Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení 29.8.2017

 

   Opět jako mnohokrát zdůrazňuji, že se nejedná o komplexní popis tématu, ale spíše nástin z trochu odlišného pohledu než je běžně používán a jeho takové lehké shrnutí. Tímto tématem se zabývalo již mnoho autorů jako například Dahlke, Dethlefsen, Louise Hay.  

 

   Informace o příčinách životních a zdravotních potíží a jejich řešeních jsou samozřejmě velmi zjednodušené a jsou pouze z pohledu první a druhé úrovně poznání. Z vyšších úrovní poznání by došlo k nemalému rozšíření a obávám se, že pro účely tohoto textu i určitému zkomplikování, což by následně mohlo znamenat i ztížení jeho pochopení.

 

   Příčiny dlouhodobých či vážnějších životních či zdravotních potíží lze zjednodušeně rozdělit na příčiny vnitřní a vnější, i když z následného výkladu vyplyne, že principiálně se ve všech případech jedná o příčiny vnitřní. Z pohledu jejich řešení však dělení na příčiny vnitřní a vnější má svůj význam.

 

   Jako vnitřní příčiny lze posuzovat karmické vazby a osobní morfogenetické pole duše, i když mezi těmito dvěma příčinami nelze stanovit přesnou dělící hranici. Vzájemně se ovlivňují. Nepochybně osobní morfogenetické pole, tj. určité návyky konkrétní bytosti, které se přenášejí i do dalších inkarnací ovlivňují karmické následky bytosti a karma bytosti ovlivňuje vznik, změnu či zánik určitých návyků, které tvoří osobní morfogenetické pole.

 

   Jako vnější příčiny lze posuzovat vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, dále okolní bytosti s jejich osobními morfogenetickými poli, přisedlé duše, poltergeisty a parazitické bytosti. Parazitické bytosti lze velmi zhruba rozdělit na parazitické kvazibytosti stvořené jinou bytostí, které se pohybují v naší 3D realitě a astrální parazity, kteří se pohybují v astrální realitě. Pro úplnost a přehlednost uvádím, že někdy se používá pro nefyzické parazity pohybující se v naší 3D realitě také výraz astrální parazit. Tento pojem se zřejmě používá proto, že mají nehmotné tělo a pro takovéto tělo se pak používá název "astrální tělo". 

 

   Tento uváděný přehled není samoúčelný, protože tak jako v alopatické medicíně má i v tomto alternativním pohledu na svět a na zdravotní a životní potíže každá příčina jiné formy a způsoby řešení. A právě tak jako v alopatické medicíně i v této formě přístupu k řešení potíží má velký význam zjištění příčin či stanovení správné diagnózy. Vědomě nepoužívám pro tyto formy řešení potíží pojem alternativní medicína, protože podle mého těmto formám a postupům řešení potíží pojem medicína neboli dle slovníků cizích slov lékařství nedopovídá.

   Už jen forma zjišťování příčin potíží se výrazně odlišuje od postupů užívaných v lékařství, ale tak jako v lékařství je stanovení správné diagnózy základním kamenem odstraňování potíží. Dokonce si myslím, že je možná stanovení správné diagnózy v alternativních postupech ještě významnější. Je mnoho léků, které léčí více chorob, ale pokud se například pokoušíme odvést přisedlou duši, která ale není přítomna a příčinou jsou karmické vazby, tak toto řešení nepřinese předpokládaný výsledek.

 

   Následně se budu věnovat jednotlivým příčinám a formám jejich řešení, přičemž upozorňuji a zdůrazňuji, že se v žádném případě nejedná o jediné formy a metody řešení, protože těch je na současné alternativní scéně skutečně mnoho a mnou uvedené formy v žádném případě není možno chápat jako jejich znevažování nebo neuznávání. Bohužel se v naší společnosti stává a je to moje osobní zkušenost, že zdůraznění jedné metody či formy je chápáno jako neuznávání metod jiných. Jako příklady dalších alternativních forem uvádím homeopatii, reiki, rodinné konstelace, kineziologii a přiznám se, že zdaleka ani neznám či si nepamatuji názvy všech těchto metod a forem. Nelze ani zapomínat na různé přístroje jako je například somavedic či různé přípravky jako je koloidní stříbro či zlato nebo monoatomické zlato či platina, pyramidy, orgonity apod.  Budu se detailně věnovat těm formám řešení příčin, se kterými mám osobní zkušenosti.

