Konflikty na úrovni jemně hmotných světů

Konflikty na úrovni jemně hmotných světů, léčení energií, meditace

 

   Poslední meditace na ochranu republiky i posílení egregoru slovanství mimo vlastního účelu pomáhají každému účastníkovi rovněž zprůtočňovat a pročišťovat čakry 4. srdeční, 6. třetí oko a 7. temenní. Proto doporučuji samostatně v meditaci ještě pracovat s pátou čakrou. Odblokování této čakry je důležité pro zvládání komunikace v nejširším slova smyslu, což má pro každého více významů, ale zejména pokud se snažíme pomáhat při transformaci společnosti, tak nám to zlepšuje možnost na jedné straně příjmu informací a na druhé straně jejich předávání druhým lidem.

 

   Občas se mi stává, že se někdo se shora ozve a nějak se představí a něco sdělí. Tak se mi nedávno rovněž ozvala bytost, která se představila jako Komenský a připomněla mi, že škola by měla být hrou. Často se mluví o práci na sobě a práci pro druhé. Možná slovo práce není nejvhodnější, protože mnoha lidem se bohužel při slově práce vybaví něco nepříjemného. Proto je možná lepší nazývat tuto aktivitu školou a práci na sobě a pro druhé je lépe chápat jako školu, kdy jsme učitelé i žáci a pro učitele i žáky je vhodné, když ji pojmou jako hru. Proto doporučuji, nepracujte, ale hrajte si. Příklady jsem tady už uváděl mnohokrát.

 

    Již jsem o tom několikrát psal. Mnoho lidí má jasný pocit, že tu mají nějaký úkol, ale netuší nebo si nejsou jisti jaký. Existuje jeden obecný úkol pro všechny – spolupůsobit při transformaci společnosti, zejména šířením poznání.

 

   V poslední době dostávám více informací, které považuji za důležité předat relativně brzy, ale tyto informace nejsou často tak rozsáhlé, aby vydaly na jeden monotematický článek, a tak název nemusí vyjadřovat plně obsah celého pořadu.

 

   Kromě víceúrovnosti poznání a mentalismu, tj. základní informace, že vše je jen vědomí, považuji princip fraktálního uspořádání časoprostoru a Teoversa za základní myšlenky mého pojetí Universa.  

 

   Fraktální uspořádání a s tím spojené kvality času je vhodné promítnout i do našeho života. Pokud si na časovou osu našeho života naneseme významnější činy a události, které jsme vykonali či jimi prošli, pravděpodobně zjistíme určité zákonitosti a cykly a možná dokonce pochopíme, proč se nám v určitých úsecích našeho života opakovaně něco dělo. Rovněž je možné takto vytvořený diagram promítnout i do budoucnosti.     

 

   Druhým případem, kdy fraktální uspořádání časoprostoru hraje významnou roli, jsou časové cykly a s tím související charakteristika či kvalita času při ukončování jednotlivých cyklů a zahajován cyklů nových, což má významný vliv zejména v případě, kdy dochází ukončování a zahajování více nových cyklů, k čemuž dochází právě v této době.

 

   Kvalita času v dnešní době je charakteristická právě svou tendencí k výrazné změně v uspořádání společnosti i změně kolektivního i individuální vědomí lidí.

   Z tohoto důvodu je tu velký zájem o naši planetu, který se projevuje snahou mnoha duší se zde v této době inkarnovat. Zároveň je tu velký zájem mimozemských civilizací účastnit se tohoto procesu, ať už jako účastníci, kteří se snaží uplatnit zde své zájmy, které jsou tu více tu méně v souladu či v rozporu se zájmy lidstva, nebo kteří se zde účastní pouze jako pozorovatelé.

   Můžeme je zjednodušeně rozdělit na tři skupiny. První skupina má zájem jednoznačně na ovládnutí planety v rozporu se zájmy lidstva. Druhá skupina chce tomuto ovládnutí zabránit a ponechat lidstvu svobodnou vůli rozhodnout o svém osudu. Třetí skupina má zájem rovněž ovládnout planetu, ale ne zcela v rozporu se zájmy lidstva, což znamená, že by byly brány ohledy na zájmy lidstva. 

