Fiktivní rozhovor s příllšušníkem elit

Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012

 

Doporučuji přistupovat ke všem informacím pouze jako k informacím. Informace, které nám byly předkládány desítky let ve škole, mohou mít – a často také mají – k pravdě velmi daleko. Naopak informace, které v dnešní době vypadají spíše jako sci-fi, se mohou časem ukázat (a mnohé již ukazují) jako pravdivé. Jiné však zůstanou jen sci-fi.

 

Tento článek je volným navázáním na článek „Fiktivní rozhovor s vrcholným představitelem globálních elit“.  Pro ty, kteří jej nečetli, by bylo vhodné si článek přečíst, protože jsou v něm informace, které jsem zde již nechtěl opakovat, a bez nich je pochopení některých částí obtížné.

 

 Příslušník globálních elit dále označován jako G a tázající se jako Z.

 

Z.: Dobrý den, takže po roce a půl mám zase tu čest předat k širšímu uveřejnění nové informace.

G.: Když si to považujete nyní za čest… Je možné, že za tři roky byste to označil jinak.

Z.: To předpokládáte takovou změnu svého postavení?

G.: To není předpoklad, ale pojďme k podstatnějším věcem.

Z.: Mám se začít ptát, nebo začnete nějakým svým sdělením?

G.: Začnu podstatnými změnami od našeho posledního rozhovoru.

 

Z.: Jsem připraven. Na vše.

G.: Situace se poměrně významně změnila. Je tu několik aspektů, které na to mají zásadní vliv. Některé negativní mimozemské civilizace z pohledu lidstva jako celku již odešly, protože dospěly k závěru, že situace je pro ně již neudržitelná a jejich šance jsou minimální, protože došlo k rozhodnutí o transformaci Země na takové úrovni, která je mimo dosah jejich sil.

 

Z.: Takže lidstvo je ponecháno samo sobě?

G.: Stále zde zůstávají některé negativní mimozemské civilizace, které nemají napojení na informační zdroje, takže toto nevidí, a také takové, které z jejich vlastního pohledu nevidí jinou možnost, protože zde chtěly realizovat takové cíle, které jsou z jejich pohledu možná jedinou možnou cestou k jejich záchraně a boji o vlastní přežití. Tyto civilizace budou překážkou, protože ve spojení s určitou skupinou lidí vytvářejí relativně mocnou (minimálně technologicky) protiváhu transformačním tendencím. Rozhodující roli v tomto procesu a v tom, zda dojde k transformaci Země a lidstva hraje však lidstvo samo a zejména stav jeho vědomí.

 

Z.: To je velmi pozitivní informace.

G.: Na druhé straně, jak už jsem dříve uvedl, nelze se spoléhat na přímou pomoc mimozemských civilizací. Zatím pravděpodobně ještě nedošly k závěru, že by již byla vhodná jejich manifestace před celým lidstvem tak, jak se o tom hovoří v mnoha channelingových informacích. Média jsou stále plně v rukou těch, kteří by takovou manifestaci mohli relativně snadno obrátit proti nim.  Ale i v této oblasti začíná již svítat. Dochází k probouzení některých manipulovaných manipulátorů, kteří odmítnou poslušnost, a jejich nahrazování bude čím dál tím těžší. Svou roli sehrává i internet.

 

Z.: Takže mimozemské či přesněji mimolidské vlivy již nehrají významnou roli.

G.: Ne tak zcela. Objevil se tu zcela nový fenomén. Pojmenovali jsme ho faktor X. X jako neznámá v rovnici.

 

Z.: Má to nějakou souvislost s Akty X?

G.: Ne. Jedná se o jev zcela nečekaný a možná by se dalo říct i neočekávatelný. Každá formulace zavání nepřesností, ale dalo by se to popsat jako Inteligentní energie, která sem prolnula z oblasti mimo čas a prostor. Není možno s ní navázat komunikaci a přesahuje všechny možnosti jiných entit momentálně se vyskytujících ve Sluneční soustavě a možná i v Galaxii. Pro mnoho lidí by tato entita dost dobře splynula s tím, co si představují pod pojmem bůh, vzhledem k jejím možnostem ovlivňovat realitu. Pravděpodobně to zahrnuje i zásahy do časoprostoru, tj. ovlivňování přítomnosti změnami v minulosti.