 

   Jako vnitřní příčiny jsem označil karmické vazby a návyky osobního morfogenetického pole. V obou případech je formou řešení regresní terapie a práce na sobě, i když o práci na sobě se dá mluvit v podstatě u každé z forem řešení příčin.

   Z určitého zorného úhlu je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznáním našeho morfogenetického pole. Pak by měla následovat práce na jeho změně a na vytváření návyků nových, které by již neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, popřípadě jejich napravení, není komplexním vyřešení situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenetickém poli. Pak ale musí následovat naše práce na změně morfogenetického pole, na změně návyků, i když regresní terapie je velmi nápomocná a pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Do určité míry to však předpokládá kvalitního regresního terapeuta. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapií se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinků regresní terapie.

 

   Jako vnější příčiny jsem označil vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, okolní bytosti s jejich osobními morfogenetickými poli, přisedlé duše, poltergeisty a parazitické bytosti. Ovlivňování vnějších morfogenetických polí bude pravděpodobně pro velkou většinu lidí mimo jejich možnosti, pokud nebudeme uvažovat, že změnou vlastního osobního morfogenetického pole ovlivňujeme i morfogenetická pole ostatní, ale práci na osobním morfogenetickém poli jsem se věnoval u vnitřních příčin.

 

   Další skupinou v rámci vnějších příčin jsou přisedlé duše, či zjednodušeně přisedlíci. Řešením této příčiny je odvádění přisedlíků, čemuž jsem věnoval i dvě meditace. Jedna na odvádění individuálního přisedlíka a jedna na hromadné odvedení přisedlíků. Protože dostávám stále mnoho dotazů, tak se pokusím, co nejsrozumitelněji a nejdetailněji popsat postup, který používám a který se již osvědčil několika dalším lidem.

   V první řadě je důležité zjistit, zda je přítomen přisedlík (přisedlice). Postupuji tak, že se nejdříve uvedu do stavu rozšířeného vědomí a po té si vybavím podobu člověka a jeho jméno nebo se na ně podívám na tabletu, včetně vybavení si či přečtení na tabletu potíží, pro které jsem dostal žádost o pomoc. Potom následuje v duchu vyřčená otázka, zda má dotyčný přisedlíka, popřípadě parazitickou kvazibytost. V případě, že odpověď zní, že je přítomen přisedlík naciťuji se na přisedlíka a snažím se o něm získat informace, které se týkají jeho života, případně i předchozí inkarnace, důvodu proč neodešel nahoru, popřípadě vztahu k nositeli. Získané informace si namlouvám na diktafon. Při tom již většinou dochází k rozhovoru, který bývá velmi rozmanitý a nedá se nikdy předem odhadnout. V této fázi je těžké již poskytnou nějaké rady, ale doporučuji se spolehnout na vlastní intuici a dle ní pokládat přisedlíkovi další otázky, popřípadě dle získaných informací z informačního pole tyto informace předávat přisedlíkovi k pochopení jeho situace, případně karmických příčin jeho života či karmických následků, které ho očekávají tím, že jako přisedlík omezuje svobodnou vůli nositele a také mu odebírá energie. V této fázi téměř vždy již posílám přisedlíkovi energii ze srdeční čakry, což má většinou velmi pozitivní vliv. Poměrně dost často přisedlík sdělil, že v životě takovou energii nezažil nebo jen v omezené míře. Před odchodem ve většině případů přisedlíkovi vysvětluji, že pro prožití příští inkarnace je důležité, aby v astrální realitě i příští inkarnaci se zaměřil na svou srdeční čakru a na příjem a posílání této energie druhým bytostem, což výrazně zkvalitní jeho život.