 

   Kromě toho jsou zde v této době i bytosti, které jsou pro nás v podstatě při běžném vědomí nevnímatelné vzhledem k jejich vyšším vibracím. Můžeme předpokládat, že se jedná o jemně hmotné bytosti, popřípadě bytosti, které již zcela opustily hmotnou formu. Některé tyto bytosti jsou zde rovněž jako pozorovatelé. Jiné zde jsou nápomocné zájmům lidstva, ale některé rovněž podporují mimozemské civilizace s jejich zájmy. Některé můžeme vnímat jako egregory ideologie těchto mimozemských civilizací. Zvláštní skupinu tvoří bytosti či možná spíše jedna bytost, která tu hájí zájmy bytosti planety Země, kterou nazýváme Gaia, protože ta nepochybně dlouhodobě trpí negativní činností lidstva. Je ovšem otázkou, do jaké míry je tato poškozující činnost ovlivněna tzv. negativními mimozemšťany, kteří se spolu s globálními elitami podíleli na ovládání planety Země.   

 

   Útok byl zaměřen na českou kotlinu či celé Československo z toho důvodu, že jejich obyvatelé jsou největší skeptici (samozřejmě ne ve stylu spolku Sisyfos), kteří jsou nejméně ovlivnitelní a jen tak snadno “nezbaští” snahu nějakých mimozemšťanů přesvědčit nás, že jsou naši stvořitelé, naši bohové, kteří opět přišli převzít nad námi vedení, protože my toho sami nejsme schopni. Přitom by se jednalo o prosazení jejich zájmů a pravděpodobně i převzetí vlády nad lidstvem v nějaké formě a nedá se vyloučit, že i ve formě přijatelné pro mnoho lidí. “Naštěstí” pro lidstvo, jsou zde i mimozemšťané a nadpozemšťané, kteří lidstvo ochraňují, a proto se jim to již nemůže podařit. Mám pocit, že si to lidé stále ještě v plné míře neuvědomují, možná z nedostatku relevantních informací o přítomnosti těchto ochraňujících entit, které nás mimo jiné chrání i před nehmotnými bytostmi, které útočí na lidi, kteří se snaží probouzet ostatní. Lidstvo si musí samo svou svobodnu vůlí určit svojí budoucnost.     

 

   Některé aktivity lze i v současnosti vnímat jako soupeření egregorů. Rituální oběti egregorům mají své významné místo v dějinách mnoha národů a náboženství. V některých případech se jednalo o plně vědomé (dokonce pro celou společnost) a často krvavé rituální oběti včetně obětí lidských, v některých případech se jednalo o rituální oběti překryté jinou legendou, jako bylo například upalování čarodějnic. Myslím, že například i skalpování bylo určitou formou rituální oběti. Různé drastické formy trestů dle islámu jsou rovněž rituální oběti egregoru islámu. Utrpení obzvláště spojené se smrtí je mocným výronem energie.

 

   I v dnešní naší společnosti se dějí rituální oběti, i když se to děje velmi decentní formou. Jedním takovým příkladem je udílení bludných balvanů spolkem Sisyfos, což je rituální oběť egregoru materialismu, což byl a stále ještě do určité míry je docela silný egregor.   

   Stále probíhají “souboje” různých egregorů jako je egregor katolictví a dalších forem křesťanství, egregor islámu, judaismu a dalších náboženství a rovněž tak egregor materialismu či mentalismu a egregor slovanství.

 

   Egregor slovanství se částečně překrývá s egregorem mentalismu. Egregor slovanství vzhledem k tomu, že se vyvíjel velmi dlouhou dobu, byl v posledních dobách hodně potlačen až téměř k neviditelnosti, takže nehrál takovou roli, aby bylo považováno za nutné jej deformovat. Proto se zachoval v relativně čisté podobě na rozdíl od egregorů velké většiny náboženství. Egregor slovanství však nelze redukovat jen na jakousi náboženskou ideologii. 

    Na udržení jeho čistoty je však nutno stále pracovat, abychom jej udrželi v kvalitě harmonie a lásky, což však neznamená, že bychom se neměli umět bránit. Proto v té minulé meditaci byly zdůrazněny jangové energie, abychom egregor slovanství udrželi v tomto prostoru v čisté podobě. Rozhodně však nelze používat jakékoliv negativní emoce jako je nenávist k jiným skupinám lidí s jejich odlišným náboženstvím či životním postojem. Nenávist není nikdy řešením. To však neznamená, že bychom neměli obhajovat vlastní ideje a posilovat egregor slovanství, egregor harmonie a lásky.    

