Manipulace a manipulátoři

Manipulace a manipulátoři

 

Slovo manipulace a manipulátoři se vyskytuje poměrně hojně a už nejen na internetu. Dokonce i pan Hájek z Hradu věnoval svoji knihu manipulaci mainstreamových médií. Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni poměrně dost podceňovány, pokusím se oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. Již zpočátku uvádím, že pro níže uvedené hypotézy neuvádím žádné důkazy, takže některým diskutérům ušetřím čas, protože nemusí tím pádem následující neprůkazný „blábol“ číst.

 

Účelem není v žádném případě strašení a vyvolávání negativních energií, ale jen a pouze předání (pro někoho) nových informací. Jen ten, kdo má dostatek informací se může rozhodovat svobodně. Jen ten, kdo ví, že je manipulován, má šanci této manipulaci nepodlehnout.

 

Jednodušší by asi bylo konstatovat, v které oblasti nejsme manipulováni. Ale protože pak bych musel prohlásit, že o žádné takové oblasti nevím, byl by konec článku a mnoho nových informací k „rozšíření svobody“ bych nepřinesl. Proto se soustředím na zcela určitě neúplný výčet dle mého názoru podstatných manipulací.

Jednotlivé oblasti manipulací se navzájem prolínají, doplňují a vytvářejí tak synergické efekty, takže je rovněž někdy obtížné určitý druh manipulace zařadit do některé z oblastí. Jednotlivé manipulace jsou vytvářeny tak sofistikovaně, že buď samy o sobě či ve spojení s jinými jsou schopny realizovat i více cílů.

Nelze rovněž zapomenout i na tu skutečnost, že manipulováni jsou i téměř všichni manipulátoři, a to manipulátory vyšší úrovně.

Základní formou manipulace je zatajování a zadržování informací, podávání polopravdivých či nepravdivých informací.

    

Zřejmě prvotní formou manipulace je výchova a výuka, mimo jiné i jako způsob snižování obranyschopnosti proti všem dalším manipulacím.  Současná výchova a výuka provádí pravý opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpuje jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Vycházím z předpokladu, že narozené dítě ještě nemá v plném rozsahu zablokované vnímání (smyslové i mimosmyslové). Toto nezablokované vnímání je postupně deformováno stálým tlakem obecně přijatých dogmat, až je u dítěte dosažen stav, kdy už některé jevy nebo skutečnosti prostě není schopno vnímat. Toho je dosahováno formou, způsoby a obsahem výchovy a výuky. Pro jistotu uvádím (což platí i pro další oblasti manipulací), že se to týká velké většiny společnosti a ne všech. Takřka všichni manipulátoři jsou k těmto manipulacím sami zmanipulováni vlastní výchovou a výukou a mnozí z nich mají ty nejlepší úmysly a snaží se dokonce jednat v souladu s posledními poznatky klasické vědy (manipulace vědy patří do jedné z dalších oblastí).

Základním cílem těchto manipulací je vychovat lidi, kteří mají sníženou nebo žádnou obranyschopnost proti dalším manipulacím, lidi, jejichž pokud možno veškerý energetický a tvůrčí potencionál bude (většinou s jejich plným souhlasem) využit ve prospěch systému za takových podmínek, které jsou výhodné pro systém a hlavně pro ty, co jsou na vrcholu pyramidy. A manipulace je mnohdy tak dokonalá, že mnozí z těchto lidí za udržení takovéhoto systému i bojují. K otázkám výchovy a výuky připravuji samostatný článek, ve kterém bych se tomuto tématu věnoval podrobněji.

 

Další oblastí je oblast ideologií a pod tento pojem zahrnuji filozofické a náboženské systémy. Převážná většina hlavních náboženství a filozofií ovlivňujících větší skupinu lidí je manipulací, jejímž základním cílem není nic jiného než moc a peníze pro manipulátory.  Cílem této manipulace je nám zabránit být plnou lidskou bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.).

Těmito ideologiemi jsme cíleně manipulováni do role těch, kteří za prvé nejsou schopni rozeznat, že jsou manipulování a za druhé ochotně podléhají víceméně dogmatickým pravidlům a „zákonům“ (božím i světským), jejichž dodržování však vyhovuje (přináší užitek) zejména těm, jež jsou na vrcholu pyramidy. Za obzvláště manipulativní považuji ty ideologie, které kladou důraz na utrpení ať už v tomto životě či po smrti (peklo) a odměnu za dodržování ideologií stanovených pravidel slibují takřka výhradně po smrti (ráj).

