Rok 2009 - začátek konce nebo konec začátku 19.1.2009

Stále se z internetu valí další a další informace o tom, co bylo, jest a bude. Informace ze všech možných a nemožných úhlů pohledů, úrovní a dimenzí, tu navzájem souhlasných, tu zcela protichůdných. Různorodost těchto informací spočívá i v jejich formě. Ekonomické analýzy, sociologicko-politologické rozbory, analýzy historie a „historie“, mýtů a legend, různá proroctví, channelingy s mimozemšťany, bytostmi z vyšších či alternativních dimenzí či z budoucnosti, vše je tu zastoupeno. Nepochybně mnoho z toho je úmyslný podvrh, pokus o manipulaci i těmi, kteří už nevěří běžným médiím. Manipulace mnohdy natolik šikovná, protože předkládá lidem to, co by rádi slyšeli.

 Nejrafinovanější a přitom zcela běžné manipulace s vědomím lidí spočívají v tom, že se pravdivá zajímavá a nová myšlenka uchopí a dovede se k absurdním koncům a tak se zdiskredituje. Je mnoho takto zdiskreditovaných teorií, které lidi přestali brát vážně. Je to nejrafinovanější postup manipulátorů. Na diskreditaci nových a pravdivých myšlenek a teorií pracují velké, specializované týmy, které tyto diskreditační a tzv. konspirační teorie vydávají pod jménem jednoho autora. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké týmy s mnoha specialisty s přístupem k mnoha informacím a zpracovávají tyto informace na opravdu vysoké úrovni, jsou jejich konspirační teorie velice působivé, vypadají pravdivě a ovlivňují mnoho lidí. Nejpřesvědčivější forma lži je polopravda. V podstatě se dá říct, že se jedná o marketingové strategie. Cílem marketingu je vzbudit v lidech naději, že uspokojíte nějakou jejich potřebu a oni tím dosáhnou určitého štěstí. Skvěle mají vyvinuté marketingové metody církve (taky na tom pracují dostatečně dlouho) a jejich velkou výhodou je to, že dávají naději na absolutní štěstí.

Je v podstatě vyloučené pro normálního běžného člověka (míněno v rámci lidí nenormálních, kteří svojí nenormálnost dokazují tím, že jsou čtenáři Matrix-2001, případně obdobných webových stránek), rozlišit pravdu od manipulující polopravdy, obzvláště, když ta polopravda je to, co bychom chtěli slyšet.

Téměř nikdo však nepochybuje, že rok 2009 a následující budou významnými roky, ať už si pod tím představuje, kdo chce, co chce. Roky končící 8 a 9 nebyly osudové pouze pro Česko. Roky 1789, 1848, 1918, 1938, 1939, 1948,1968,1988, 1989 byl významné pro mnohem širší okruh národů.

„Kolego vaše teorie je šílená, ale není natolik šílená, aby mohla být pravdivá“. Tato věta pronesená Nielsem Bohrem na poli fyziky by se dala dle mého soudu vztáhnout i na konspirační teorie, na alternativní vize dějin a světa. Je nějaký důvod, proč by věta o šílenosti teorie měla platit pouze pro fyziku?

Realita, čímž je míněna skutečná realita a ne to, co převážná většina lidí za realitu považuje, je daleko fantastičtější, než si je kdokoliv z nás schopen představit a než je popsáno v kterékoliv konspirační teorii nebo sci-fi.

Při pokusu o hodnocení toho, co se v nedávné minulosti událo, co se odehrává a co by nás mělo čekat, považuji za vhodné vycházet ze dvou principů. Nic není pouze černé nebo bílé a nic se neděje náhodně. U mnoha věcí, které se nám jeví jasně černé nebo bílé nebo jako náhodné jevy, se jedná pouze o nedostatek informací. 

Mnoho událostí, které se nyní odehrávají a můžou se nám jevit jako náhodný souběh událostí, jsou velmi pečlivě připravovány a plánovány.