   V poslední fázi, kdy již přisedlík souhlasí s odchodem, mu popisuji, co má dělat při odchodu nahoru: "Postav se, zavři oči a vnitřním mentálním zrakem se podívej nahoru! Vidíš dlouhý tunel a na jeho konci zářící světlo. To světlo je zářící světelná bytost, která tě energií podobnou té, kterou jsem ti posílal, bude přitahovat nahoru. Již cítíš, jako by tě ta energie nadzvedávala. Já ti zespodu pošlu rovněž energii a poletíš nahoru. Po té se s přisedlíkem rozloučím a pošlu co nejsilnější proud energie ze srdeční čakry. Dost často přisedlík také poděkuje. Po té udělám nositeli ochranné vajíčko, které naplním energií srdeční čakry. Vždy pak zdůrazňuji nutnost práce na sobě a provádění meditací, což bývá nejčastěji meditace na čtvrtou a pátou čakru a léčebná meditace dle konkrétního případu. V poslední době také doporučuji přečtení článků o přisedlících a morfogenetických polích pro lepší pochopení situace

   Velmi obdobný postup používám v případě tzv. poltergeista, tj. duše, která po smrti neodešla nahoru, ale není přivtělená a většinou je vázána k určitému místu.   

 

   Další příčinou životních či zdravotních potíží bývají parazitické kvazibytosti. U těchto bytostí/programů nemá smysl rozhovor, protože jednají pouze v rámci algoritmu daného programu a nemají svobodnou vůli. Proto v těchto případech používám metodu rozptýlení, která se dá také nazvat čistící meditací.

   Principem čistící meditace je uskutečnit jakýsi výbuch energie, který by rozptýlil parazita nebo energeticky vyčistil určité místo. Určitý rozdíl je mezi tím, zda tak činím u sebe nebo někoho jiného. V prvním případě nejdříve posílám s každým nádechem a výdechem co největší množství energie například do své třetí čakry, ale je možné i do jiného místa, zejména pokud je předpoklad, že parazit – program byl umístěn jinam například do hlavy. V druhém případě posílám co největší množství energie například do své třetí čakry a z ní do třetí čakry druhé bytosti. Počet takovýchto nádechů a výdechů je vždy individuální, ale určitě doporučuji tomu věnovat více než tři nádechy. Energie se v tom jednom místě hromadí, co nejvíce se stlačí a tím se vytvoří výbušná energie – je to obdobné jako komprese ve válci u motoru auta. Po té se přijme velké množství energie do sedmé čakry a přímo (ne kanálem ze sedmé čakry) do hrudi (ne do srdeční čakry) a pak se s mocným hlasitým výdechem (kchá) pošle tato energie jako zápalný blesk do stlačené energie ve třetí čakře, která tímto výbojem exploduje. Pak se ještě dvakrát opakuje jen ta část se sedmou čakrou a hrudí, což by mělo parazity a bloky rozptýlené první explozí odeslat co nejdále do vesmíru. Osobně výbuch podporuji ještě gestem rukou napodobujícím výbuch.   

 

   Kromě rozptýlení parazitické bytosti je zde ještě jeden možný přístup, který jde více k podstatě věci a může být principiálním řešením potíží.

   Kletba nebo prokletí jsou vytvořené většinou z nenávisti. V takřka všech případech je kletba výsledkem silných emocí na základě pociťované bolesti psychického utrpení, které však mívá často základ ve fyzickém utrpení. Nemusí se jednat vždy pouze o vlastní utrpení, ale zejména o fyzické utrpení osob blízkých, které pak dotyčný člověk vnímá jako psychické utrpení vlastní. Může to být proces vědomý, tedy o zcela vědomé prokletí či kletbu nebo i plně negativní vědomé magické působení, nebo proces nevědomý, kdy k vytvoření parazitické kvazibytosti dojde na základě silné negativní emoce zaměřené na toho, kdo je považován za zdroj utrpení. Není podstatné, zda skutečně cíl útoku je zdrojem utrpení. Důležitá je informace v mysli vědomého či nevědomého tvůrce parazita o tom, kdo je zdrojem utrpení. V určitých případech je možné, že parazitickou kvazibytost vytvoří černý mág pro někoho jiného z důvodů nějakého vlastního prospěchu nebo určité protislužby či protihodnoty.