 

Z.: To zní opravdu dost neuvěřitelně.

G.: Zatím se nepodařilo zjistit její záměry, pokud se u takovéto entity dá o něčem takovém hovořit, ale podle jistých indicií, plynoucích z pozorování jejího působení, jsme si vytvořili pracovní hypotézu, že cílem je ne-katastrofický vývoj situace. Zjednodušeně řečeno v našich lidských pojmech, jedná se o zabránění jakýmkoliv vlivům pozemšťanů, mimozemšťanů v jakékoliv podobě a formě či kosmickým silám, které by směřovaly ke katastrofickému vývoji na Zemi a ve Sluneční soustavě. Zřejmě se jedná o to, aby si lidé sami svobodně zvolili svojí budoucnost. Aby se každý mohl svobodně rozhodnout. Ale to jsou pouze dohady.

 

Z.: Jak jste vůbec tuto informaci získali? A je ověřitelná?

G.: To již přesahuje rámec tohoto rozhovoru.

 

Z.: To mě velmi mrzí. Máte ještě nějaké takové senzační informace?

G.: Senzačnost je otázka emotivního hodnocení informace a to je mimo můj rozsah vnímání. Další informace již nejsou tak neočekávatelné, ale jsou možná neméně důležité.  Globální elity již nejsou tak homogenní skupina jako dříve. Liší se v názorech na rychlost a nemilosrdnost dalšího postupu. Dále je rovněž zasahuje postupující transformace, a to zejména podskupinu, které se říká architekti. I oni začínají podléhat vlivům přicházejících energií a dochází u nich k zvyšování frekvence vibrací a ochota některých z nich podílet se na činech zaměřených proti lidstvu s jejich přibývajícím poznáním klesá. Protože jsou to architekti, jejichž činnost je obtížné hodnotit běžnými lidskými měřítky a zejména posuzovat jednotlivé kroky bez znalosti komplexní problematiky, jsou jejich možnosti pro odchylování se od protilidského kurzu globálních elit poměrně velké. Mnohé náznaky určitých chyb v systému pro tuto možnost hovoří.  

 

Z.: A co podskupina vlastníků nebo majitelů? Již se nepamatuji na přesné označení.

G.: Název není podstatný. Ani tato podskupina již není tak homogenní. Tato část elit je přesvědčena o tom, že je povolána k řízení tohoto světa. Nezaměňovat s vyvolenými. Nejedná se o žádný z -ismů, které jsou všechny pouze ideologiemi sloužícími k rozdělení a ovládání lidstva. Nelze zjednodušovat. V současné době ještě není čas na přesnější identifikaci části těchto elit, protože není účelem tohoto rozhovoru rozdmychávat nějaké vášně, ale naopak uklidňovat. Ideologie včetně náboženství jsou pro loutky a poddané. Tato část elit je rozhodnuta, vzhledem k přesvědčení o nutnosti zachování svého mocenského postavení v tomto světě, použít klidně i katastrofické scénáře, které by měly za následek nepřežití velké části lidstva. Elita by přežila katastrofy v pečlivě připravených úkrytech a pak by se opět chopila vlády nad Zemí. Existuje ale i plán na eliminaci této části elit, o němž z pochopitelných důvodů nelze informovat.   

 

Z.: A co druhá část podskupin majitelů?

G.: Tato část je připravena na to, že postupně přijde o moc a snaží se, aby vše proběhlo pro ně bezbolestnou cestou.

 

Z.: Z čeho má podskupina majitelů vlastně strach, když ovládají finanční toky, média, armády?

G.: Kupodivu to není strach z odplaty, jak by se dalo očekávat, ale strach ze ztráty moci. Moc je strašná droga a závislost na ní je jedna z nejtěžších. Zkuste se zeptat těžkého narkomana, zdali se bojí více smrti, nebo že nedostane další dávku drogy. Musíte si uvědomit, že je to skupina velmi inteligentních lidí, kteří mají v porovnání v podstatě s kýmkoliv daleko kvalitnější informace všeho druhu. V průběhu probíhající transformace, o níž není mezi nimi pochyb, dochází k probouzení lidí, zejména duší z Atlantidy a začíná být obtížné rozeznat, kdo je kdo a není možné všem vymýt mozek. Probouzejí se loutky, ale i někteří loutkovodiči. Nepředpokládala se taková míra vzestupu jednotlivých lidí přes všechna možná protiopatření včetně falešných duchovně transformačních cest.    

