Transformační příznaky a příprava na transformaci 15.6.2009

 

Stále se opakující téma, co jsou a co nejsou transformační příznaky. Jak je poznat, jak je rozlišit od ostatních „nemocí“ a případně jak se s nimi vypořádat. Nejsem odborník na choroby (naštěstí), takže se jedná o názor laika z povzdálí, ale spíše bych se chtěl zamyslet nad podstatou.

Jako vždy u všech svých článků pouze předkládám svoje hypotézy jako úvahy k zamyšlení. Vycházím i z vlastních zkušeností, i když jsem si vědom, že jakékoliv zobecnění osobních zkušeností je problematické. Netrpím nějakými mimořádnými potížemi, přesto se mi zdá celkem přesvědčivé, že některé stavy se vymykají pocitově zcela tomu, na co jsem byl běžně zvyklý.

Jako základní předpoklad následující hypotézy vycházím z „všeobecně“ přijímané teorie, že oblast Země je nyní vystavena působení zvláštních nových energií, které zde dříve minimálně v současné intenzitě nebyly. Podstata další informací, které již nebudou tak většinově přijímané, ale které se mně zdají logické, spočívá v tom, že tyto energie přicházejí ve velmi širokém spektru a širokém rozsahu frekvence vibrací.

Tyto energie v různém rozsahu působí a ovlivňují jak naše vědomí, tak i naše těla. Pro účely tohoto článku používám informace z nižší úrovně poznání – orientačně z úrovně naší 3D reality, kde duše (vědomí) a tělo jsou dva částečně odlišné fenomény.

Na úrovni naší 3D reality je k jakékoliv změně hmoty a tedy i našeho těla potřeba podstatně více energie nebo její delší působení než na změnu vědomí (myšlení). Z toho logicky vyplývá, že naše vědomí může postoupit na vyšší frekvenci vibrací nebo na vyšší úroveň rychleji a tudíž dříve než naše tělo. Takže pokud předchozí premisy a následné úvahy jsou opodstatněné, můžeme učinit závěr, že je pravděpodobné, že u lidí, kteří procházejí procesem transformace (protože je možné, že energie nepůsobí ať už z jakýchkoliv důvodů na všechna vědomí a těla stejně - ve smyslu zvyšování vibrací) dochází k situaci, kdy vědomí vibruje na vyšší frekvenci než tělo. Upozorňuji, že se jedná o určitou myšlenkovou konstrukci a nelze to vzít zcela doslovně.

Takže transformační příznaky by se daly do určité míry vysvětlit jako nedostatečná harmonie vibrací duše a těla. Projevy této disharmonie mohou být různé a projevovat se u každého zcela individuálně. Ještě bych rád upozornil, že mám na mysli transformační příznaky, které jsou většinou zde na Osudu popisovány a týkají se fyzických problémů a příznaků. Změny na úrovni duše se ovšem projevují rovněž, ale v rovině psychické.    

Osobně jsem přesvědčen, že ve společnosti dochází k polarizaci, což je možno vysledovat jak v nejbližším okolí každého z nás, tak i z informací z médií, kde politici jsou zářivou ukázkou. Zjednodušeně řečeno, slušní se stávají slušnějšími a neslušní se stávají ještě neslušnějšími. Když si představíme Gaussovu křivku, tak lidí kolem středu ubývá a přibývá jich směrem ke krajním pólům.

Z tohoto pozorovaného jevu (doufám, že se v tomto pozorování se mnou většina čtenářů shodne), lze usoudit na pravděpodobnou možnost, že i na ty méně slušné, kteří se stávají ještě neslušnějšími, působí rovněž energie, které však na ně mají opačný účinek než na slušné. Z těchto výchozích předpokladů se dá vyvodit závěr, že přicházející energie jsou širokospektrální a projevují se tím, že výrazně zesilují vibrační tendence každé bytosti. Tímto sáhodlouhým rozborem chci jen naznačit, že i ti méně slušní by měli dle této hypotézy mít své „transformační“ příznaky. Oni o nich ovšem nevedou na žádném webu diskuze, ale z médií lze rovněž leccos vypozorovat.   