   Způsob rozptýlení parazitické kvazibytosti jako specifického programu jsem již uváděl a myslím, že postup není složitý. Problémem může zůstat pokračování útoku a tvorba nových parazitických bytostí. Nemám v této otázce zatím zcela jasno, ale vypadá to, že existuje možnost pokračování útoků i v případě, že původce útoků již není fyzicky přítomen v naší 3D realitě, tj. může se jednat o bytost, která již zemřela.

   Dostal jsem informaci, že v takovém případě je možné použít postup obdobný jako v případě odvádění přisedlíků, což už je ovšem proces výrazně složitější a náročnější na mimosmyslové schopnosti toho, kdo takový postup hodlá použít.

   Použil jsem jej v případě týkajícím se přímo mne a jednalo se o rodinnou kletbu. Kletba nesměřovala přímo proti mně, ale proti dědovi z otcovy strany, ale jednalo se o rodové prokletí. Principem tohoto postupu je mentální spojení s tvůrcem kletby a vysvětlení, že řešit vlastní utrpení utrpením nevinných lidí není vhodný způsob. Kromě toho, že to nepochybně nezmenší vlastní utrpení, tak karmické následky pro tvůrce kletby také nebudou příjemné. Je možné také ukázat důsledky kletby na nevinných lidech a vysvětlit, že není třeba brát takovouto spravedlnost až za hrob do vlastních rukou, protože ta božská spravedlnost či karmická spravedlnost se dostaví zcela neúprosně i bez přispění tvůrce kletby. Principiálně se totiž nejedná o spravedlnost, ale o pomstu. Také lze připomenout, že i utrpení, které tvůrce kletby prožil či prožívá je důsledkem jeho předchozích činů v současné či minulé inkarnaci.      

 

   U poslední kategorie astrálních parazitů je zřejmě nejvhodnější možnou ochranou vytvoření ochranného vajíčka. Tento druh bytosti není možné odvést nahoru, protože se vyskytuje v astrální realitě, a protože se nejedná o kvazibytost, není pravděpodobně (minimálně u většiny) možné jí rozptýlit. Nemohu vyloučit, že je možné stvořit parazitickou kvazibytost umístěnou v astrální realitě, ale zatím jsem se s tím nesetkal, nebo jsem jí takto neidentifikoval. Astrální bytost se projevuje ve snu, kdy vytváří situace, které v nás probouzejí negativní pocity zejména strach a pro tyto bytosti je negativní energie jejich potravou. Někteří lidé dokážou být bdělí ve snu, popřípadě se prací na sobě dostanou do stavu, kdy jsou alespoň částečně bdělí a ve snu pak nemají strach, nebo si vytvoří mechanismus, kdy se velmi rychle probudí při takovémto útoku astrálního parazita.

 

   Jedním z důležitých ochranných prostředků, zejména preventivních, je vytváření ochranného vajíčka. Osobně používám tzv. duhové vajíčko, protože jsem dostal informaci, že velmi účinné vzhledem k tomu, že je multispektrální, tj. pokrývá celé spektrum frekvence vibrací.

Jeho tvorba je součástí velké většiny mých meditací. Duhové vajíčko můžeme tvořit sobě nebo někomu jinému. Postup je podobný, ale mírně se liší. Pokud pracujeme na sobě (například se může jednat o rozptýlení parazita), je vhodné tvořit ochranné vajíčko nakonec, pokud pracujeme na někom jiném (odvádíme přisedlíka nebo rozptylujeme parazita) je vhodné u sebe vytvořit vajíčko na začátku a u toho, s kým pracujeme na konci.