 

Z.: Strach rovněž narušuje homogennost této podskupiny?

G.: Jednání elit ve shodě je částečně narušeno tím, že část chce pokračovat ve svém plánu na totální ovládnutí planety, zatím co část již leccos pochopila a soustřeďuje svoji pozornost a aktivity na zachránění sebe a svých blízkých. Je to dáno tím, že tato část nikdy nebyla zcela jednotná ani geneticky ani základní životní filozofií. Sjednocujícím prvkem byla moc.

 

Z.: A co architekti?

G.: Architekti nesouhlasí s tvrdým postupem vůči lidstvu, protože vnímají zákony karmy a také nemají závislost na moci ani pocit předurčenosti k vládnutí. Architekti tvoří relativně názorově jednotnou skupinu, i když se mnozí navzájem ani neznají, a chápou nezbytnost vývoje. Ostatně jejich cílem vždy bylo dostat lidstvo na vyšší vývojový stupeň. Otázkou je, co si pod tím kdo představí. Skutečností je, že vývoj v posledních deseti letech změnil nebo spíše zpřesnil i jejich představy o dalším vývoji. Architekti jsou v současné době do určité míry autonomní prvek. Vždy věřili ve smysl celoplanetární vlády a celoplanetárního řízení společnosti. Otázkou zůstává pouze varianta takovéhoto uspořádání. Zavedení NWO je součástí jejich etiky. Pod NWO rozumějí spíše New World Optimalization, což snad ani není nutno překládat.

 

Z.: A agenti Smithové?

G.: Dobře, vyjádřím se k nim, ale pak se ještě vrátím k architektům. Agenti Smithové jakožto výkonná složka jsou víceméně rozděleni dle své podřízenosti k jednotlivým členům skupiny majitelů, ale i u nich začíná určitý proces uvědomování si podstatných změn situace.

 

Z.: Omlouvám se za přerušení řeči. Mohli bychom se tedy vrátit k architektům?

G.: Architekti jsou skupina mimořádně inteligentních lidí, u kterých byly potlačeny emoce, aby mohli vykonávat aktivity, kterými se zabývají. Nepodléhají žádným -ismům a díky své vysoké inteligenci a mimořádnému přístupu k poznání všeho druhu jsou ve stavu, kdy jejich model jsoucna není ovlivněn žádným náboženstvím ani ideologií a ani náboženstvím zvaným materialismus.

 

Z.: Věří architekti v Boha?

G.: Ne. Slovo víra není namístě. My víme, že existuje něco, co nazýváte Teoversem. V této souvislosti doporučuji používat výraz Tvořitel a ne Stvořitel, protože vzbuzuje dojem jakéhosi prvotního stvoření, což je nepřesné a zavádějící, protože neexistuje nic, co by se dalo nazvat počátkem.

 

Z.: Máte pravdu. Děkuji, budu používat. Je to přesnější, ale Stvořitel je už „zaužívaný“ pojem. Jak se však vaše víra v boha, pardon vědění boha, slučuje s vaší činností architektů?

G.: Povědomí lidí o některých skutečnostech je opravdu velmi zkreslené. Vládnutí není jednoduché. Za optimální verzi společenského systému je dost často považován osvícený absolutismus, jehož jedinou slabinou je, jak zajistit, aby na vrcholu moci byl opravdu osvícený vládce. Málo lidí se zabývá otázkou, zda osvícený člověk by o takovouto „poctu“ stál.

 

Z.: Nejsem si jist, zda tomu přesně rozumím a zda tomu porozumí čtenáři.

G.: Není snadné vládnout. Je k tomu do určité míry potřebná absence emocí. Jsou rozhodnutí, která budou vždy určitou skupinou lidí vnímána jako zlo a pro tuto skupinu lidí bude těžké je pochopit. Prioritou je zájem celku. Když na zahradě vytrháváte plevel ze záhonu, tak také neřešíte problém, že ukončujete život nějaké bytosti na úkor života jiné bytosti. Přitom při výběru rostlin k přežití či nepřežití se řídíte čistě vlastním užitkem – potravou pro sebe. Zatímco vládce, čímž míním osvícený vládce, se musí řídit užitkem pro celek. Pokud se vám zdá přirovnání smrti plevelu k smrti lidí nepřiměřené, tak je to jen otázka úhlu pohledu.