Hlavním důvodem ukřižování Ježíše bylo to, že hlásal rovnost všech lidí a  ukazoval lidem pravou podstatu života, bytí a boha, což výrazně negativně ovlivňuje možnosti manipulace lidmi.

Novodobější ideologie bývají zaměřeny na vytváření iluze nedostatku. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. Pociťování nedostatku je velmi relativní.     

Jeden z hlavních atributů těchto ideologií je permanentní boj proti všem ostatním ideologiím uměle vytvářející rasovou, národnostní a náboženskou nenávist mezi lidmi, mající za následek všechny války, jakožto součást základního cíle každé ideologie, kterým je moc.  

 

Třetí takovou zásadní oblastí je věda. Jak jsem už na začátku uvedl, že některé oblasti se prolínají, tak tato oblast se prolíná s oblastí předchozí, protože často se nejedná o vědu (v původním slova smyslu), ale daleko více o ideologii, čehož je klasickou ukázkou Darwinovy evoluční teorie. Obávám se, že přívrženci této teorie by se asi podivili, kdyby se tu ukázal Darwin a vyzbrojen současnými poznatky by ji jednoznačně odmítl.

Jak námi může věda manipulovat? Třeba taková historie tam se to zdá jasné. I když u ní je možno pochybovat, zda se jedná o vědu, když ji píšou vítězové, Ale jak přírodní vědy?

Začneme ale tou historií (včetně přilehlých oborů jako je archeologie), protože tam je manipulace nejzřetelnější. Je nám předkládaná zčásti nebo zcela zkreslená představa o minulosti, a to nejen o civilizacích starších než sumerská, ale dokonce i o událostech starých méně než 20 let. Jsou nám vědou předkládány matoucí představy o tom, kde a jak jsme se tu vzali, kdo nebo co jsme a proč tu jsme (což se prolíná s předchozí oblastí). 

Přírodní vědy jsou všechny založeny na přísně materialistickém principu, takže nám neumožňují poznání skutečného stavu věcí, což by přispělo k lepšímu poznání a tím i větší svobodě jednotlivých lidí. Objevy a vynálezy z mnoha oblastí jsou nám zatajovány, aby lidstvo mohlo být udržováno v závislosti na manipulátorech vlivem nedostatku (zejména energie) a aby byl maximalizován jejich zisk.

Ekonomie a sociální vědy slouží někdy i nepokrytě k manipulaci směřující k oddanosti vládnoucího systému, jakožto nejlepšího možného systému.      

 

Čtvrtou oblastí je manipulace mainstreamových médií. Také by se dala nazvat manipulace deformací obrazu přítomnosti, na rozdíl od předchozí oblasti, která by se dala formulovat jako manipulace obrazu minulostí a budoucností. Tato oblast se částečně překrývá s mnoha dalšími oblastmi, protože slouží i jako forma a prostředek manipulace ostatních oblastí. Manipulace sloužící především politickému systému. Začnu ukázkou.

Nadpis článku na internetových stránkách zní: „STEM: Kalouskovu novou stranu by mohlo volit 40 procent lidí“

Text článku, který už je v rozporu s nadpisem: 

„Téměř 40 procent lidí nevylučuje, že by v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny dalo hlas nově vzniklé straně TOP 09. Vyplynulo to z bleskového průzkumu agentury STEM pro Českou televizi“.  

„Správně“ položená otázka STEMem. Zdůrazňuji, otázka nezní: „Budete volit TOP 09?“

Otázka zní: „Vylučujete, že byste volil TOP 09“. A máme podle průzkumu předpoklad, že by až 40% voličů mohlo volit TOP 09. Jaký je závěr. Voliči v žádném případě se nemusíš bát, že by tato strana nedostala alespoň 5% a že by tak tvůj hlas mohl připadnout částečně tomu, koho zvolit vyloženě nechceš. Vol TOP 09!