Abych se však vrátil k transformačním příznakům těch slušnějších, z principu transformace, který zde navrhuji jako hypotézu, mně vyplývají i základní způsoby vypořádávání se s transformačními příznaky. Jestliže základní problém spočívá v disharmonii vibrací duše a těla, je cestou k řešení těchto problémů především zvyšování frekvence vibrací těla. Nepředpokládám, že by někdo chtěl řešit svoje transformační problémy cestou snižování frekvence vibrací duše. Dle mého názoru v souladu se vším výše napsaným mají všechny často doporučované prostředky jako např. koloidní stříbro, různé doplňky apod. pouze malé a podpůrné účinky.

Jako hlavní prostředek bych viděl především meditace a koncentraci na další formy zvyšování frekvence vibrací. Tyto další formy by se daly zjednodušeně charakterizovat jako zdravý životní styl ovšem nechápaný pouze materialisticky jako například při stravování pouhou redukcí na chemické složení potravin. Protože této tématice se věnuje mnoho internetových stránek, nemyslím, že je nutné to zde rozvádět. Mnoho informací o meditacích vhodných pro tuto dobu a k tomuto účelu je i na Osudu dost. Namátkou uvedu i zde doporučovanou „Techniku stříbrného šítu“.   

 

Osobně mám pocit, že stále v mnoha lidech přetrvává mechanicko-materialistické pojetí světa nebo alespoň naší 3D reality, i když tito lidé sami sebe formálně označují za věřící. Tím nijak nechci u těchto lidí snižovat jejich víru či inteligenci, protože nepochybuji o tom, jak po mnoho generací lidstvo podléhalo cílené manipulaci. Principem a základním motivem těchto manipulací je zabránit tomu, aby se lidské bytosti inkarnované zde na Zemi mohly probudit a realizovat se v celé své plnosti. Cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je bůh a co nebo kdo je člověk. Tato manipulace směrem k mechanicko-materialistickému pojetí probíhala i v rámci základních monoteistických ideologií. Tento dlouhodobý a mnohagenerační vliv je velmi obtížné zcela vyeliminovat ze svého paradigmatu.   

Z toho plyne i skutečnost, že velká většina lidí neví, případně nevěří částečně či úplně tomu, co je předkládáno na Osudu či jiných webech jako možné varianty budoucnosti. Tato většina stále věří, že se naše civilizace s menšími či většími otřesy bude vyvíjet víceméně lineárně jako určitá aproximace dosavadního vývoje a proto jako dosud bude materiálno a majetek hrát nejdůležitější roli. Proto přemýšlí celkem logicky, jak vynaložit finanční prostředky tak, aby po jejich směně za něco, toto něco mělo při krizi, případně i po krizi nějakou užitnou hodnotu. Část se soustřeďuje na získání takových věcí (v nejširším slova smyslu), které by jim umožnily krizi překonat či dokonce jen přežít. Část se soustřeďuje na to, že touto užitnou hodnotou takovouto směnou získaných věcí bude možnost po krizi směnit tyto věci opět za finanční prostředky. Klasickou ukázkou takovéto věci je zlato.

Tito lidí si neuvědomují nebo si nechtějí připustit, že jak v „pozitivní“ variantě budoucnosti (přestup Země a lidstva na „vyšší vibrační úroveň či vyšších dimenzí“), tak i v “negativní“ variantě budoucnosti (realizace NWO pod vedením /ne/mocných) nebude pravděpodobně jejich majetek zejména z dlouhodobějšího hlediska hrát významnou roli. Rozhodující roli bude hrát v obou případech jejich užitná hodnota pro společnost, která u některých lidí může být totožná (např. šikovný řemeslník), ale u jiných zcela rozdílná.

Proto si myslím, že je vhodné v této době investovat energii (a nemusí se zdaleka jednat pouze o finanční energii) do rozvoje takových schopností nebo získání informací, které bude možné uplatnit při či po krizi či transformaci. Je otázkou, kterou si musí odpovědět každý sám, protože stoprocentní záruku na odpověď od nikoho nedostane, zda se bude připravovat na NWO nebo vyšší dimenze. Jen bych ještě rád dodal, že čím více se nás bude připravovat na vyšší dimenze, tím je pravděpodobnost jejich dosažení vyšší.