Příkladem je finanční krize. Dle mého názoru (zdaleka ne ojedinělého) se jedná o pečlivě připravovaný systémový krok, který má své specifické cíle, jež většina z nás není schopna v tomto okamžiku všechny ani dohlédnout. Co se však zdá zcela evidentní je, že se jedná o ještě větší koncentraci kapitálu a tím i moci do rukou stále užšího okruhu lidí. Pokusme se finanční krizi zjednodušeně popsat jako nedostatek finančních prostředků a pojem finančních prostředků převést na základnější pojem - finanční energii. Když použijeme základní fyzikální zákony pro energii, které říkají, že energii nelze ani vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit jednu její formu na druhou, je zřejmé že energie nemohla zmizet. Zůstala stále stejná. Nutno si však uvědomit, že energií může být pouze to, co má schopnost působit na realitu. Takže astronomické částky uměle vytvořené na účtech (pro běžné smrtelníky zcela nepochopitelnými finančními operacemi) touto finanční energií nikdy nebyly. Na rozdíl od dob nekrizových finanční energie v době krize pouze proudí jinak a jinam. Odkud a kam je zcela zřejmé.

Ve vesmíru i na Zemi je energie všeho druhu dostatek (na tom se shodují snad všichni velcí duchovní učitelé) a tak pokud se nedostává většímu počtu lidí, je to pouze tím, že někde jí je velký přebytek. Energetické krize (ropné, plynové, elektrické, environmentální nebo finanční, v brzké době i vodní) jsou vytvářeny uměle proto, aby finanční energie proudila „správným“ směrem.

Mnoho lidí po celém světě se obává, že se v souvislosti s finanční krizí zhorší jejich životní úroveň, až po zcela vážné obavy o přežití. Je proto opravdu reálný důvod? Snížil se stav výrobních kapacit, zemědělských kapacit či přírodních zdrojů? Všichni víme, že ne. Je tedy lidsky ospravedlnitelný důvod pro to, aby část lidstva přestala mít možnost uspokojovat své základní potřeby?

Proč se to tedy děje a zrovna nyní?  

Odpověď je a není jednoduchá a kromě toho, že je více reálných variant, záleží i na úrovni, z které věc posuzujeme.

Proč se uměle vytváří finanční a jiné krize a pak se z téže úrovně (byť prostřednictvím loutek) hledají prostředky k jejich řešení? 

Co je cílem? Předpokládám, že dnes už většina čtenářů Matrixu-2001, ale i webových stránek s obdobnou tématikou (a že jich už dnes jen v češtině opravdu není málo) nepochybuje o tom, že je to NWO (nový světový pořádek). 

Když „jsme si jisti“ cílem, o jaký se to vlastně jedná prostředek nebo prostředky? Představme si, že jsme příslušníky globálních elit a chceme zavést NWO. Asi by nebylo úplně nejvhodnější přijít a říct celému světu „My jsme nejmocnější, nejinteligentnější, (případně „nedej bože“ bohem vyvolení) a proto vám budeme vládnout a bude to i pro vaše dobro“.

Určitě vhodnější varianta je vytvořit takové podmínky, aby většina lidstva měla pocit, že si to sami přejí. Takže začneme tím, že destabilizujeme a rozkolísáme jakžtakž přijatelně fungující světový systém.  Globální elity volí tento systém postupného rozkolísávání z toho důvodu, že přímý a evidentně jednostranný tlak by mohl vzbudit takový protitlak, který by mohl zabránit realizaci jejich cílů až takovým způsobem, že by došlo ke ztrátě jejich mocenských pozic, nebo by mohlo dojít minimálně k výrazné deformaci těchto cílů. Je nutno si připustit, že finanční krize, válka v Gruzii, Iráku, Afganistanu, Izraeli, neuvěřitelné výkyvy ceny ropy, kurzů dolaru, libry ale i koruny, studená válka s Iránem, Pákistánem, problémy s dodávkou plynu z Ruska do Evropy, nic z toho se neděje náhodně.

Tyto destabilizační kroky nás budou s vysokou pravděpodobností provázet i v roce 2009 a navíc se dá předpokládat, že se bude i přitvrzovat. Destabilizační prvky mohou být pro mnohé z nás dosud nepředstavitelného druhu a rozsahu, a to i ve srovnání s 11.9. či Irákem. K destabilizaci a rozkolísání systému bude docházet tak dlouho až dojde k jeho vyvalení ze základů. Tento proces je uměle vytvářen. Součástí destabilizace bude i odblokování některých dosud utajovaných informací.

Princip působení se dá přirovnat k rozhoupávání houpačky, kdy pokud chcete houpačku dostat do horní úvrati, musíte také napřed působit střídavě směrem dopředu a dozadu. Případně se to dá ještě přirovnat k situaci, kdy s autem vyjíždíte z dolíku a také pro vyjetí dopředu se rozhoupáváte střídavě dozadu a dopředu. Jak všichni známe je důležitá nejen síla, ale i správnost načasování působení v určitém směru.