 

   Různé reakce budou na kosmické energie v různých částech Země dle připravenosti a vibračního prostředí a stupeň chaosu tomu bude odpovídat. Právě Česko a Slovensko a zejména česká část vzhledem k předchozí odolnosti vůči manipulacím a desinformacím budou chaosem nejméně ohroženy. Mnoho alternativních webů, které jsou překvapivě hodně sledovány, přináší lidem alternativní informace a lidé jsou ochotni je přijímat. Je zde také inkarnováno mnoho starších duší, které zažily Atlantidu a některé i Hyperboreu. Tyto lidské bytosti ve svém podvědomí informace z předchozích inkarnací mají a potřebují ten správný impulz, aby se probudily. Po té jim nebude dělat problém alternativní informace přijímat a dokonce je i šířit dále.    

   Je skutečně pozoruhodné kolik lidí se dostane tak zvanou náhodou k prvním alternativním informacím a téměř okamžitě začne bez problémů vstřebávat velký objem informací dalších.

 

   Corey Goode s Wilcockem řešili, jaká nastane situace po odhalení, popřípadě, jaká situace nastane po tom, co nazývají událostí, kdy má dojít k jakémusi záblesku ze Slunce a pronikavému zvýšení energií. Hovořili o možnosti blackoutu, který by zcela ochromil lidskou společnost ve všem závislou na elektřině a elektronice.

   Dle mého názoru a mých informací však tento sluneční záblesk nebude mít elektromagnetickou povahu, ale bude se jednat o energie jiného druhu. Možná by se to dalo nazvat jemně hmotné energie, které zasáhnou především jemně hmotná těla a vědomí lidí. Tyto energie by neměly vyřadit z provozu současné technologie, i když vyloučit se nedá nic. K vyřazení technologií z provozu prostřednictvím těchto jemně hmotných energií by mohlo dojít v důsledku kolapsu některých lidí, kteří tyto technologie obsluhují. Tato informace ale nevylučuje, že by mohlo dojít i k silnému elektromagnetickému impulsu někdy v relativně blízké budoucnosti. 

   V souvislosti s pořady Coreye na Gaia TV mám informace, že situace je optimističtější než uvádí. On tyto optimističtější informace buď nemá, nebo jak uvádí, je nesděluje z toho důvodu, aby se nedostaly k druhé straně, kterou by mohly ovlivnit v jejich aktivitách. I když je v mém případě nebezpečí prozrazení nepochybně výrazně menší, tak i mně bylo doporučeno, abych je zatím veřejně nepublikoval.         

 

   Základní princip fraktálního uspořádání lze aplikoval na systém čaker, kdy se dá předpokládat, že vzhledem k fraktálnímu uspořádání Teoversa mají čakerní systém i buňky, ale také i planety. Tato myšlenka byla využita i při meditaci.

   Tohoto systému se dá úspěšně využít při práci na sobě a léčení vlastních zdravotních potíží. Posílání energie do míst či orgánů těla, které jsou nějak zdravotně postiženy, je vždy prospěšné, protože téměř vždy v těchto místech je nedostatek energie. Nedá se však zcela vyloučit, že některé nepříjemné pocity mohou být způsobeny i určitým přebytkem energie, kdy je potřeba aplikovat postup opačný. Sám mívám někdy pocit přebytku energie v nohou a pomáhá mi na to studená sprcha, která energii odvede. Jak už jsem mnohokrát zdůrazňoval, při zdravotních potížích dlouhodobějšího charakteru je téměř vždy nutné zjišťovat i nefyzickou příčinu potíží.

 

   V této souvislosti připomínám známé rčení do třetice všeho dobrého i zlého. Zejména u toho zlého je důležité se zabývat příčinou či důvodem toho, co se nám děje. Co se nám naše overego snaží naznačit, kterým směrem nám naše duše naznačuje, že bychom se měli ubírat, anebo dokonce, zdali se nejedná o cílené útoky z nemateriálních sfér či nemateriálními prostředky.

 

   Léčení pomocí energie, tj. posílání energie do míst, které jsou nějak zdravotně postiženy, je vždy vhodné, protože se mimo jiné jedná o úbytek energie v postiženém místě. Proto doplnění energie pomůže vždy, i když se nemusí jednat o plné vyléčení. Rovněž je to přínosné pro urychlení léčení. To ovšem neznamená, že bychom se neměli léčit jinak. Například u zubního kazu není příliš pravděpodobné, že ho vyléčíme posíláním energie, protože s vysokou pravděpodobností naše schopnosti nejsou toho druhu, abychom kaz vyléčili.

 

 

 

 

Shlédnutí: 209