Současné podmínky transformace a náš aktivní přístup 7.12.2009

 

Z více stran nyní zaznívá, že se čas zrychluje. Zrychluje se i kolotoč variant příštího vývoje s konkrétními daty a událostmi. Kolotoč se točí tak, že se z toho začíná točit hlava. Tak se přidávám a je na čtenáři, zda se kolotoč ještě urychlí či přibrzdí.

 

Na začátku uvedu několik premis, ze kterých vycházím, a které pro účely tohoto článku považuji za výchozí, aniž bych se jimi zabýval z pohledu jejich dokazování či vysvětlování.

Vztah vědomí a hmoty je takový, že určující je vědomí.

Pro nadcházející období je základním rozhodujícím faktorem pro formu a kvalitu změny lidstva a Země stav vědomí lidí a lidstva.

 

Je nutné vyjít z jedné základní skutečnosti – změna společnosti nutně a zákonitě nastane. Z čeho vycházím při tomto tvrzení – změnu si přeje minimálně 90% lidí. Přestože to mnohé nenapadne, změnu si přejí i ti, kteří nám připadají, že jsou na tom dobře (že jsou za vodou). I oni opravdu touží po změně. Pro názornost cituji jednoho z nich: „Ať ten benzín stojí 150 korun za litr, alespoň nás bude na silnici daleko míň.“

Z pohledu jejich osobních zájmů jako je např. jejich vlastní bezpečnost a bezpečnost jejich rodinných příslušníků, stav přírody, ekologie či přelidněnost Země apod. je změna rovněž potřebná.

Tato situace se nikdy dříve v takové míře nevyskytovala. Většina lidí měli málo informací. Informačním zdrojem byl pro ně většinou učitel či farář a tak netoužili po změně, protože ani neměli informace o tom, že a jak by bylo možno svět změnit.  

 

Když uznáme to, že stav vědomí lidí je rozhodující a 90% lidstva si změnu přeje, tak jediným možným závěrem je, že změna nutně musí nastat. Kdy a jaká změna nastane, je závislé na stavu vědomí lidstva. Dle mého názoru je nejméně pravděpodobné, že se společnost bude vyvíjet přibližně stejným stylem a tempem jako doposud.

 

Nikdy nikde v dějinách lidstva neexistoval dlouhodobě systém a předpokládám, že ani nikde ve vesmíru, který by dobře fungoval, pokud by jednotlivé prvky systému nebyly na úrovni odpovídající tomuto systému. Takže to víceméně není o systému, jak je většina lidí přesvědčena a denně přesvědčována, ale o lidech, přesněji o stavu jejich vědomí.

Pokud si představíte velkou ohradu, ve které jsou ovečky a vlci, pak máte přibližnou představu o tom, jak to vypadá na Zemi. Není třeba pochybovat, kdo v této ohradě vládne a jaké má záměry. V této ohradě je mnoho oveček, které jsou přesvědčeny, jak se ti vlci o ně dobře starají a vybírají jim nejlepší místa na pastvu a v zimě dokonce zajišťují seno, aby neměly hlad a dokonce i věří, že to dělají pro jejich blaho.

Současná informační a transformační (r)evoluce však naštěstí působí tak, že mnoho oveček začíná chápat, kde se nacházejí, kdo je kdo a díky tomu mají přirozenou tendenci přestat být ovečkami a vyhnat vlky z ohrady. To se zase logicky nelíbí vlkům a snaží se tomu všemi možnými i nemožnými prostředky zabránit.

 

 

Síly podporující duchovní vývoj lidstva (zjednodušeně řečeno) a síly protisměrné jsou dlouhodobě (jako vše ve vesmíru) v nerovnovážně rovnovážném stavu s oscilací kolem harmonického stavu sil. Pokud jedna síla nabývá na převaze, zesiluje se tím protitlak síly opačné, která je jakoby stlačována. Průběh v čase se dá přirovnat k sinusoidě. Určitá výjimečnost současné situace mimo jiné spočívá i v tom, že se blížíme nebo již jsme na vrcholu sinusoidy (přesněji z našeho pohledu ve spodní úvrati), kdy relativně dlouhou dobu měly převahu síly odporující duchovnímu vývoji lidstva a nutně tak přichází silný tlak ve směru vyrovnání této nerovnoměrnosti. Z toho plyne, že v rámci určitých časových období nastávají nejvhodnější podmínky pro pozitivní změny – duchovní vzestup lidstva.