 

Z.: Proč jsou prováděny takovéto ekonomické manévry, když tvrdíte, že pracujete v zájmu lidstva?

G.: Lidstvo je nutno probudit a bohužel dokud bude mít co jíst, bude se moci dívat na televizi a jet na dovolenou, tak se neprobudí. Vaše články si může přečíst dejme tomu 4000 lidí. Z toho 2000 zaujmou a 1000 začne uvažovat o tom, jak některé myšlenky zapracovat do vlastního života. Co zbylých 99,99 procent z 10 miliónů Čechů? Lidstvo se musí dozvědět pravdu, jinak nepokročí. Proč by se jinak kromě malého procenta lidí toužících po poznání snažilo o nějaký vývoj svůj a společnosti? Jaký by pro to mělo důvod? Mnoho lidí nechce slyšet pravdu a myslí si, že žije v tom nejlepším možném systému a nejlepší možné době. A nezapomínejte, že rozhodující slovo mají stále majitelé.  

 

Z.: Jakou roli v plánech v současné době hraje Rusko?

G.: Otázku bych mírně pozměnil. Jakou roli hraje strach z Ruska? Určitě nemalou a je dán existencí proroctví, že vůdčí role v této éře přechází na Slovany. V Rusku se nevyskytují majitelé, ale jen architekti a agenti Smithové, což je velmi významné.      

 

Z.: Je ještě něco, v čem se situace změnila proti době našeho předchozího rozhovoru?

G.: Situace se také částečně změnila v tom, že v rámci poznání převážila informace, že konec roku 2012 není rozhodujícím mezníkem v transformačním procesu s tím, že po tomto datu již při nedosažení podmínek nebude tento proces pokračovat. V předchozí době převažovala informace, že pro transformaci existuje časoprostorové okno, které končí koncem roku 2012 a pokud se do té doby nepodaří splnit podmínky pro transformaci, nebude ji po tomto datu již možno realizovat a bude tak možné uskutečnit plány elit na zavedení NWO. Nově zjištěné pravděpodobnostní budoucnosti takovéto výklady nepodporují. Proto se u části elit objevily obavy, že pokud se plán na zavedení NWO nezdaří, může dojít k ohrožení nejen jejich majetků, ale i života. Strach, který úmyslně šířily, nyní zachvacuje i je.

 

Z.: Nemají strach i architekti?

G.: Architektům byly při jejich vývoji amputovány speciálními psychickými postupy emoce a vzhledem k jejich poznání, že smrtí nic nekončí, nemají ani strach ze smrti. Kromě toho oni lépe chápou podstatu a účel své funkce v systému v dané době. Chápou se jako katalyzátory dění, jako součást celého procesu.

 

Z.: Trochu odbočím. Jsou mezi architekty i Češi?

G.: Jakou řečí spolu mluvíme?

Z.: Pardon.

 

Z.: Co agenti Smithové a strach?

G.: Agenti Smithové jsou částečně robotické bytosti, a tak nemá smysl takto uvažovat. Je důležité nezaměňovat agenty Smithy a loutky, protože loutky jsou ovládány zejména strachem a privilegovaným postavením v systému a výhodami z toho plynoucími. Strachem rovněž ze ztráty svého privilegovaného postavení. Na loutky je pohlíženo s despektem a na jejich osudu nikomu nezáleží.

 

Z.: Můžete nám přiblížit některé ty pravděpodobnostní budoucnosti?

G.: Příští vývoj má stále ještě několik možných směrů, o kterých zatím nemohu hovořit, protože předčasné zveřejnění těchto informací by tento vývoj mohlo ovlivnit a některé varianty by přestaly být realizovatelnými. Není účelem tohoto rozhovoru zveřejnit všechny dostupné informace. 

 

Z.: Jaká je pravděpodobnost fingované návštěvy či útoku mimozemšťanů?