Důležité je kam se po vyvrácení z dosavadní „stabilní“ polohy podaří vědomí společnosti posunout. Zda směrem ke zvýšení frekvencí vibrací či naopak ke snížení frekvence vibrací Země. Jednotlivé výkyvy směrem „dozadu“ (snižující frekvenci vibrací), pokud nejsou tím závěrečným rozhodujícím zhoupnutím, není nutno hodnotit pouze negativně, protože mohou být ve svém výsledku pozitivním přínosem. Proto buďme opatrní při hodnocení některých zdánlivě jednoznačně negativní událostí. Může se ukázat, že byly přínosem.  

 

V tomto případě je možno využít síly protistrany k velkému výkyvu opačným směrem a po té využít celou dynamiku při pohybu požadovaným směrem. 

V obou případech dojde k něčemu, co se dá nazvat globalizací. V jednom případě se však bude jednat o vnucenou globalizaci a ve druhém na základě dobrovolnosti.

 

Při vyhoupnutí společnosti směrem k duchovnímu rozvoji bude zaveden zcela nový systém založený na zcela odlišných principech.

 

Pokud budoucnost Země bude nasměrována k NWO v pojetí současných globálních elit, je reálná možnost, že celý vývoj společnosti na Zemi bude retrográdní (zpětný). To znamená, že kapitalismus by byl překonán systémem, který by měl jisté znaky feudalismu a po té systému připomínajícího otrokářství. Samozřejmě vše by bylo na podstatně vyšší úrovní (vývoj jde po spirále), zejména z pohledu uspokojování životních potřeb „nevolníků“ či „otroků“ s tím, že většina společnosti by takovéto své postavení ani možná nebyla schopna a ochotna takto vyhodnotit vzhledem k všestranné masivní manipulaci s vědomím poddaných. Ostatně takovouto manipulaci je možno pozorovat již nyní. Nedokonalost současné manipulace spočívá zatím v tom, že je ještě možno získat informace mimo „matrix“.

Kvalita života novodobých „nevolníků či otroků“ by byla na nesrovnatelně vyšší úrovni ve srovnání s minulostí, ale základní principy systému a míra svobody či přesněji nesvobody by byla obdobná. Běžní lidé si svého „nevolnictví či otroctví“ ani nebudou vědomi.

 

Jaké jsou podmínky pro realizaci či nerealizaci NWO?

 

Jedním z důležitých prostředků manipulace vědomí lidí je zmást povědomí běžných lidí o tom, co je dobro a zlo, co je „černé“ a „bílé“. Další snahou je přesvědčit lidí o tom, že agrese proti tomu, co oni označí za zlo, je dobro.

Samozřejmě dobro pro všechny lidi a pro svět. Mnoho lidí nechce nic slyšet. Přímo odmítají vnímat cokoliv, nad čím by byli nuceni se zamyslet a nedej bože i nějak jednat. Případně zcela slepě věří médiím.

 

Spousta informací je na internet, do novin, do televize puštěna s jedním úmyslem, a to, abychom si mysleli, že oni, co skutečně vládnou, jsou natolik mocní, že nemůžeme nic dělat, že oni plně kontrolují situaci na Zemi. Že kontrolují nejen naše finance, ale i naši mysl.

Nevěřme zdaleka všemu z toho, co je i na stránkách alternativních webů a obsahem různých konspiračních teorií. Odhaduji, že minimálně 60 % je jich uměle tvořeno za určitým cílem, kterým v žádném případě není nás pravdivě informovat o skutečnosti. Například informace o mentálních zbraních nás mají zastrašit, abychom se báli si i něco nekonformního myslet. Je určitý předpoklad, že při přechodu vědomí jedinců na vyšší frekvenci vibrací, tyto zbraně na ně nebudou fungovat, protože jsou konstruovány na určitou frekvenci vibrací vědomí na určitý rozsah vln.

 

Doporučuji vnímat a analyzovat informace, které jsou obsaženy ve vysokorozpočtových filmech, protože není náhoda, jaké informace jsou nám těmito filmy předávány. Porovnejte si informace obsažené v Matrixu, posledním Batmanovi, posledním Indiana Jonesovi, Starwars, Hary Potterovi, Startrek, Hvězdná brána. To, co obsahují, nejsou jen sci-fi. To jsou informace o naší realitě. Analyzujte si to, co se odehrává ve druhém a třetím díle Starwars (druhá série) a porovnejte si to s tím, co se dnes děje ve světě.  Rozdmychávání válek v odlehlých částech Galaxie, příprava na uchopení moci.