 

Dalším významným faktorem je informace z některých zdrojů, že v současnosti se nacházíme v časovém úseku, který má specifickou kvalitu, která je označována někdy také jako Free zone, tj. časoprostorový úsek svobodné volby.

Toto období je významné tím, že je zvýšená možnost svobodnou volbou se rozhodnout, kterou variantu budoucnosti si vybereme. Tato zvýšená možnost je mimo jiné dána i rozšiřujícím se informačním polem a zdroji (jak smyslovými tak i mimosmyslovými). U mnoha lidí tento informační tlak z mimosmyslových zdrojů působí tak, že už poměrně přesně vědí, co už určitě nechtějí, ale o tom, co vlastně chtějí, jsou jejich představy poměrně mlhavé, což je dáno i mírou manipulace jejich vědomím a desinformačními kampaněmi.

Pokud to zase silně zjednoduším, každý se může i na poslední chvíli rozhodnout, zda si vybere budoucnost Země s NWO nebo s transformovaným lidstvem. Logicky, kdo se rozhodne na poslední chvíli, nebude na nově vzniklou situaci připraven a jeho adaptace bude podstatně těžší než u toho, kdo se rozhodl již dávno a tvrdě na sobě v tomto duchu pracuje. Uvedu příklad. I ten, jenž byl orientován ryze materialisticky, má tři auta, vilu, jachtu případně soukromé letadlo a pojmy jako meditace, ekologie, pomoc a láska k druhým mu nic neříkaly, se může rozhodnout pro transformaci. Musí však počítat s tím, že do nově transformované Země se neposune se vším svým majetkem a postavením, ale naopak vzhledem ke své duchovní úrovni bude jeho postavení zejména po psychické stránce těžší. Nicméně pochopit a rozhodnout se může i přes svůj dosavadní způsob života. Napadá mě přirovnání k části Evangelia s Kristem a lotrem po pravici.     

 

Vliv myšlenky svobodné bytosti na 3D realitu je silnější než jakýkoliv čin hmotné bytosti, která svobodná není. Proto je reálný předpoklad, že se podaří dosáhnout transformačního skoku ve vývoji lidstva a Země, protože se probouzí mnoho lidí a stávají se svobodnými. Plně svobodná je pouze ta bytost, která neomezuje ani svobodu bytostí ostatních.

Působení myšlenkou v hmotném světě se projevuje zejména prostřednictvím energie 3. čakry, ale nemá-li někdo otevřenou a pročištěnou 4. čakru, tak jeho energie neproniká do hmotného světa jinak než prostřednictvím hmotných činů, protože energie myšlenky nepronikne přes zablokovanou srdeční čakru.

Osoby, které mají rozvinutou 4. čakru a jsou plně svobodné, mohou svými myšlenkami ovlivňovat naší 3D realitu a také ji ovlivňují.

Mírně odbočím jednou myšlenkou. Většinou se radí, aby energie Slunce byla přijímána do třetí čakry, ale i Slunce je milující bytost a proto její energii můžeme přijímat 4. srdeční čakrou.

 

 

Zatím jsme jako lidstvo postupovali ve svém vývoji zejména způsobem negací. Kapitalismus byl založen zejména na negaci feudalismu, socialismus byl negací všeho, co bylo kapitalistické, k nynějšímu kapitalismu jsme v postsocialistických zemích přistoupili jako k negaci všeho, co bylo socialistické. Tímto způsobem pouhé negace negace, aniž bychom přidali novou kvalitu, nelze realizovat skutečný vývojový skok. Tou novou a zásadní kvalitou je právě změna vědomí lidí.

 

Nyní je důležité se koncentrovat na to, co nás spojuje a nehledat v našich vzájemných vztazích to, co nás rozděluje.