   Vajíčko tvoříme tak, že přijímáme čirou božskou energii sedmou temenní (korunní) čakrou a po té ji vedeme do první čakry a odtud vytvoříme první vrstvu ochranného vajíčka. Tímto způsobem pokračujeme s dalšími šesti čakrami a na závěr opět přijmeme energii sedmou čakrou do čakry čtvrté srdeční a energií srdeční čakry vyplníme celé vajíčko. Nejjednodušší je poslechnout si některou z mých meditací, kde se vždy na začátku ochranné duhové vajíčko tvoří. Adresy ke stažení jednotlivých meditací jsou uvedeny zde http://www.miroslav-zelenka.cz/cz/hlavni-stranka/ke-stazeni-meditace.

   V případě, že tvoříme ochranné vajíčko jiné bytosti, je postup obdobný. Jediným rozdílem je to, že energii přivedeme sedmou čakrou do jedné své čakry, z ní pošleme energii do odpovídající čakry druhé bytosti a odtud tvoříme jednotlivé vrstvy duhového vajíčka. 

  Jak jsem na začátku uvedl, nejedná se o komplexní pojednání o všech příčinách a všech řešeních, a proto je k tomuto textu nutno takto přistupovat. V každém případě je důležité přijmout jednu podstatnou skutečnost, že nic se nám neděje náhodou či v důsledku nespravedlivého osudu, ale že za vše si neseme odpovědnost, a právě jen my a nikdo jiný můžeme prací na sobě v nejširším slova smyslu svůj osud změnit. Tím je míněn nejen svůj osud v současné inkarnaci, ale i v inkarnacích příštích.     

   Považuji za důležité upozornit ještě na jednu variantu ochranného vajíčka, které slouží pro ochranu většího počtu lidí před negativními energiemi a černou magií konkrétního člověka.

   Když se chceme chránit před negativními vlivy většinou neznámého původu, tak je vhodné vytvořit ochranné vajíčko nebo v případě přetrvávajících útoků většího rozsahu, které působí vážnější problémy, tak i parabolickou kostku. Parabolická kostka se tvoří tak, že si kolem sebe představíme parabolickou kostku, tj. kostku jejíž strany jsou tvořeny parabolami (viz obrázek), jejíž vnější povrch je zrcadlový tak, aby odrážel útoky směrem k útočníkovi.

   Pokud máme ty schopnosti, tak je určitě vhodné napojit se na zdroj negativních energií a spolu se zasíláním energie srdeční čakry vysvětlit autorovi útoků jejich nesmyslnost a případné následky pro něj. Postup jsem popsal výše.

   V případě, že je nám znám zdroj negativní energie či dokonce vědomé černomagické působení směřující často proti více bytostem, je možné použít tzv. obrácené zrcadlové ochranné vajíčko. Adresáti působení většinou nic netuší a v mnoha případech i člověku či bytosti, která je zdrojem tohoto negativního působení, dokonce věří, Jedna z používaných účinných variant je vytvoření vajíčka či ochranného obalu kolem negativně působící bytosti a nemusí se jednat pouze o člověka či bytost fyzickou. Může se jednat i o bytost astrální, která působí ve snech na astrální realitě.

   Nejdůležitější je mentálně vytvořit vnitřní vrstvu tohoto vajíčka jako zrcadlový povrch tak, aby případně vysílaná negativní energie se k dotyčnému odrážela zpět. Při tvorbě je nutné přímo myšlenkově zadat, aby byla zpět odrážena pouze negativní energie či negativní pokyny k ovládání druhých. Pod vysílání negativní energie lze zahrnout i odsávání energie z druhých bytostí. V podstatě dva relativně odlišné pojmy jako je odsávání energie a vyslání negativní energie lze chápat do určité míry jako synonyma. Tuto metodu jsem doporučil někdy před rokem a účinnost ve více případech se ukázala jako velmi dobrá. 

   Považuji však za velmi důležité upozornit, že vždy musí být činěno pouze v zájmu ochrany druhých bytostí. V případě jakéhokoliv zneužití se v podstatě jedná o černou magii s odpovídajícími karmickými následky. Takže k tomuto prostředku doporučuji přistupovat s náležitou rozvahou a opatrností. Jakékoliv zištné úmysly se negativně projeví na tvůrci takovéhoto ochranného vajíčka.