Základním způsobem manipulace v této oblasti je informace o konfliktu. Většina konfliktů je záměrně zavádějícím způsobem formulována jako konflikt dobra a zla. Černobílé vidění konfliktů směřuje k tomu, abychom se v daném konfliktu přidali na stranu, kterou jako bílou označil ten, kdo informaci o konfliktu přináší. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, a to označit jedny z aktérů konfliktu (namátkou např. fašisty, komunisty, nacisty, teroristy, náboženské fanatiky, extrémisty všeho druhu apod.) za síly temna.

Běžnému čtenáři či posluchači pak již stačí udělat logický, a tím kdo informaci podává většinou i zamýšlený závěr, že když jedna strana jsou síly temna, tak druhá strana jsou síly světla a dalším logickým krokem je, že my samozřejmě musíme podpořit síly světla.

Pátou významnou oblastí je péče o zdraví lidí.

Kompletní systém tzv. péče o zdraví člověka sestává z mnoha organizací a institucí a lidí, např. ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní a odborní lékaři, lékařská komora zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče.

Všem ostatním jde o peníze a manipulátorům ještě navíc o manipulaci, která slouží k závislosti na systému, k maximalizaci zisků a v poslední době se zdá směřovat i k redukci počtu obyvatel. Karma žádného z vědomých manipulátorů ve všech oblastech není zrovna záviděníhodná, ale manipulátory v této oblasti opravdu lituji. Všechny oblasti se navzájem prolínají a doplňují, ale tolik utrpení způsobovaného s „ušlechtilými“ záměry způsobuje snad už jen manipulace v oblasti ideologií. Základem současného systému zdravotní péče je léčit. Už z principu jím není zdraví člověka, protože pak by celý tento systém včetně všech jeho součástí neměl opodstatnění a mnoho lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, by přišlo o práci a o peníze. Paradoxně lékaři se těší velké vážnosti a povšimněte si, kolik se jich prosáklo díky tomu úspěšně do politiky. Ač z osobních důvodů nerad (nejsem léčitel ani nemám mezi příbuznými léčitele), ale nemohu z tohoto systému vyjmout zcela ani léčitele. Velmi zdůrazňuji na tomto místě, i když se to týká všech oblastí, že není v žádném případě účelem tohoto článku napadat konkrétní lidi a jejich morální a charakterové vlastnosti, ale jen a pouze ukázat podstatu a principy manipulace.   

 

Šestou významnou a v mém výčtu poslední oblastí manipulací je umění. Umění bývalo sice zároveň často i prostředím, kde se líhly revoluční myšlenky, ale v dnešní době tato jeho funkce značně ustupuje do pozadí.

V nedemokratických zemích slouží umění nepokrytě především k podpoře a oslavě vládnoucí ideologie, tj. jak politického tak i náboženského systému (materialismus je rovněž jedna z forem náboženství).

V tzv. demokratických zemích je manipulace rafinovanější, ale cíl je víceméně podobný.

Již jsem několikrát uvedl, že nevěřím, že filmy jako např. Vesmírná odysea 2001, ET, Blízká setkání třetího druhu, Starwars, Startrek, Pán prstenů, Harry Potter, Matrix apod. byly natočeny a uvedeny do kin náhodně bez souhlasu či pokynu vrchních manipulátorů. Film Matrix učinil pro rozšíření myšlenky mezi běžné lidi, že vše kolem nás je pouze iluze mnohem více než všechny filozofické a náboženské knihy vydané do té doby. Vhodně natočená duchařská komedie seznámí s možností života po smrti daleko širší okruh lidí než knihy Raimonda Moodyho.           

Analýza toho, co se nám snaží přímo i podprahově sdělit velkorozpočtové a velkoziskové filmy by byla opravdu velmi zajímavá a možná, že bychom se o nám plánované budoucnosti dozvěděli víc než z kdejaké konspirační teorie.

 

Jsem si vědom, že kdyby tento článek měl být důkladnější analýzou manipulací, musel by být podstatně rozsáhlejší a byl by výrazně náročnější na čas autora. Záměrem však bylo pouze upozornění na komplexnost a všestrannost manipulace lidstvem pro ty, kteří si tuto komplexnost a všestrannost zatím plně neuvědomují.

 

Otázkám, kdo provádí tyto manipulace a k čemu slouží, se věnuji ve svých dalších článcích, (jako mnoho dalších autorů) a proto zde tyto úvahy nejsou uvedeny.

 

    

Shlédnutí: 197