Sledujte, jak výrazně ve všech médiích stoupá agrese a násilí a pozornost jim věnovaná. Jak se směrem k agresivitě a násilí změnil i sport. Opravdu to ovlivňují svým vkusem a zájmem diváci a ne ti, co to financují?

Neexistuje absolutní zlo nebo absolutní dobro, existuje pouze to, co my jako zlo nebo dobro označíme a je to velmi relativní. Stačí si jen připomenout hodnocení takových dějinných osobností, jako byl například Stalin a Hitler. Stalin je v Rusku stále velmi populární, o čemž svědčí to, že v anketě o největší osobnost ruských dějin se umístil jen velmi těsně na třetím místě. A bůhví, jak by se umístil Hitler. Fascinace jeho osobností je u mnoha lidí různých národů a vyznání skutečně podivuhodná.

Černobílé vidění světa neumožňuje jeho poznání. Stačí si vyzkoušet jednu jednoduchou věc. Vypněte si barvy na své televizi. Uvidíte, kolik ztratíte informací. Zkuste se potom podívat na fotbalový nebo hokejový zápas, kde barvy dresů soupeřů budou přibližně stejně světlé nebo tmavé. Nebudete vědět, kdo s kým a proti komu hraje a kdo je rozhodčí. A pokud nebudete s těmito hrami alespoň trochu seznámeni, nebudete chápat, co se na obrazovce děje.

Nikdy člověk nemůže přesně vědět, jestli určitá skutečnost je jednoznačně dobrá nebo špatná.

Proto není třeba i situaci vidět beznadějně. Např. architekti globálních elit mají tu možnost rozhoupat Zemi směrem dopředu. A to zejména přesným načasováním odpovídající síly správným směrem. Je reálná šance, že děsivost některých akcí a jejich cíl a děsivost některých uvolněných informací probudí v některých námezdných loutkách svědomí.

K tomu přispějí i dopadající vesmírné energie, které samozřejmě budou mít velký vliv i na prosté lidi a ti svým tvůrčím vědomím budou rozhodující silou. Přirozeností člověka není zlo. Pokusíme-li se definovat zlého člověka jako člověka, jehož slastí je strast druhého a když se porozhlédnete kolem sebe, nenajdete mnoho zlých lidí. Daleko spíše najdete lidi nešťastné, kteří ubližují z nevědomosti. I ti, co ubližují druhým pro vlastní prospěch, jsou daleko spíše nešťastníci než zlí.

Agrese v mnoha případech pramení ze strachu, který je podpořen poučkou, že nejlepší obranou je útok.

 

Pro Česko je naděje, že když úspěšně přežilo germanizaci, katolizaci a ateizaci, tak přežije i globalizaci.

 

Kristus nebyl v dějinách ani první ani poslední, který zemřel proto, že hlásal, že před bohem jsou si všichni rovni. Takřka všechny národy a náboženství mají ve svých legendách a mýtech zakotvenou svoji výjimečnost. Pocit výlučnosti a výjimečnosti nám jako lidstvu byl záměrně implantován. To se nakonec přeneslo i na pocit výjimečnosti člověka ve vesmíru a stvořeném světě.

Mnoho národů je přesvědčeno o své vyvolenosti a čekají na svého mesiáše, který je přivede na výsluní. Stačí se jen podívat trochu do historie. Ani Češi v tomto ohledu nejsou zas takovou výjimkou.

Každé náboženství má svého boha a ti, co věří v tohoto boha, mají vůči ostatním před bohem výsadní postavení. To se týká i křesťanství. Nepokřtění nejsou z pohledu křesťanských církví rovnocenní pokřtěným. Tato náboženství se svou vzájemně si odporující výlučností byla lidstvu uměle implantována.

 

Nejhorší kombinací je touha po absolutní moci spojená s pocitem vyvolenosti. Každý, kdo se cítí být bohem vyvolen k vládnutí je ztracen a dějiny jsou těchto případů plné. To je také jedna z velmi důležitých indicií pro neúspěch NWO. Zatím nikdy nikomu v dějinách se to nepovedlo. 

 

Vše vypadá tak, že rok 2009 bud velmi bouřlivý a houpačka bude dosahovat stále vyšších výkyvů, ale velmi pravděpodobně k definitivnímu rozhodnutí v tomto roce nedojde.