v té době na další inkarnaci. Stav kolektivního vědomí společnosti bude mít přes všechny ostatní a rozhodně nezanedbatelné vlivy zřejmě rozhodující vliv na délku a formu reinkarnace společnosti a kvalitu nového uspořádání společnosti. Jak už jsem mnohokráte zdůrazňoval, žádný sebedokonalejší systém nemůže kvalitně fungovat, pokud jeho jednotlivé prvky svojí kvalitou neodpovídají kvalitě systému. Z toho plyne mnou již mnohokráte zdůrazňovaný závěr, že nejdůležitější v dnešní době je práce každého z nás na zvyšování frekvence vibrací, zvyšování vlastního poznání a pomoc ostatním v obou těchto aspektech.

 

   Jednou z těchto možností práce je i posilování egregoru slovanství, mimo jiné i pro jeho zpětné působení na lidi. Pro jistotu, aby nedošlo k nevhodnému výkladu pojmu egregoru slovanství, považuji za hodné zopakovat, jak egregor slovanství chápu já. 

    Posílení egregoru slovanství neznamená žádný nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Jedná se o získání určité kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi a v neposlední řadě ve vztahu sami k sobě, a to jak ve vztahu k sobě coby jednotlivci, tak i ve vztahu k sobě coby národu, tak abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.     

 

 

   Při další meditaci k posílení egregoru slovanství se nejedná o pouhé opakování minulé meditace, ale o její rozšíření. Dostal jsem pokyn opakovat tuto meditaci, ale včetně rozšíření o aspekt, který minule nebyl obsažen. V minulé meditaci byla zdůrazněna především jinová energie tohoto egregoru i s vizualizací egregoru v podobě zářící bytosti kněžny či spíše kněžky Libuše. Tím byl vytvořen mírně nerovnovážný stav, protože nebyla přítomna složka jangové energie, která je nutná k vytvoření harmonického egregoru. Současný stav, kdy je zřetelný nedostatek jinových energií, vyžadoval zesílení především této energie, ale absence jangových energií by mohla mít negativní důsledky v nedostatečné schopnosti prosazovat transformaci, nové uspořádání společnosti a výchovu lidí pro toto nové uspořádání společnosti. Proto dle doporučení byl egregor slovanství doplněn i o jangové energie ztělesněné mytickým Přemyslem. V podstatě se jedná o princip, který byl používán v Atlantidě zlatého věku i u starých Slovanů, který se jako princip řízení společnosti dá označit zjednodušeně jako kněžka a vladař.       

Shlédnutí: 161