Soustřeďme se na to, co nás spojuje se všemi, kteří mají vizi lepšího uspořádání společnosti, ať už si říkají jakkoliv. Všichni prostí lidé chtějí být šťastni, žít v míru a harmonii sami se sebou a s přírodou. Každý z nás je napojen na božskou matrici, jen si toto napojení uvědomujeme více nebo méně. A dle stupně napojení a ovlivnění vypadá i náš obraz subjektivně ideálního světa.

 

Důležité body pro současný vývoj.

Nepodceňujme své síly, jsou daleko větší, než si myslíme. I velká většina lidí usilujících o duchovní vývoj a pozvednutí lidstva se stále příliš koncentruje na sebezdokonalování tak, aby se v budoucnosti mohli účinně podílet na ovlivňování reality, a nedostávají se tak k akci v současnosti. Je nutno si uvědomit, že již není čas a věřte, že každý z nás je již dnes schopen realitu ovlivňovat daleko více, než si sám myslí.  

Nekoncentrujme své vědomí stále do minulosti – nekonzervujme svoji lásku k již odešlým bytostem, ale soustřeďme ji na bytosti (v tom nejširším slova smyslu) přítomné. Ty ji mohou využít daleko více.    

Harmonizujte své vědomí, vědomí lidstva a Země ženským prvkem, principem Bohyně, jinovou složkou, která byla uměle potlačována.

Utrpení není podmínkou duchovního vývoje. Teorie, že se můžeme vyvíjet jen přes utrpení, je cílená manipulace lidstvem. Je to stejně nesmyslné tvrzení jako že válkou můžeme dosáhnout harmonického a pro všechny spravedlivého míru. Na této teorii je založena většina náboženství.

 

Proto milujme z celého srdce všeobjímající láskou! Větší předpoklad pro bezpodmínečnou lásku mají ženy, protože ony takto dokážou milovat vlastní děti. Láska k vlastním dětem ale ještě neznamená absolutní toleranci k jakémukoliv činu vlastního dítěte. Pokud má matka více dětí a jedno z nich druhým neustále ubližuje, je schopna v zájmu ochrany ostatních dětí mu v tom – byť i třeba násilnými prostředky – bránit (což se někdy může jevit jako trest) a dokonce v krajním případě i ukončit jeho život, ale nikdy ho nepřestane milovat. Ona tak koná pouze proto, aby ochránila ostatní milované děti.

Nenapodobujme vzdálenou galaxii kdesi v hlubokém vesmíru s jejich Star Wars a pozdravem „Nechť tě síla provází“, ale hrajme vlastní hru Star Peace s pozdravem „Nechť tě láska provází“ .   

 

        

Transformace je proces zvyšování frekvence vibrací. Frekvence vibrací mají rovněž své kvantové stavy, kdy při zvýšení frekvence nad určitou hranici dochází ke skokové změně kvality. Je to možno pochopit na pokusech prováděných s koloidní vodou, kdy při zvyšování frekvencí dochází u vody ke zvýšení složitosti vytvářeného geometrického fraktálového vzoru.

Při této transformaci bude docházet a již v současnosti dochází zvyšováním frekvence vibrací k restrukturalizaci jednotlivých buněk a molekul lidského těla včetně DNA. Čím více vychází konkrétní člověk tomuto procesu vstříc svým způsobem života (stravování, chování, myšlení, meditace apod.), tím více je tento proces urychlen a usnadněn. Naopak u lidí, kteří se tomuto procesu vědomě či podvědomě brání, bude docházet k destrukturalizaci.  Je to na rozhodnutí každého konkrétního člověka.

 

Pokud má někdo pocit, že je již pozdě a nemá cenu na sobě již pracovat, tak chci upozornit na jednu skutečnost. Transformací stejně každý jednou někdy někde projde a pokud jí neprojde v tomto životě, tak si prací na sobě usnadňuje transformaci v životě příštím. Vykonaná práce se nemůže ztratit. Pokud umřeme dříve, projdeme transformací při dalších inkarnacích.