G.: K tomu se nemohou vyjádřit.

 

Z.: Máte nějaký přímý vzkaz pro lidi?

G.: Základem je nebát se, nepodléhat panice, nenechat se ovlivnit. Je nutno počítat s tím, že situace nemůže být a nebude příznivá pro všechny obyvatele Země, ale tito lidé se na Zemi inkarnovali s tímto vědomím, a tak je nutno to vnímat. Bylo to jejich rozhodnutí prožít si to, co je čeká. To není pohrdání lidskými životy a lidským utrpením, ale konstatování faktu. Normální člověk se také nezabývá stále myšlenkou, kolik dětí denně na Zemi umírá hlady. Lze předpokládat spíše kritické situace, ale ne katastrofické.

 

Z.: To znamená, že z pohledu elit je možno zlikvidovat většinu lidstva s odůvodněním, že si takový život vybrali?

G.: Nelze směšovat hodnocení ze dvou různých úhlů pohledu, a to sice z pohledu toho, kdo si vybral vlastní utrpení a z pohledu toho, kdo si vybral působit utrpení jiným. Ti druzí si ponesou karmické následky bez ohledu na to, že ti první si utrpení zvolili. A je reálné, že mnozí z nich již v tomto životě.         

 

Z.: A co z tohoto pohledu architekti a agenti Smithové? 

G.: U architektů nedobrovolnou amputací emocí došlo k omezení svobody rozhodování, takže karma se u nich projeví jinak. To je můj názor, ale vzhledem k tomu, že jsem osobně zainteresován, tak se mohu mýlit. To se týká i agentů Smithů. Ti, co se inkarnují do skupiny majitelů, většinou nejsou psychicky upravováni. Na druhé straně je u nich často absence lidských emocí již součástí genetické výbavy. 

 

Z.: Poslední otázka. Co Česko a Slovensko a Češi a Slováci, jaká je jejich role? 

G.: To je docela zajímavá otázka a odpověď není jednoznačná. Zjednoduším si odpověď a budu se věnovat jen Česku a Čechům, ale pro Slováky a Slovensko to s jistou mírou nepřesnosti platí obdobně. Česká kotlina bezesporu patří a patřila k významným místům nejen v Evropě a nejen v této době, ale už i v dobách pro nás hodně vzdálených. Protože náhody neexistují, není náhodou ani to, jaký národ ji v této rozhodující době obývá. Čeština patří k velmi starým jazykům a její složitost je toho dokladem. Základy tohoto jazyka jsou daleko starší než je vůbec soudobá oficiální věda ochotna připustit. Historii píšou vítězové a tak jsou informace o historii Slovanů a Čechů zkreslené natolik, že o jejich skutečné historii se vlastně neví nic. Svoji odolnost vůči vnějším vlivům však národ prokázal dostatečně.

 

Z.: Dá se vzhledem ke genetickému ovlivnění mnoha dalšími vlivy hovořit vůbec ještě o Slovanech? Existují údajně studie DNA, které dokazují, že jsme geneticky spíše směsice mnoha různých národů.     

G.: Existují ale také studie o tom, jak je DNA ovlivnitelná zvukovými vibracemi a řeč jsou přesně ty zvukové vibrace, které dítě ovlivňují zdaleka nejvíce, zejména v prvních letech života, která jsou rozhodující. A nelze zapomenout ani na morfogenetická pole a egregor českého národa. To jsou velmi mocné faktory, na které se zapomíná, samozřejmě pokud jsou vůbec jako faktory připouštěny a uznávány. Ale abychom zbytečně nezabíhali do detailů, které přesahují rámec tohoto rozhovoru, v jedné z pravděpodobnostních budoucností, která je některými prognostiky mezi architekty považována za pravděpodobnou, by obyvatelé české kotliny hovořící česky měli hrát významnou roli.

Z.: Více se nedozvíme? 

G.: Jak jsem již uvedl, nemohu uvádět podrobnosti o pravděpodobnostních budoucnostech, protože by to mohlo ovlivnit vývoj tak, že by se realizovala jiná varianta.  

 

Z.: Děkuji za rozhovor. Předpokládáte, že je poslední?

G.: V této situaci je poděkování spíše na mé straně a doufám, že poslední není.

Shlédnutí: 189